drepturile copiilor

Moderator: moderators

Postby vali » Fri Aug 03, 2007 12:02 pm

Redau mai jos raspunsul primit in scris de la "Autoritatea Nationala Pentru Protectia Copilului", Bucuresti (raspuns primit dupa 2 luni de zile dupa ce scrisoarea s-a plimbat si pe la ANPH!).

Urmare memoriului prin care ne supuneti atentiei cazul dumneavoastra, va comunicam:

In conformitate cu prevedererile art. 12 alin. (4) de la pct. 3 din Ordonanta de urgenta nr. 14/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nu pot beneficia de drepturile prevazute la alin. (1) lit. a)-g) de la art. 12 astfel cum a fost modificat, persoanele care au in acelasi timp si calitatea de asistent personal, pentru acelasi copil, ori in situatia in care celalalt parinte este asistent personal pentru acel copil.

Cu privire la conditiile in care un copil poate beneficia de pensie de urmas, va facem cunoscut ca in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale au dreptul la pensie de urmas, copiii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. Potrivit dispozitiilor art. 66 din aceeasi din aceeasi lege copiii au dreptul la pensie de urmas: a) pana la varsta de 16 ani: b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 ani; c) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).

In ceea ce priveste obligatia de intretinere din partea a celuilalt parinte, in cazul in care copilul cu handicap nu este apt de munca dupa varsta de 18 ani, va informam ca potrivit prevederilor tezei a doua si a treia de la art. 86 din Codul Familiei al Romaniei, are dreptul la intretinere numai acela care se afla in nevoie, neavand putinta unui castig din munca, din cauza incapacitatii de a munci. Descendentul, cat timp este minor, are dreptul la intretinere, oricare ar fi pricina nevoii in care se afla. In considerarea precizarilor de la prima teza a art. 86, ne exprimam opinia potrivit careia tatal ar putea fi obligat sa contribuie la intretinerea copilului cu handicap si dupa varsta de 18 ani.

Sper ca sa nu avem nevoie de aceste beneficii iar copii nostrii se vor recupera in totalitate.
Bogdan, august 2002, TPD, a facut ABA la "Cristi's Outreach Foundation" .
vali
 
Posts: 399
Joined: Mon Feb 20, 2006 10:51 am

Postby vali » Fri Sep 07, 2007 9:52 am

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 289/2007 pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 29 martie 2007, se modifică după cum urmează:
1. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
"(2) Finanţarea se realizează în urma evaluării şi selectării de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului a proiectelor înaintate de organizaţiile neguvernamentale şi/sau direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului, pe baza convenţiilor încheiate cu acestea."
2. Anexa "Programele de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Paul Păcuraru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Mariela Neagu, secretar de stat Ministrul economiei şi finanţelor, Varujan Vosganian

Bucureşti, 20 iunie 2007.
Nr. 633.


ANEXĂ

PROGRAMELE
de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului1. Programul "Înfiinţarea de centre de plasament de tip familial - căsuţe şi apartamente pentru copiii din instituţiile cu o capacitate mai mare de 100 de locuri, care nu au fost restructurate pe module de tip familial"
Scopul
Reducerea numărului de instituţii cu o capacitate mai mare de 100 de copii, finalizarea proiectelor din cadrul Programului de interes naţional nr. 1/2006 şi creşterea numărului de centre de plasament de tip familial
Obiectiv
Creşterea calităţii îngrijirii şi protecţiei copilului separat de părinţii săi
Indicatori fizici
Cel puţin 10 centre de plasament de tip familial înfiinţate
Indicatori de eficienţă
Cel puţin 2 instituţii cu o capacitate mai mare de 100 de copii sunt desfiinţate.
Indicatori de rezultate
Cel puţin 100 de copii beneficiază de protecţie în centre de plasament de tip familial.
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului va asigura realizarea activităţii de proiectare în limita sumei de 130 mii lei, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările ulterioare.
Bugetul aferent anului 2007 pentru acest program de interes naţional este de 5.800 mii lei, inclusiv activitatea de proiectare.
2. Programul "Dezvoltarea serviciilor alternative pentru copiii cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA"
Scopul:
a) dezvoltarea reţelei de servicii alternative (centre de plasament de tip familial, centre de zi/recuperare/reabilitare etc.), finalizarea proiectelor din cadrul Programului de interes naţional nr. 2/2006 şi practici integrative pentru copiii cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA, în vederea îmbunătăţirii şanselor acestora de dezvoltare deplină şi armonioasă, precum şi în vederea integrării sociale;
b) prevenirea spitalizării prelungite a copiilor cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA sau a părăsirii lor în unităţile sanitare;
c) dezvoltarea şi diversificarea modalităţilor de intervenţie în vederea prevenirii părăsirii copilului cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA;
d) prevenirea abuzului şi neglijării copilului cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA, sub orice formă, precum şi a fenomenelor care pot determina instituirea unei măsuri de protecţie specială;
e) popularizarea drepturilor copilului şi sensibilizarea opiniei publice în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica specifică copilului cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA;
f) gestionarea eficientă a resurselor umane şi financiare implicate în sistemul de protecţie a copilului.
Obiective
Reabilitarea şi reintegrarea socială a copiilor cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA
Indicatori fizici
Cel puţin 4 servicii alternative înfiinţate pentru copiii cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA
Indicatori de eficienţă
Cel puţin 24 de copii cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA dezinstituţionalizaţi din centre de plasament.
Indicatori de rezultate
Cel puţin 24 de copii beneficiari ai serviciilor alternative au întocmite planuri individualizate de protecţie.
Bugetul aferent anului 2007 pentru acest program de interes naţional este de 3.200 mii lei.
3. Programul "Promovarea standardelor minime obligatorii din domeniul protecţiei copilului şi monitorizarea respectării drepturilor copilului"
Scopul:
a) diseminarea standardelor minime obligatorii în domeniu;
b) dezvoltarea unui sistem de formare profesională la nivel regional, care să sprijine profesionalizarea permanentă a personalului din serviciile de prevenire a separării copilului de familie şi a celui din serviciile de protecţie specială a copiilor separaţi de părinţi;
c) promovarea intervenţiei multidisciplinare şi interinstituţionale în beneficiul copilului;
d) sprijinirea activităţilor de monitorizare a respectării drepturilor copilului;
e) sprijinirea formării profesionale în vederea realizării standardelor minime obligatorii din domeniul protecţiei copilului;
f) finalizarea proiectelor din cadrul Programului de interes naţional nr. 4/2006;
g) consultarea specialiştilor de la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială, al direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi al organizaţiilor nonguvernamentale cu privire la implementarea standardelor minime obligatorii în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
Obiectiv
Creşterea calităţii îngrijirii copiilor de către personalul din serviciile de prevenire a separării copilului de familie şi de către cel din serviciile de protecţie specială a copiilor separaţi de părinţi.
Indicatori fizici
- evaluarea modului de implementare a standardelor minime obligatorii la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială, al direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi al organizaţiilor nonguvernamentale şi elaborarea unui set de proceduri privind modalitatea de îmbunătăţire a modului de implementare a standardelor minime obligatorii în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
Indicatori de eficienţă:
a) cel puţin 300 de profesionişti de la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială pregătiţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi al implementării standardelor minime obligatorii;
b) cel puţin 300 de profesionişti de la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului pregătiţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi al implementării standardelor minime obligatorii;
Indicatori de rezultate:
a) cel puţin 600 de profesionişti de la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială şi al direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului pregătiţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi al implementării standardelor minime obligatorii;
b) întocmirea unui raport de evaluare a utilizării standardelor minime obligatorii în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
c) elaborarea unui set de proceduri cu privire la standardele diseminate, care să cuprindă propunerile de îmbunătăţire a implementării standardelor minime obligatorii în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
Bugetul aferent anului 2007 pentru acest program de interes naţional este de 1.400 mii lei.
4. Programul "Dezvoltarea reţelei serviciilor sociale comunitare pentru copil şi familie şi susţinerea familiilor aflate în criză în vederea prevenirii separării copilului de familia sa"
Scopul:
a) prevenirea separării copilului de familia sa aflată în situaţie de criză (iminenţă de evacuare a familiei din casa în care locuieşte, catastrofe naturale, pierderea serviciului etc.);
b) dezvoltarea reţelei serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa (centre de zi, servicii de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, servicii de asistenţă şi sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale etc.);
c) continuarea procesului de descentralizare, de la nivel judeţean la nivel local, prin susţinerea creării/dezvoltării serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale din municipii şi oraşe;
d) dezvoltarea unui set de măsuri şi proceduri destinate copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, care să faciliteze dobândirea abilităţilor necesare pentru integrarea lor educaţională, ocupaţională şi socială;
e) sensibilizarea opiniei publice în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica specifică a neglijării copilului ai cărui părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
f) finalizarea proiectelor din cadrul Programului de interes naţional nr. 6/2006;
g) crearea şi formarea structurilor comunitare consultative.
Obiectiv:
a) promovarea dreptului copilului de a fi îngrijit în familia sa şi/sau în familia extinsă;
b) prevenirea neglijării copilului ai cărui părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate şi păstrarea relaţiilor cu familia.
Indicatori fizici:
a) cel puţin 50 de centre de zi vor fi înfiinţate în cel puţin 10 judeţe;
b) cel puţin 250 de persoane, membre ale consiliilor comunitare consultative formate în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
c) cel puţin 50 de structuri comunitare consultative înfiinţate şi formate.
Indicatori de eficienţă
- cel puţin 800 de copii şi familiile acestora beneficiari ai serviciilor de asistenţă socială şi ai serviciilor sociale comunitare.
Indicatori de rezultate:
a) existenţa unui număr de cel puţin 800 de planuri de servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa, inclusiv pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
b) existenţa unor criterii obiective de selecţie a familiilor pentru a beneficia de sprijinul serviciilor de asistenţă socială şi al serviciilor de prevenire.
Bugetul aferent anului 2007 pentru acest program de interes naţional este de 6.400 mii lei.
Bogdan, august 2002, TPD, a facut ABA la "Cristi's Outreach Foundation" .
vali
 
Posts: 399
Joined: Mon Feb 20, 2006 10:51 am

Postby dora » Fri Dec 21, 2007 4:20 pm

Tabel cu drepturile banesti si legile in virtutea carora se acorda,
pe site-ul Ministerului Muncii si Familiei:

http://www.mmssf.ro/website/ro/legi/200 ... ciale1.pdf
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Thu Apr 10, 2008 1:18 pm

Extras din Legea nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata in M. Of. partea I nr. 557/23.06.2004

Art. 43


(1) Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai buna stare de sanatate pe care o poate atinge si de a beneficia de serviciile medicale si de recuperare necesare pentru asigurarea realizarii efective a acestui drept.

(2) Accesul copilului la servicii medicale si de recuperare, precum si la medicatia adecvata starii sale in caz de boala este garantat de catre stat, costurile aferente fiind suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si de la bugetul de stat.


(3) Organele de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale, precum si orice alte institutii publice sau private cu atributii in domeniul sanatatii sunt obligate sa adopte, in conditiile legii, toate masurile necesare pentru:

a) reducerea mortalitatii infantile;
b) asigurarea si dezvoltarea serviciilor medicale primare si comunitare;
c) prevenirea malnutritiei si a imbolnavirilor;
d) asigurarea serviciilor medicale pentru gravide in perioada pre- si postnatala, indiferent daca acestea au sau nu au calitatea de persoana asigurata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
e) informarea parintilor si a copiilor cu privire la sanatatea si alimentatia copilului, inclusiv cu privire la avantajele alaptarii, igienei si salubritatii mediului inconjurator;
f) dezvoltarea de actiuni si programe pentru ocrotirea sanatatii si de prevenire a bolilor, de asistenta a parintilor si de educatie, precum si de servicii in materie de planificare familiala;
g) verificarea periodica a tratamentului copiilor care au fost plasati pentru a primi ingrijire, protectie sau tratament;
h) asigurarea confidentialitatii consultantei medicale acordate la solicitarea copilului;
i) derularea sistematica in unitatile scolare de programe de educatie pentru viata, inclusiv educatie sexuala pentru copii, in vederea prevenirii contactarii bolilor cu transmitere sexuala si a graviditatii minorelor.

(4) Parintii sunt obligati sa solicite asistenta medicala pentru a asigura copilului cea mai buna stare de sanatate pe care o poate atinge si pentru a preveni situatiile care pun in pericol viata, cresterea si dezvoltarea copilului.


(5) In situatia exceptionala in care viata copilului se afla in pericol iminent ori exista riscul producerii unor consecinte grave cu privire la sanatatea sau integritatea acestuia, medicul are dreptul de a efectua acele acte medicale de stricta necesitate pentru a salva viata copilului, chiar fara a avea acordul parintilor sau al altui reprezentant legal al acestuia.


(6) Vizitele periodice ale personalului medical de specialitate la domiciliul gravidelor si al copiilor pana la implinirea varstei de un an sunt obligatorii, in vederea ocrotirii sanatatii mamei si copilului, educatiei pentru sanatate, prevenirii abandonului, abuzului sau neglijarii copilului.

Art. 44
(1) Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care sa permita dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala.
(2) Parintilor sau, dupa caz, altor reprezentanti legali le revine in primul rand responsabilitatea de a asigura, in limita posibilitatilor, cele mai bune conditii de viata necesare cresterii si dezvoltarii copiilor; parintii sunt obligati sa le asigure copiilor locuinta, precum si conditiile necesare pentru crestere, educare, invatatura si pregatirea profesionala.

Art. 45
(1) Copilul are dreptul de a beneficia de asistenta sociala si de asigurari sociale, in functie de resursele si de situatia in care se afla acesta si persoanele in intretinerea carora se gaseste.
(2) In cazul in care parintii sau persoanele care au, potrivit legii, obligatia de a intretine copilul nu pot asigura, din motive independente de vointa lor, satisfacerea nevoilor minime de locuinta, hrana, imbracaminte si educatie ale copilului, statul, prin autoritatile publice competente, este obligat sa asigure acestora sprijin corespunzator, sub forma de prestatii financiare, prestatii in natura, precum si sub forma de servicii, in conditiile legii.
(3) Parintii au obligatia sa solicite autoritatilor competente acordarea alocatiilor, indemnizatiilor, prestatiilor in bani sau in natura si a altor facilitati prevazute de lege pentru copii sau pentru familiile cu copii.

(4) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a informa parintii si copiii in legatura cu drepturile pe care le au, precum si asupra modalitatii de acordare a drepturilor de asistenta sociala si de asigurari sociale.

Art. 46
(1) Copilul cu handicap are dreptul la ingrijire speciala, adaptata nevoilor sale.
(2) Copilul cu handicap are dreptul la educatie, recuperare, compensare, reabilitare si integrare, adaptate posibilitatilor proprii, in vederea dezvoltarii personalitatii sale.

(3) Ingrijirea speciala trebuie sa asigure dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala a copiilor cu handicap. Ingrijirea speciala consta in ajutor adecvat situatiei copilului si parintilor sai ori, dupa caz, situatiei celor carora le este incredintat copilul si se acorda gratuit, ori de cate ori acest lucru este posibil, pentru facilitarea accesului efectiv si fara discriminare al copiilor cu handicap la educatie, formare profesionala, servicii medicale, recuperare, pregatire, in vederea ocuparii unui loc de munca, la activitati recreative, precum si la orice alte activitati apte sa le permita deplina integrare sociala si dezvoltare a personalitatii lor.


(4) Organele de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa initieze programe si sa asigure resursele necesare dezvoltarii serviciilor destinate satisfacerii nevoilor copiilor cu handicap si ale familiilor acestora in conditii care sa le garanteze demnitatea, sa le favorizeze autonomia si sa le faciliteze participarea activa la viata comunitatii.

http://www.gradinitebrasov.ro/content/view/247/20/
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Drepturi

Postby bi » Sun Jun 15, 2008 10:11 pm

Buna,
va rog ajutati-ma si pe mine, cu privire la drepturile lui Emi
Emi a implinit 7 ani in iunie.
Mentionez ca are dosar de handicap cu grad grav- luna aceasta i l-am refacut.
Am vazut ca in lege scrie ca primesc indemnizatia doar pana la varsta de 7 ani
Si acum, dupa 7 ani?
Am cerut si sa facem carte de munca ca insotitor fetei care lucreaza la noi.
Ea va primi de la primarie ceva?
Ma simt tare nelamurita ...
Mai am si alte nelamuriri, cu care o sa revin..
Sper sa ma ajutati
bi
 
Posts: 161
Joined: Tue Nov 01, 2005 12:04 pm

Postby gabi.b » Mon Jun 16, 2008 12:05 pm

Draga mea, insotitorul fetitei va avea carte de munca la primarie , deci va primi salar de insotitor , in jur de 500 Ron , fetita va primi alocatia dubla si bugetul complementar . Din pacate cred ca vor fi mai putini bani decat ceea ce lua pana acum . Asa le-a gandit statul roman :( ....
gabi.b
 
Posts: 247
Joined: Tue Mar 20, 2007 3:42 pm

drepturi

Postby bi » Mon Jun 16, 2008 5:59 pm

multumesc f mult Gabi
bi
 
Posts: 161
Joined: Tue Nov 01, 2005 12:04 pm

Postby dora » Fri Jul 18, 2008 10:10 pm

(1) Copiii au dreptul la protectie si asistenta in realizarea si exercitarea deplina a drepturilor lor, in conditiile prezentei legi.
(2) Raspunderea pentru cresterea si asigurarea dezvoltarii copilului revine in primul rand parintilor, acestia avand obligatia de a-si exercita drepturile si de a-si indeplini obligatiile fata de copil tinand seama cu prioritate de interesul superior al acestuia.

(3) In subsidiar, responsabilitatea revine colectivitatii locale din care fac parte copilul si familia sa


LEGEA nr. 272/21.06.2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului-1

http://www.parinti.com/modules.php?name ... le&sid=786
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby vali » Fri Aug 15, 2008 2:58 pm

Guvernul a aprobat Strategia Nationala privind protectia drepturilor copiilor

Avocatnet.ro


Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, prima strategie care vizeaza toti copiii romani, aflati pe teritoriul Romaniei sau in strainatate, precum si copiii fara cetatenie aflati pe teritoriul Romaniei, copiii refugiati si copiii cetateni straini aflati pe teritoriul Romaniei in situatii de urgenta.


Implementarea acestei strategii va asigura cresterea calitatii vietii copilului, intrucat toate serviciile pentru copii vor respecta standarde minime prevazute prin reglementari legale si vor fi verificate periodic printr-un sistem competent, coerent si unitar.

Strategia reglementeaza aspecte care tin de drepturile copiilor in general, dar si de egalizarea sanselor pentru realizarea acestor drepturi pentru grupuri vulnerabile de copii si tineri care necesita o atentie sporita. Din aceasta categorie fac parte :

a)Copiii aflati la risc de separare de parinti. Din acest grup fac parte si copiii din familii aflate in situatii de criza, ca urmare a unor calamitati naturale, a lipsei unei locuinte sau a pierderii veniturilor.

b)Copiii separati de parinti. Pentru copiii aflati in plasament la o persoana sau familie, la asistent maternal sau intr-un serviciu rezidential, planul individualizat de protectie trebuie sa aiba drept finalitate o solutie cu caracter permanent: reintegrarea in familie, adoptia nationala sau integrarea socio-profesionala. Copii separati de parinti sunt considerati si cei ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate.

c)Copiii parasiti in unitati sanitare. Pentru acestia trebuie sa se dispuna plasamentul in regim de urgenta in termen de 6 zile de la constatarea parasirii acestuia, daca starea de sanatate o permite.

d)Tinerii beneficiari ai unei masuri de protectie. Tanarul care a dobandit capacitate deplina de exercitiu si a beneficiat de o masura de protectie speciala, dar care nu isi continua studiile si nu are posibilitatea revenirii in propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiaza, la cerere de protectie sociala, pe o perioada de pana la 2 ani, in scopul facilitarii integrarii sale sociale.

e)Copiii abuzati, neglijati sau supusi exploatarii. in aceasta categorie sunt inclusi si copiii traficati, exploatati prin munca, exploatati sexual in scopuri comerciale, copiii expusi migratiei ilegale, copiii neacompaniati aflati pe teritoriul altor state, copiii repatriati, copiii refugiati. Copiii strazii sunt inclusi, de asemenea, in aceasta categorie.

f) Copiii delincventi. Din acest grup fac parte atat copiii care au savarsit o fapta penala, dar nu raspund penal, cat si cei care raspund penal.

g)Copiii cu dizabilitati, infectati HIV sau bolnavi SIDA si boli cronice grave.

h)Copiii cu tulburari de comportament.Pentru acesti copii exista riscul de a fi separati de familie si, uneori, de a fi integrati in invatamantul special din cauza lipsei de servicii adecvate in toate cele trei sisteme cu care acestia interfereaza, respectiv sanatate, educatie si protectia copilului.

i)Copiii apartinand minoritatilor etnice.


Strategia se adreseaza si parintilor, atat in calitate de beneficiari directi ai serviciilor sociale, alaturi de copii, cat si in vederea responsabilizarii lor in cresterea, ingrijirea si educarea propriilor copii. Totodata, strategia are in vedere profesionistii care interactioneaza cu copiii, precum si comunitatea locala.

Potrivit actului normativ, coordonarea implementarii strategiei, precum si monitorizarea implementarii acesteia, revin Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului. De asemenea, Strategia se va aplica prin coordonarea eforturilor institutiilor responsabile si a persoanelor cu atributii in domeniul

http://www.avocatnet.ro/content/article ... iilor.html
Bogdan, august 2002, TPD, a facut ABA la "Cristi's Outreach Foundation" .
vali
 
Posts: 399
Joined: Mon Feb 20, 2006 10:51 am

Postby dora » Fri Feb 27, 2009 5:09 pm

Anexa B: Contextul international al incluziunii

Convenţia ONU privind Drepturile Copilului a fost ratificată de 177 de ţări din toată lumea şi a pus bazele învăţământului incluziv prevăzând că


• Toţi copiii trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi fără nici o discriminare şi menţionează în mod particular dizabilitatea (articolul 2).
• În toate acţiunile interesul copilului ‚trebuie să constituie consideraţia de bază’(articolul 3)..
• Fiecare copil are dreptul inerent la viaţă şi că fiecare ţară ar trebui să asigure supravieţuirea şi dezvoltarea maximă a copilului (articolul 6).
• Dreptul copilului să-şi exprime opinia şi să aibă opinia luată în considerare în orice privinţă sau procedură care afectează copilul (articolul 12)..
• Dreptul copiilor cu dizabilităţi să se bucure de o viaţă deplină şi decentă, in condiţii care să le asigure demnitatea, să promoveze sprijinul propriu şi să faciliteze participarea activă a copilului la viaţa comunităţii (articolul 23);
• dreptul copilului cu dizabilităţi la îngrijire specială, educaţie, îngrijirea sănătăţii, formare, reabilitare, pregătire pentru angajare şi oportunităţi de recreere; toate acestea trebuie să fie astfel concepute încât copilul să ajungă la ‚cea mai deplină integrare socială şi dezvoltare individuală, dezvoltarea culturală şi spirituală inclusiv.’ (articolul 23);
• Dreptul copilului la educaţie şi spune că aceasta se va face având la bază egalitatea de şanse (articolul 28)
• Educaţia copilului trebuie să urmărească dezvoltarea personalităţii şi talentelor copilului şi a abilităţilor sale mentale şi fizice la ‚maximum de potenţial’ (articolul 29).
• Învăţământul trebuie să pregătească elevul pentru o viaţă de adult activă şi responsabilă, promovând respectul pentru drepturile fundamentale ale omului şi mărind respectul pentru valorile culturale şi naţionale ale copilului şi cele ale celorlalţi (articolul 29).

Regulile Standard Ale ONU Cu Privire La Egalitatea De Şanse Pentru Persoanele Cu Dizabilităţi (1993)


Educaţia, rezumată dedesubt, este Regula 6 dintr-un total de 22 de reguli. Regulile standard au stabilit un standard internaţional pentru elaborarea de strategii şi acţiunile referitoare la persoanele cu dizabilităţi.

Ţările trebuie să recunoască principiul egalităţii de şanse a copiilor, tinerilor şi adulţilor cu dizabilităţi în privinţa învăţământului primar, secundar şi terţiar, în medii integrate. Ele ar trebui să asigure condiţiile ca educaţia persoanelor cu dizabilităţi să devină o parte integrantă a sistemului de învăţământ.

Ar trebui să existe un interpret şi alte servicii de sprijin precum accesibilitatea adecvată; grupurile de părinţi şi organizaţiile de persoane cu dizabilităţi ar trebui să fie implicate în procesul educaţional la toate nivelurile; iar în acele state în care învăţământul este obligatoriu, ar trebui ca acesta să fie pus la dispoziţia fetelor şi băieţilor cu toate nivelurile de dizabilităţi, incluzându-le pe cele mai grave. Ar trebui să fie acordată o atenţie specială copiilor foarte mici cu dizabilităţi; copiilor preşcolari cu dizabilităţi şi adulţilor cu dizabilităţi, în special femeilor.

Pentru a implementa învăţământul inclusiv, statele ar trebui să dispună de o politică clar formulată care să fie înţeleasă la nivelul şcolii şi al comunităţii mai largi;

ele ar trebui să permită un curriculum flexibil precum şi completări şi adaptări; şi să ofere materiale de calitate, formarea continuă a profesorilor şi profesori asistenţi.

Programele învăţământului inclusiv şi bazate pe comunitate ar trebui să fie percepute ca nişte abordări complementare ale unui învăţământ şi formări rentabile pentru persoanele cu dizabilităţi. Comunităţile ar trebui să dezvolte resurse locale pentru a furniza acest învăţământ.

Acolo unde şcolile obişnuite nu pot face încă o ofertă adecvată, poate fi luat în considerare învăţământul din şcolile speciale, dar acesta ar trebui să urmărească pregătirea elevului pentru incluziunea în învăţământul curent.


O asemenea amplasare separată ar trebui să urmărească aceleaşi scopuri şi standarde ca şi sectorul obişnuit, incluzând resurse egale cu aceia fără dizabilităţi. Statele ar trebui să urmărească o incluziune treptată; în unele cazuri, învăţământul special poate fi potrivit pentru unii elevi, mai ales pentru aceia surzi şi surzi/orbi, deşi ar trebui luată în considerare introducerea unor ore şi module speciale în învăţământul normal. O formare receptivă din punct de vedere cultural va duce la dobândirea de maximum de abilităţi de comunicare şi independenţă pentru astfel de persoane.

Declaraţia UNESCO De La Salamanca (1994)

Acest raport al agenţiei pentru învăţământ a ONU cheamă comunitatea internaţională să susţină abordarea şcolilor inclusive prin implementarea unor schimbări de ordin practic şi strategic.

În iunie 1994 reprezentanţi ai 92 de guverne şi 25 de organizaţii internaţionale au participat la Conferinţa Internaţională asupra Educaţiei celor cu Nevoi Speciale desfăşurată la Salamanca, Spania. Participanţii au căzut de acord asupra unei Declaraţii noi şi dinamice asupra educaţiei tuturor copiilor cu dizabilităţi, care a stabilit incluziunea drept regulă. În plus, Conferinţa a adoptat un nou Cadru de Acţiune, principiul călăuzitor al acestuia fiind că şcolile obişnuite trebuie să-i integreze pe toţi copiii, indiferent de condiţia lor fizică, intelectuală, socială, emoţională, lingvistică sau oricare alta. Toate strategiile educaţionale, se spune în Cadru, trebuie să stipuleze următorul fapt: copiii cu dizabilităţi pot să meargă la şcoala din vecinătate ‚pe care ar frecventa-o dacă copilul nu ar avea o dizabilitate.’

Declaraţia începe cu angajamentul faţă de un învăţământ pentru toţi, recunoscând necesitatea şi urgenţa asigurării educaţiei pentru toţi copiii, tinerii şi adulţii ‚în cadrul sistemului de învăţământ obişnuit.’ Precizeaza că acei copii cu nevoi educaţionale speciale ‚trebuie să aibă acces în şcolile obişnuite’ şi că:
Şcolile obişnuite cu această orientare inclusivă sunt cele mai eficace mijloace de combatere a atitudinilor discriminatoare, creând comunităţi primitoare, construind o societate inclusivă şi asigurând educaţia tuturor; mai mult, acestea oferă o educaţie eficace majorităţii copiilor şi îmbunătăţesc eficienţa şi în ultimă instanţă rentabilitatea întregului sistem de învăţământ.
Conferinţa Internaţională a cerut de asemenea guvernelor:
• să stabilească cea mai potrivită strategie şi prioritate bugetară pentru a îmbunătăţi serviciile din învăţământ astfel încât toţi copiii să fie incluşi, indiferent de diferenţe sau dificultăţi
• să adopte ca lege sau strategie principiul învăţământului inclusiv şi să înscrie toţi copiii în şcoli obişnuite exceptând situaţiile în care există motive serioase împotrivă.
• Să elaboreze proiecte demonstrative şi să încurajeze schimburile cu ţările în care există şcoli inclusive.
• Să se asigure că organizaţiile persoanelor cu dizabilităţi împreună cu părinţii şi organizaţiile comunitare sunt implicate în planificare şi luarea deciziilor.
• Să depună un efort mai mare în privinţa strategiilor preşcolare precum şi a aspectelor profesionale ale învăţământului inclusiv
• Să se asigure că atât formarea iniţială a profesorilor cât şi aceea pe parcurs se referă la oferta învăţământului inclusiv.

Declaraţia solicită de asemenea comunităţii internaţionale să sprijine abordarea educaţiei inclusive şi dezvoltarea învăţământului pentru cei cu nevoi speciale ca parte integrantă a tuturor programelor de învăţământ. Apelează pentru acest sprijin în special la UNESCO, UNICEF, UNDP şi Banca Mondială.

Cere ONU şi agenţiilor sale specializate să ‚îşi mărească contribuţia la cooperarea tehnică’ şi să-şi îmbunătăţească munca pentru a obţine un sprijin mai eficient pentru oferta integrării nevoilor speciale. Organizaţiilor non-guvernamentale li se cere să-şi întărească colaborarea cu organismele naţionale oficiale şi să devină mai implicate în toate aspectele învăţământului inclusiv.

Agenţiei pentru educaţie a ONU i se cere să:
• se asigure că învăţământul celor cu nevoi speciale face parte din orice discuţie care dezbate educaţia pentru toţi.
• îmbunătăţească educaţia profesorilor în acest domeniu apelând la sprijinul sindicatelor şi asociaţiilor profesorilor
• stimuleze comunitatea şcolară să facă mai multe cercetări despre învăţământul incluziv şi să-şi disemineze descoperirile şi rapoartele.
• folosească fondurile sale pe o perioadă de cinci ani, 1996-2001 pentru a crea un program lărgit pentru şcolile inclusive şi proiectele de sprijin ale comunităţii, făcând astfel posibilă lansarea unor proiecte pilot.

Cadrul de Acţiune spune că‚ incluziunea şi participarea sunt esenţiale pentru demnitatea umană şi pentru a te bucura şi a-ţi exersa drepturile umane.’ În domeniul educaţiei aceasta se reflectă în realizarea unei ‚egalităţi autentice de şanse.’ Învăţământul pentru cei cu nevoi speciale include metode de predare dovedite ca bune de care pot profita toţi copiii; presupune că diferenţele dintre oameni sunt ceva normal şi că învăţarea trebuie să fie adaptată nevoilor copilului, mai degrabă decât să potriveşti copilul cu procesul.


Principiul fundamental al şcolii inclusive, se adaugă, este că toţi copiii trebuie să înveţe împreună, când este posibil, şi că şcolile obişnuite trebuie să recunoască şi să răspundă diverselor nevoi ale elevilor lor, oferind în acelaşi timp un sprijin continuu şi servicii care să răspundă acestor nevoi. Şcolile inclusive sunt ‚cele mai eficace’ în ceea ce priveşte crearea unei solidarităţi între copiii cu nevoi speciale şi ceilalti copii de aceeaşi vârstă.


http://archive.tvet.ro/web/pachet/Forma ... tehnic.doc
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI


Return to INTREBARI FRECVENTE

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron