concediu pana la 7 ani

Moderator: moderators

concediu pana la 7 ani

Postby Lily1307 » Sun Sep 02, 2007 11:12 am

am si eu o intrebare si sunt putin ingrijorata , dar sa va explic despre ce este vorba .
eu am lucrat timp de 9 ani in Protecta Copilului , acum sunt in concediul pentru cresterea copilului cel de 2 ani ,dar am facut prelungire pana la 3 ani .
in ianuarie 2008 face 3 ani , din cate am inteles eu s-ar putea sa fie pana la 7 ani , ma-m interesat la Directia de Protectie a Copilului si mi sa spus ca nu se stie sigur .
stiti ceva despre acest lucru , ce puteti sa imi spuneti , sau unde sa ma interesez .
va multumesc .
Lily1307
 
Posts: 62
Joined: Sun Mar 04, 2007 10:05 am
Location: Caracal

Citeste aici

Postby getta 2000 » Sun Sep 02, 2007 9:06 pm

Guvernul României

Ordonanţă de urgenţă nr. 14/2007
din 07/03/2007

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 19/03/2007

Actul a intrat in vigoare la data de 19 martie 2007


Avându-se în vedere necesitatea adoptării în regim de urgenţă a unor intervenţii legislative la Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pentru a preîntâmpina posibilitatea unor interpretări diferite şi a elimina arbitrariul,
ţinând seama de importanţa deosebită a categoriei de persoane ale căror drepturi sunt reglementate, precum şi de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, pe calea ordonanţei de urgenţă a Guvernului, ar conduce la afectarea intereselor persoanelor cu handicap, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
"Art. 10. - Persoanele cu handicap beneficiază de asistenţă medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru."
2. La articolul 11 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
"a) dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare."
3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap beneficiază, după caz, de următoarele drepturi:
a) concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap sau, după caz, stimulent lunar, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, în condiţiile de acordare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
b) concediu şi o indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
c) program de lucru redus la 4 ore pentru părintele care are în îngrijire copilul cu handicap grav sau accentuat, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui;
d) concedii medicale, acordate în condiţiile legii, pentru îngrijirea copilului cu handicap care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente, precum şi pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani;
e) indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 450 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. a), până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
f) indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. a), pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
g) indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, iar pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani un ajutor lunar în cuantum de 150 lei;
h) alocaţie lunară de plasament, acordată în condiţiile legii, în cuantum majorat cu 50%.
(2) Persoana cu handicap care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil şi care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. a) beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în cuantum de 450 lei până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani şi de un ajutor lunar pentru creşterea copilului în cuantum de 150 lei pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani.
(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază, la cerere, unul dintre părinţi, persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist, precum şi persoana care a fost numită tutore.
(4) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) şi la alin. (2) nu pot beneficia persoanele care au în acelaşi timp şi calitatea de asistent personal, pentru acelaşi copil, ori în situaţia în care celălalt părinte este asistent personal pentru acel copil.
(5) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se asigură, după caz, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
(6) Cuantumul indemnizaţiilor şi ajutoarelor prevăzute la alin. (1) lit. b), e) şi f) şi la alin. (2) se actualizează cu indicele creşterii preţurilor de consum prin hotărâre a Guvernului."
4. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:
"Art. 121. - (1) Pe perioada în care se beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. b), contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra sumei reprezentând valoarea a de două ori salariul de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, şi se suportă de la bugetul de stat.
(2) Asupra dreptului prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. b) nu se datorează celelalte contribuţii sociale obligatorii stabilite de lege.
(3) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensii prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În vederea determinării punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare în condiţiile prevăzute la alin. (3) se aplică prevederile art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Prevederile alin. (4) se aplică şi persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la alin. (3) şi care, în acelaşi timp, se află în situaţiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare.
(7) În situaţia prevăzută la alin. (6), la stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată din perioada respectivă.
( Perioada concediului prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie vechime în muncă şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta."
5. Alineatul (3) al articolului 21 va avea următorul cuprins:
"(3) Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu al ţării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, costurile fiind suportate din bugetele judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti."
6. Alineatele (1), (3), (5) şi ( ale articolului 22 vor avea următorul cuprins:
"Art. 22. - (1) Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic.
...............................................................................................................................
(3) Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic.
...............................................................................................................................
(5) Persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial şi peste numărul de călătorii prevăzut, în funcţie de recomandarea centrului de dializă.
...............................................................................................................................
( Modalitatea de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1)-(6) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."
7. După alineatul (3) al articolului 38 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Contractul individual de muncă al asistentului personal încetează de drept în cazul decesului persoanei cu handicap grav."
8. La articolul 42 alineatul (4), litera c) va avea următorul cuprins:
"c) persoanele cu handicap grav care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei."
9. Alineatul (5) al articolului 50 va avea următorul cuprins:
"(5) Centrele publice pentru persoane cu handicap se înfiinţează şi funcţionează ca structuri fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap."
10. După alineatul (5) al articolului 50 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Centrele private pentru persoanele cu handicap se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu personalitate juridică, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap."
11. Alineatul (2) al articolului 53 va avea următorul cuprins:
"(2) Finanţarea centrelor publice se face din bugetele proprii ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe teritoriul cărora funcţionează acestea."
12. Alineatul (2) al articolului 55 va avea următorul cuprins:
"(2) Sumele necesare acordării drepturilor prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetele proprii ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a căror rază teritorială funcţionează centrul."
13. La articolul 57 alineatul (6), litera b) va avea următorul cuprins:
"b) persoanele cu handicap care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei;".
14. După alineatul (10) al articolului 57 se introduc două noi alineate, alineatele (101) şi (102), cu următorul cuprins:
"(101) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1)-(5) se realizează prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
(102) Bugetul personal complementar prevăzut la alin. (4) lit. b) nu este luat în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii."
15. După alineatul (11) al articolului 57 se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
"(12) Drepturile restante aferente deciziilor emise şi neplătite în anul 2006 pentru persoanele cu handicap vizual, stabilite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură şi se plătesc de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei prin direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."
Art. II. - (1) Drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), b), e), f) şi g) şi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se acordă, potrivit legii, dacă cererea de acordare a acestora, însoţită de documentele doveditoare, se depune de către persoana îndreptăţită în termen de maximum 60 de zile de la această dată, indiferent de anul naşterii copilului, dacă acesta nu a împlinit încă vârsta de 2, 3 şi, respectiv, 7 ani, după caz.
(2) Procedura de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e)-g) şi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. III. - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
───────────────
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Preşedintele Autorităţii Naţionale
pentru Persoanele cu Handicap,
Silviu George Didilescu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


Bucureşti, 7 martie 2007.
Nr. 14.
getta 2000
 
Posts: 18
Joined: Thu May 31, 2007 8:31 pm
Location: GIURGIU

Postby vali » Mon Sep 03, 2007 7:12 am

E ceva normal ca Directia pentru Protectia Copilului sa nu stie. Intrebati la Primarie sau la Directia de Munca. Legea se apica din mai 2007, primariile au primit instructiuni in acest sens.
Bogdan, august 2002, TPD, a facut ABA la "Cristi's Outreach Foundation" .
vali
 
Posts: 399
Joined: Mon Feb 20, 2006 10:51 am

intrebare

Postby PIT » Tue Nov 13, 2007 2:10 pm

Buna tuturor

Sunt mama unui baietel autist de 5 ani si 6 luni.
Doresc sa ma lamuriti intr-o problema pe care o am cu DMSSF Maramures si la care inca n-am primit raspuns nici de la ei :

Datele problemei sunt :

-Lucrez la Liceu ca profesor titular;
- la nasterea copilului ( 5.03.2002) am intrat in CCC timp de 2 ani ( pana la 05.03.2004)
-lucrez la Liceu ,
- urmeaza CCC pentru fica mea mai mica pana in data de 21.05.2006,
- din sept 2006 intru in concediu fara plata cf. legii , deoarece baietelul are grd I de handicap si trebuie sa ma ocup de el,
- in dec 2006 apare Legea 448 ,
- in 7.03.2007 apare OG 14/2007,
- depun la primarie cerere de mana de acordare a acestor drepturi (indemnizatie) + celelalte acte cerute de lege si la liceu ptr concediu ( mi se aproba incepand cu 1 ian 2007) pentru a ma incadra in termene.
- In 23.05 . 2007 apare Ordinul 432 / 2007 privind acordarea concediului de ingrijire a copilului cu handicap si a indemnizatiei ( prevazute la art. 12 L. 448)
- revin la primarie cu anexa 1 ( cerere tip) si o depun la serv. asistenta sociala in luna mai 2007;
- primaria depune dosarul complet la DMSSF Maramures pe data de 29.06.2007.
- pe data de 5 nov. 2007 sunt anuntata ca mi s-a aprobat o indemnizatie de 450 lei , cf. art 12, alin . 1 lit b din L. 448 / 2006, iar data punerii in plata este de 29.06.2007, data la care a fost inregistrat dosarul la DMSSF Maramures.

DAR:

- in conformitate cu prevederile Art. 5, alin (2) din OM 432/2007,


,,(2) Drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b), e)-g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 se acorda persoanelor indreptatite, incepand de la 1 ianuarie 2007, daca cererea de acordare a acestora, insotita de documentele doveditoare, se depune de catre acestea in termen de maximum 150 de zile de la aceasta data, indiferent de anul nasterii copilului, daca acesta nu a implinit inca varsta de 2 ani, 3 ani si, respectiv, 7 ani, dupa caz.’’Asadar, avand in vedere ca OM 432 a fost publicat in M.Of. nr. 349 din 23 mai 2007, cererea de acordare a acestor drepturi (impreuna cu celelalte documente) s-a depus la 40 zile dupa aceasta data (29.iun.2007), deci data punerii in plata ar trebui sa fie 01.ian.2007.- in plus, data de la care ar trebui sa se acorde drepturile ar fi data la care s-a depus cererea la primarul or. Borsa si nu cea la care s-a inregistrat dosarul la DMSSF MM,- apoi mai apare si Legea nr. 275/ din 10/10/2007 care spune ca :

"Art. II. - (1) Drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), b), e), f) şi g) şi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă, potrivit legii, dacă cererea de acordare a acestora, însoţită de documentele doveditoare, se depune de către persoana îndreptăţită în termen de maximum 180 de zile de la intrarea în vigoare a legii , indiferent de anul naşterii copilului, dacă acesta nu a împlinit încă vârsta de 2, 3 şi, respectiv, 7 ani, după caz."INTREBARI:1. TERMENUL DE ,,150 ZILE DE LA ACEASTA DATA " SE REFERA LA DATA DE 01.IAN 2007, SAU LA DATA APARITIEI DOC. LEGISLATIV ( SI A INTRARII IN VIGOARE) CARE ESTE 23.05.2007?2. Legea 275 / 2007 modifica acest termen si care este atunci data limita pana la care ar fi trebuit sa fie depus dosarul pentru a prinde perioada incepand cu 1 ian 2007?
EL m-a iubit cu prietenii pe care mi i-a daruit!
PIT
 
Posts: 11
Joined: Sun Oct 16, 2005 10:01 pm
Location: BUCURESTI

Postby vali » Tue Nov 13, 2007 3:52 pm

180 de zile de la data intrarii in vigoare a legii 448/2006.
Bogdan, august 2002, TPD, a facut ABA la "Cristi's Outreach Foundation" .
vali
 
Posts: 399
Joined: Mon Feb 20, 2006 10:51 am

Postby vali » Tue Nov 13, 2007 4:11 pm

Conform Art.7,al.(3) din Ord.349/27.04.2007 primariile trebuiau sa transmita cererile pe baza de borderou pana la data de 5 a luni urmatoare, de ce au intarziat atat de mult? De vina de aceasta situatie este primaria.
Bogdan, august 2002, TPD, a facut ABA la "Cristi's Outreach Foundation" .
vali
 
Posts: 399
Joined: Mon Feb 20, 2006 10:51 am

Postby PIT » Mon Nov 19, 2007 1:56 pm

Multumesc ptr. informatie.
EL m-a iubit cu prietenii pe care mi i-a daruit!
PIT
 
Posts: 11
Joined: Sun Oct 16, 2005 10:01 pm
Location: BUCURESTI

Postby formykid » Wed Mar 24, 2010 7:02 am

La art 12 litera b "b) concediu şi o indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani" ce categorie de handicap trebuie sa scrie pe certificatul copilului aflat in ingrijire? Este vorba de concediu fara plata inteleg...nu?Ce documente trebuie duse la angajator? A mai intrat vreun profesor titular in concediu fara plata 1 an pentru a sta cu copilul si daca da, titulatura se poate pastra?Multumesc.
It requires more courage to suffer than to die.
formykid
 
Posts: 55
Joined: Sat Jan 03, 2009 4:45 pm

Postby dora » Wed Mar 24, 2010 2:16 pm

formykid wrote:La art 12 litera b "b) concediu şi o indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani" ce categorie de handicap trebuie sa scrie pe certificatul copilului aflat in ingrijire? .


indemnizatia cred ca se refera la handicap grav

Copilul cu handicap grav beneficiază de:

alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%, acordată de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale;
buget personal complementar lunar, indiferent de venituri în cuantum de 91 lei;
indemnizatie de însotitor în cuantum de 534 lei sau asistent personal.Copilul cu handicap accentuat beneficiază de:

alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%, acordată de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale;
buget personal complementar lunar, indiferent de venituri în cuantum de 68 lei.
Copilul cu handicap mediu beneficiază de:

alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%, acordată de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale;
buget personal complementar lunar, indiferent de venituri în cuantum de 33,5 lei.Descriere:
Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.

Opţiunea se exprimă prin cerere adresată în scris Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi devine valabilă numai pe baza acordului exprimat în scris al acestora.

Indemnizaţia lunară este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.


Actele necesare pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 de care beneficiază persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap

certificatul de naştere al copilului pentru care se solicităla serviciul dreptul copie;
declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art.12 alin.(3) din Legea nr.448/2006 nu beneficiază de drepturile prevăzute de art.12 alin. (1) lit. b), e) - g) şi alin. (2)şi, după caz, de art.42 alin.(4)dinLegea nr.448/2006;
dovada eliberată de autorităţile competente din care să rezulte că persoana îndreptăţită nu beneficiază de drepturile prevăzute de art. 42 alin.(4)dinLegea nr.448/2006;
certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului;
certificatul de încadrare în grad de handicap al părintelui sau persoanei care solicită dreptul;
dovada eliberată de organele competente (administraţia financiară) care atestă că solicitantul nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art.57 alin.(4) lit.a) din Legea nr. 448/2006;
dovada eliberată de angajatori sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a persoanei îndreptăţite, din care să rezulte că aceasta se află în concediu pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani.
Cererea însoţită de actele doveditoare va fi înregistrată la registratura instituţiei şi va fi înaintată Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, în vederea efectuării plaţii.
http://www.primariaslatina.ro/formular1 ... _grav.html
dora
 
Posts: 3791
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Wed Mar 24, 2010 2:27 pm

formykid wrote:A mai intrat vreun profesor titular in concediu fara plata 1 an pentru a sta cu copilul si daca da, titulatura se poate pastra?Multumesc.
Profesorii au dreptul la concediu fara plata de un an pentru rezolvarea unor probleme personale fara sa-si piarda titulatura.
Cunosc zeci de cazuri
nu te grabi sa faci o asemenea cerere...pastreaz-o ca pe ultima solutie

Nu lua decizii pripite...

Ai dreptul la concedii medicale obisnuite, de la medicul de familie, pentru tine si pentru copil, pentru afectiuni banale, viroze etc

Ele pot fi luate unul in continuarea celuilalt...o data tu, o data copilul

Intre timp poti programa evaluarile copilului, cu internare(cred ca poti pleca acasa, depinde de spital si de doctor)
dora
 
Posts: 3791
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby vali » Wed Mar 24, 2010 8:49 pm

Conform legii 448/2006 aveti dreptul la concediul pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 7 ani indiferent de grad. Indemnizatia este de 450 ron. De ce sa intrati in concediu fara plata si sa pierdeti vechimea?
Daca copilul este cu gr. I pe langa indemnizatia pentru cresterea copilului de 450 ron copilul mai are dreptul la asistent personal care poate fi alta persoana. Deci puteti face carte de munca la cineva din familie si sa luati d-vs bani, persoana respectiva sa aiba doar cartea de munca. Daca copilul nu are gr. I atunci mamele vor beneficia numai de concediu pana la 7 ani si 450 ron/luna. Nu s-a mai marit indemnizatia din 2006, tot 450 ron?
Bogdan, august 2002, TPD, a facut ABA la "Cristi's Outreach Foundation" .
vali
 
Posts: 399
Joined: Mon Feb 20, 2006 10:51 am

Re: concediu pana la 7 ani

Postby dora » Wed Dec 12, 2018 9:48 pm

- 1500 lei venit mama care ramane acasa cu copilul. (Am avut o mamica in sala care ne-a explicat. Daca dupa ce ai terminat concediul de maternitate la 2 ani, te-ai intors la munca si apoi copilul ti-a fost diagnosticat cu TSA, poti sa faci cerere si sa reintri in concediu de maternitate pana la varsta de 7 ani ai copilului. Nu vei mai fi platit cu 85% din salariul dinainte dar vei obtine 1500 lei/luna. Nu se aplica daca nu te-ai intors la munca dupa concediul de maternitate. Sau daca ai intrerupt pentru orice motiv vechimea in munca. Mamica care ne-a explicat s-a intors la job la 2 ani si apoi a revenit in concediu dupa diagnostic si certificat de handicap, la 3.5 ani ai copilului.)

https://www.facebook.com/coaching.autis ... __tn__=K-R
dora
 
Posts: 3791
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI


Return to INTREBARI FRECVENTE

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron