Acreditarea furnizorilor si serviciilor sociale

Moderator: moderators

Acreditarea furnizorilor si serviciilor sociale

Postby camel » Sat Jun 27, 2015 11:01 am

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/ ... acreditare


ANUNŢ

privind depunerea cererilor de acreditare în vederea eliberării certificatelor de acreditare/licențelor de funcţionare la MMFPSPV, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.118/2014, publicată în Monitorul Oficial al României nr.172/2014.


ATENȚIE !!!
În conformitate cu prevederile art.35 din Legea nr.197/2012, toți furnizorii de servicii sociale au obligația de a depune cererile de acreditare în vederea eliberării certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi a licenței de funcţionare a serviciilor acordate, până la data de 31 decembrie 2015 (potrivit OG nr. 18/2014) chiar dacă deciziile de acreditare deținute au valabilitate până în anul 2016.


CEREREA DE ACREDITARE A FURNIZORULUI
, completată conform formularului prevăzut în anexa nr.2 la Normele metodologice, însoţită de documentele justificative (prevăzute la art.8 din Normele metodologice) se depun direct la registratura MMFPSPV sau pot fi trimise prin poștă, cu confirmare de primire, în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu mențiunea „Solicitare de acreditare furnizor”. Cererea de acreditare a furnizorului şi documentele justificative constituie dosarul de acreditare al furnizorului.
La data depunerii sau transmiterii dosarului de acreditare al furnizorului, un formular al cererii de acreditare (fără documentele justificative) se transmite pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare – acreditare@mmuncii.ro.

În conformitate cu prevederile art.35 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, furnizorii acreditați conform Hotărârii Guvernului nr.1024/2004, cu modificările ulterioare, au obligația de a depune cererile de acreditare în vederea eliberării certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi a licenței de funcţionare a serviciilor acordate, până la data de 1 ianuarie 2015. Până la data eliberării certificatului de acreditare şi a licenței de funcţionare, perioada de valabilitate a certificatului de acreditare eliberat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1.024/2004, cu modificările ulterioare, se prelungește de drept.
Furnizorii de servicii sociale care nu se încadrează în prevederile art.35 din Legea nr.197/2012, pot depune cererile de acreditare pentru obținerea certificatului de acreditare fără respectarea calendarului menționat.

Menționăm faptul că solicitarea acreditării serviciilor sociale în vederea obținerii licenței de funcţionare, se realizează numai după eliberarea certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale.CEREREA DE ACREDITARE A SERVICIULUI
completată conform formularului prevăzut în anexa nr.7 la Normele metodologice, însoţită de fişa de autoevaluare şi documentele justificative prevăzute la art.18 alin.(1) se depun sau se transmit prin poștă, cu confirmare de primire, în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea „Solicitare de acreditare serviciu social”. Cererea de acreditare a serviciului, fişa de autoevaluare şi documentele justificative constituie dosarul de acreditare al serviciului.

Cererea de acreditare a serviciului şi fişa de autoevaluare (fără documentele justificative) se transmit și pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare – acreditare@mmuncii.ro, la data depunerii sau transmiterii prin poştă a dosarului de acreditare a serviciului social.

Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, precum si formularele necesare le puteţi descărca de pe site-ul MMFPSPV, de la următoarea adresă:

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/ ... acreditare
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: Acreditarea furnizorilor si serviciilor sociale

Postby camel » Sat Jun 27, 2015 11:02 am

LEGE Nr. 197 din 1 noiembrie 2012
privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

Text în vigoare începând cu data de 13 decembrie 2012*)

*) Această dată reprezintă data intrării în vigoare a actului modificator. Data intrării în vigoare a Legii nr. 197/2012 este prevăzută la art. 38 din textul actualizat.

Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 13 decembrie 2012.

Act de bază
#B: Legea nr. 197/2012

Acte modificatoare
#M1: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012

Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1.

#B
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezenta lege reglementează procesul de evaluare, certificare, monitorizare şi control pentru asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
(2) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor serviciilor sociale, precum şi furnizorilor de servicii sociale, publici şi privaţi, care funcţionează pe teritoriul României, denumiţi în continuare furnizori.
(3) Serviciile sociale constituie o componentă a sistemului naţional de asistenţă socială şi au drept scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale a acestora.
(4) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este responsabil de organizarea, coordonarea, implementarea procesului privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, precum şi de realizarea controlului în domeniu.
ART. 2
(1) Calitatea în domeniul serviciilor sociale reprezintă ansamblul de cerinţe şi condiţii ce sunt îndeplinite de furnizori şi de serviciile sociale acordate de aceştia pentru a răspunde nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor.
(2) Calitatea în domeniul serviciilor sociale reprezintă o preocupare permanentă pentru furnizori, pentru personalul serviciilor sociale, precum şi pentru autorităţile publice.
ART. 3
(1) Evaluarea şi monitorizarea calităţii în domeniul serviciilor sociale se realizează în baza unor standarde, criterii şi indicatori.
(2) La elaborarea standardelor, criteriilor şi indicatorilor prevăzuţi la alin. (1) se au în vedere principiile calităţii în domeniul serviciilor sociale, axate, cu precădere, pe aspecte referitoare la:
a) acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără niciun fel de discriminare, a unor servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile individuale ale beneficiarului;
b) relaţia dintre furnizori şi beneficiarii acestora: utilizarea de mijloace de informare şi comunicare corecte, transparente şi accesibile, asigurarea confidenţialităţii şi securităţii datelor şi informaţiilor personale, utilizarea mecanismelor de prevenţie şi combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;
c) participarea beneficiarilor: implicarea activă a beneficiarilor şi a familiilor acestora în planificarea, acordarea şi evaluarea serviciilor sociale;
d) relaţia dintre furnizori şi autorităţile administraţiei publice, partenerii sociali şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile de la nivelul comunităţii: coordonarea eficientă dintre sectorul public şi privat, încurajarea parteneriatelor pentru asigurarea sustenabilităţii şi continuităţii serviciilor sociale, promovarea dezvoltării serviciilor sociale de proximitate/comunitare şi a integrării acestora cu serviciile de sănătate, educaţie şi alte servicii de interes general;
e) dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă: recrutarea de personal calificat şi asigurarea formării continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea condiţiilor de lucru adecvate şi a echipamentelor specifice activităţilor derulate, asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.
(3) Standardele, criteriile şi indicatorii, elaboraţi cu respectarea prevederilor alin. (2), conţin elemente cu caracter general, precum şi elemente specifice, în funcţie de tipul serviciilor sociale şi de categoriile de beneficiari.
ART. 4
(1) Asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale este centrată pe beneficiar, soluţionarea nevoilor şi respectarea drepturilor acestuia fiind prioritare.
(2) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) asigurarea calităţii cuprinde totalitatea activităţilor de dezvoltare, planificare, implementare şi îmbunătăţire permanentă a activităţilor aferente serviciilor sociale şi presupune un proces continuu de analiză, evaluare, certificare, monitorizare şi control din partea autorităţilor statului şi a furnizorilor de servicii sociale;
b) evaluarea calităţii constă în analiza modului în care furnizorii şi serviciile sociale îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, precum şi cerinţele specifice de calitate, evidenţiate printr-un set de standarde, criterii şi indicatori;
c) monitorizarea calităţii cuprinde activităţile de colectare şi înregistrare a datelor privind rezultatele evaluării, urmărirea acestora în scopul verificării menţinerii nivelului de calitate constatat şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor, precum şi pentru întreprinderea acţiunilor de îmbunătăţire continuă a serviciilor sociale;
d) controlul asigurării calităţii în domeniul serviciilor sociale cuprinde activităţi şi tehnici operaţionale, planificate şi derulate sistematic, în scopul verificării respectării standardelor, criteriilor şi indicatorilor care au stat la baza acreditării furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi a recunoaşterii nivelelor de calitate;
e) acreditarea, ca parte a asigurării calităţii, reprezintă totalitatea activităţilor de evaluare şi certificare a respectării criteriilor şi standardelor reglementate;
f) furnizor de servicii sociale acreditat este furnizorul, definit la art. 37 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, căruia i se recunoaşte dreptul de a acorda servicii sociale;
g) serviciul social acreditat este serviciul, definit la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, căruia i se conferă dreptul de a funcţiona;
h) standardele de calitate în domeniul serviciilor sociale reprezintă un ansamblu de norme ce conţin criterii măsurabile de structură, de proces şi de rezultate, în baza cărora se stabileşte nivelul de calitate a serviciului social.
ART. 5
(1) În domeniul serviciilor sociale se acreditează atât furnizorii, cât şi serviciile sociale, în condiţiile prezentei legi.
(2) Acreditarea furnizorilor se realizează în baza criteriilor specifice, denumite în continuare criterii, ce reprezintă cerinţele de bază prin care se evidenţiază capacitatea acestora de a înfiinţa, a administra şi a acorda servicii sociale. Respectarea criteriilor este atestată prin certificat de acreditare.
(3) Acreditarea serviciilor sociale se realizează în baza standardelor minime de calitate, ce reprezintă cerinţele minimale privind eficacitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate în raport cu nevoile beneficiarilor, obiectivele asumate, rezultatele aşteptate. Standardele minime de calitate, denumite în continuare standarde minime, constituie nivelul de referinţă a calităţii serviciilor sociale, iar îndeplinirea acestora este obligatorie şi se atestă prin licenţă de funcţionare.
ART. 6
(1) Nivelul de calitate a serviciilor sociale se evaluează în baza unor indicatori de performanţă, pornind de la nivelul de referinţă, reprezentat de standardele minime definite la art. 5 alin. (3), corespunzător clasei a III-a, până la clasa I, care reprezintă cel mai înalt nivel de calitate şi se evidenţiază prin încadrarea în clase de calitate.
(2) Nivelele de calitate se atestă printr-o siglă distinctivă corespunzătoare fiecăreia din cele 3 clase prevăzute la alin. (1).
(3) Încadrarea în clasele de calitate II - I atestă gradul de excelenţă a serviciului social şi este opţională.
ART. 7
Scopul prezentei legi este de a contribui la:
a) respectarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale;
b) asigurarea, menţinerea şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor sociale;
c) promovarea celor mai bune practici, a performanţei, precum şi a concurenţei dintre furnizori;
d) facilitarea accesului beneficiarilor la servicii sociale de calitate;
e) asigurarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu al beneficiarilor;
f) asigurarea gestionării eficiente a fondurilor publice, precum şi a resurselor umane şi materiale;
g) respectarea principiului transparenţei privind calitatea serviciilor sociale.

CAPITOLUL II
Acreditarea furnizorilor de servicii sociale

ART. 8
(1) Furnizorii pot acorda servicii sociale numai dacă deţin certificat de acreditare.
(2) Serviciile sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă deţin licenţă de funcţionare.
(3) Furnizorii şi serviciile sociale, acreditaţi în condiţiile prezentei legi, se înscriu în sistemul de evidenţă a serviciilor sociale, prevăzut la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, denumit Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
ART. 9
(1) Criteriile şi standardele minime care stau la baza acreditării furnizorilor şi a serviciilor sociale acordate de aceştia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi, după caz, al conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale care au atribuţii de reglementare şi/sau de organizare a unor anumite tipuri de servicii sociale.
(2) Criteriile utilizate în vederea acreditării furnizorilor privesc, în principal, următoarele:
a) date de identificare privind furnizorul;
b) informaţii privind cunoştinţele în managementul serviciilor sociale;
c) condiţii prevăzute de Legea nr. 292/2011, obligatorii pentru înfiinţarea, administrarea, funcţionarea şi finanţarea serviciilor sociale.
(3) Standardele minime utilizate pentru acreditarea serviciilor sociale au în vedere, în principal, următoarele aspecte:
a) scopul serviciilor sociale şi specificul activităţilor derulate;
b) nevoile de bază ale beneficiarilor;
c) calitatea vieţii şi siguranţa beneficiarilor;
d) calitatea managementului şi competenţa personalului de specialitate;
e) respectarea disciplinei economico-financiare.
(4) Pentru evaluarea, în vederea acreditării furnizorului şi a serviciului social, se solicită, după caz, documente justificative, fişă de autoevaluare şi se realizează vizite de evaluare în teren.
(5) Fişa de autoevaluare prevăzută la alin. (4) reprezintă un formular standard în care se înscriu de către solicitantul acreditării datele şi punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a standardelor minime.
ART. 10
(1) Acreditarea furnizorului presupune următoarele etape:
a) evaluarea furnizorului în baza criteriilor definite la art. 5 alin. (2);
b) aprobarea sau respingerea cererii de acreditare a furnizorului;
c) eliberarea certificatului de acreditare sau, după caz, a notificării de respingere a cererii de acreditare;
d) înregistrarea furnizorului acreditat în Registrul electronic unic al serviciilor sociale, constituit şi administrat, conform legii, de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) Evaluarea furnizorului constă în verificarea îndeplinirii criteriilor, pe baza documentelor justificative.
(3) Acreditarea furnizorului se realizează la cererea acestuia şi numai dacă, la data depunerii cererii, are înfiinţate servicii sociale sau se angajează că, în termen de maximum 3 ani de la data obţinerii certificatului de acreditare, va înfiinţa şi acorda servicii sociale.
(4) Furnizorul acreditat are obligaţia de a informa Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale asupra oricăror schimbări privind datele înscrise în documentele justificative prevăzute la alin. (2). Neîndeplinirea acestei obligaţii poate conduce la retragerea acreditării.
(5) Certificatul de acreditare se acordă pe perioadă nedeterminată.
(6) În situaţia în care, în primii 3 ani de la data eliberării certificatului de acreditare, furnizorul nu a înfiinţat servicii sociale sau niciunul dintre serviciile sociale înfiinţate de acesta nu a primit licenţă de funcţionare, acreditarea furnizorului este retrasă din oficiu şi acesta este radiat din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
(7) De la data retragerii acreditării, furnizorul poate depune o nouă solicitare de acreditare numai după o perioadă de minimum 2 ani.
ART. 11
(1) Acreditarea serviciului social presupune următoarele etape:
a) evaluarea serviciului social în baza standardelor minime definite la art. 5 alin. (3);
b) aprobarea sau respingerea cererii de acreditare a serviciului social;
c) eliberarea licenţei de funcţionare provizorie/licenţei de funcţionare sau, după caz, a notificării de respingere a cererii de acreditare;
d) înscrierea serviciului social acreditat în Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
(2) Pentru a solicita acreditarea serviciilor sociale, furnizorul trebuie să deţină obligatoriu certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, acordat în condiţiile art. 10.
(3) Acreditarea serviciilor sociale se defineşte şi se realizează în funcţie de următoarele situaţii:
a) acreditarea iniţială, în cazul serviciilor sociale care solicită pentru prima oară acreditarea sau al celor care solicită acreditare după retragerea acesteia;
b) reacreditarea, în cazul serviciilor sociale cărora le expiră perioada de acreditare.
(4) Acreditarea serviciilor sociale se realizează la cererea furnizorului, pentru fiecare serviciu social în parte. Furnizorul are obligaţia de a solicita acreditarea/reacreditarea serviciului social respectiv cu 60 de zile înainte de darea în funcţiune a serviciului social/de expirarea licenţei de funcţionare.
(5) Acreditarea iniţială a serviciului social presupune:
a) verificarea documentelor justificative şi a fişei de autoevaluare depuse de furnizor şi acordarea licenţei de funcţionare provizorie pe o perioadă de maximum un an; fişa de autoevaluare se completează obligatoriu cu date conforme cu realitatea din teren;
b) în cadrul perioadei prevăzute la lit. a) se realizează evaluarea în teren şi, dacă se constată că sunt respectate standardele minime, se eliberează licenţa de funcţionare;
c) în situaţia în care, în urma realizării evaluării în teren, se constată că standardele minime sunt îndeplinite în proporţie de 75%, fără a se aduce atingere vieţii şi siguranţei beneficiarului, se propune menţinerea licenţei de funcţionare provizorie până la expirarea perioadei de un an, timp în care furnizorul are obligaţia de a realiza demersurile necesare pentru îndeplinirea în totalitate a standardelor minime;
d) în situaţia în care, la evaluarea în teren, se constată că standardele minime nu sunt îndeplinite conform datelor înscrise în fişa de autoevaluare şi nu se respectă cel puţin procentul prevăzut la lit. c), se aplică sancţiuni contravenţionale, se retrage licenţa de funcţionare provizorie şi se operează radierea serviciului social respectiv din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
(6) Reacreditarea serviciilor sociale cărora le expiră licenţa de funcţionare presupune:
a) evaluarea serviciului social, în baza documentelor justificative depuse de furnizor şi a raportului de evaluare în teren, realizat în cadrul procesului de monitorizare a respectării standardelor minime;
b) eliberarea licenţei de funcţionare, numai dacă raportul de evaluare în teren confirmă îndeplinirea în totalitate a standardelor minime;
c) în situaţia în care în raportul de evaluare în teren sunt reţinute aspecte care privesc neîndeplinirea standardelor minime, iar acestea nu sunt remediate în termenele stabilite, măsura propusă poate fi suspendarea funcţionării serviciului social sau, după caz, retragerea licenţei de funcţionare, urmată de radierea serviciului din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
(7) Înscrierea serviciilor sociale acreditate în Registrul electronic unic al serviciilor sociale se realizează la data eliberării licenţei de funcţionare provizorie şi se completează cu datele privind acordarea licenţei de funcţionare.
(8) Licenţa de funcţionare se eliberează pe o perioadă de 5 ani pentru toate tipurile de servicii sociale.
(9) Perioada de acordare a licenţei de funcţionare provizorie se include în perioada de acordare a licenţei de funcţionare a serviciului social respectiv.
(10) În termen de 30 de zile de la închiderea sau desfiinţarea, prin decizia furnizorului, a unui serviciu social acreditat, acesta are obligaţia de a notifica Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale decizia luată, în vederea radierii serviciului social respectiv din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
ART. 12
Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare a serviciului social se tipăresc în formate tipizate, cu semne distinctive de identificare.
ART. 13
Procedura de acreditare a furnizorilor şi serviciilor sociale, documentele justificative solicitate, etapele de evaluare şi termenele aferente, modelul fişei de autoevaluare, al raportului de evaluare în teren, al certificatului de acreditare şi al licenţei de funcţionare se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL III
Nivelele de calitate

ART. 14
(1) Furnizorii pot solicita evaluarea calităţii serviciilor sociale, în scopul încadrării în clasele de calitate prevăzute la art. 6 alin. (3).
(2) Procedura de evaluare pentru stabilirea nivelelor de calitate şi încadrarea serviciilor sociale în cele două clase superioare nivelului de referinţă reprezentat de standardele minime parcurg următoarele etape:
a) evaluarea serviciilor sociale pe baza indicatorilor de performanţă, denumiţi în continuare indicatori;
b) stabilirea nivelelor de calitate pentru încadrarea în clasele de calitate corespunzătoare, în baza cărora a fost acreditat serviciul social respectiv;
c) înscrierea claselor de calitate în Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
(3) Evaluarea pentru încadrarea serviciilor sociale în clase de calitate se realizează la cererea furnizorului acreditat şi constă în verificarea documentelor justificative şi evaluare de teren.
(4) Odată cu stabilirea nivelului de calitate se acordă dreptul furnizorului de a utiliza sigla, prevăzută la art. 6 alin. (2), corespunzătoare clasei de calitate, atât pe toate documentele de prezentare şi informare aferente serviciului social, cât şi pe clădirea în care funcţionează acesta.
(5) Furnizorul are obligaţia de a notifica orice modificare care ar determina schimbarea clasei de calitate acordate într-o clasă inferioară şi de a solicita reevaluarea serviciului social.
(6) În situaţia în care, în cadrul procesului de monitorizare sau, după caz, în urma acţiunilor de control, se constată că serviciul social nu mai îndeplineşte indicatorii care au stat la baza încadrării în una dintre cele două clase de calitate superioare nivelului de referinţă reprezentat de standardele minime, încadrarea în clasă se revizuieşte şi se înscrie în mod corespunzător în Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
(7) Furnizorul are obligaţia de a face publică încadrarea în clasele de calitate, precum şi de a schimba sigla corespunzătoare clasei de încadrare, dacă aceasta s-a modificat.
ART. 15
(1) Încadrarea în clase de calitate a serviciilor sociale are în vedere doar acele servicii sociale pentru care se pot elabora indicatori detaliaţi pentru stabilirea mai multor nivele de calitate.
(2) La elaborarea indicatorilor se au în vedere prevederile art. 9 alin. (3), cu raportare la nivelul de referinţă reprezentat de standardul minim de calitate.
(3) Categoriile de servicii sociale şi indicatorii în baza cărora se evaluează nivelele de calitate a acestora se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
ART. 16
Încadrarea în clase de calitate a serviciilor sociale prevăzute la art. 15 alin. (1) constituie un criteriu pentru calcularea cuantumului contribuţiei beneficiarului, prevăzută la art. 132 lit. f) din Legea nr. 292/2011, în funcţie de gradul de performanţă/excelenţă a serviciului social respectiv.
ART. 17
Pentru evaluarea în teren a serviciilor sociale în scopul stabilirii nivelelor de calitate, furnizorii asigură din bugetul propriu cheltuielile de deplasare ale personalului prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. b).
ART. 18
Procedura de evaluare a nivelelor de calitate şi încadrarea în clasele corespunzătoare, documentele solicitate, etapele şi termenele de evaluare, modelul siglei aferente clasei de calitate se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL IV
Certificarea, evaluarea, monitorizarea şi controlul calităţii

SECŢIUNEA 1
Certificarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

ART. 19
În cadrul procesului de certificare a calităţii în domeniul serviciilor sociale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale are responsabilitatea organizării şi derulării activităţilor de standardizare şi de acreditare.
ART. 20
(1) Principalele activităţi în domeniul standardizării sunt următoarele:
a) elaborarea şi publicarea procedurilor utilizate în cadrul procesului de acreditare, a instrucţiunilor şi ghidurilor metodologice, a materialelor informative;
b) elaborarea/revizuirea criteriilor, indicatorilor şi standardelor minime care stau la baza acreditării furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi pentru recunoaşterea nivelelor de calitate ale acestora;
c) relaţionarea şi colaborarea permanentă cu furnizorii, publici şi privaţi, în scopul elaborării şi revizuirii criteriilor, standardelor minime şi indicatorilor, precum şi pentru facilitarea comunicării şi asigurarea transparenţei în domeniu.
(2) Principalele activităţi în domeniul acreditării sunt următoarele:
a) analizarea documentaţiei prevăzute de lege în vederea acreditării iniţiale/reacreditării furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi a stabilirii nivelelor de calitate;
b) întocmirea dosarelor de acreditare/reacreditare, înaintarea spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a propunerii de acordare a certificatului de acreditare pentru furnizori, a licenţei de funcţionare şi încadrarea în clasele de calitate pentru serviciile sociale;
c) redactarea deciziilor, completarea şi eliberarea documentelor de certificare a calităţii;
d) relaţionarea permanentă cu furnizorii în scopul eficientizării derulării procesului de acreditare, asigurarea de consiliere şi îndrumare metodologică;
e) participarea la realizarea evaluării în teren pentru încadrarea în clase de calitate a serviciilor sociale;
f) realizarea de activităţi de monitorizare a furnizorilor şi serviciilor sociale acreditate, precum şi a menţinerii nivelelor de calitate ale serviciilor sociale şi administrarea Registrului electronic unic al serviciilor sociale.
ART. 21
(1) Activitatea de evaluare în teren, prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. b) şi art. 14 alin. (3), se realizează după cum urmează:
a) de inspectorii sociali, în cazul serviciilor sociale pentru care se solicită acreditarea/reacreditarea;
b) de o echipă constituită din inspectori sociali şi personal cu experienţă în domeniu din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, nominalizat în acest scop prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, în cazul serviciilor sociale pentru care se solicită încadrarea în clase de calitate.
(2) Responsabilitatea privind veridicitatea datelor din rapoartele de evaluare şi monitorizare privind respectarea condiţiilor de acreditare, precum şi a recomandărilor efectuate aparţine persoanelor care le-au întocmit şi semnat.
ART. 22
Deciziile de acordare/respingere a acreditării, a celor de încadrare în clase de calitate, precum şi certificatul de acreditare şi licenţa de funcţionare se semnează de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale sau de persoana desemnată de acesta.

SECŢIUNEA a 2-a
Evaluarea, monitorizarea şi controlul calităţii în domeniul serviciilor sociale

ART. 23
În cadrul procesului de asigurare a calităţii în domeniul serviciilor sociale, inspectorii sociali au următoarele atribuţii:
a) verificarea sistematică, în baza unor proceduri clare şi transparente de evaluare, monitorizare şi control, a respectării criteriilor şi standardelor minime care au stat la baza acreditării furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi a indicatorilor aferenţi nivelelor de calitate;
b) realizarea propunerilor de suspendare sau de retragere a acreditării şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege;
c) efectuarea de inspecţii tematice în cadrul procesului de monitorizare a asigurării calităţii în domeniul serviciilor sociale.
ART. 24
(1) Principalele activităţi derulate de inspectorii sociali pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 23 sunt următoarele:
a) planificarea anuală a misiunilor de control şi monitorizare, în conformitate cu termenele prevăzute de prezenta lege;
b) efectuarea, în termenele stabilite, a acţiunilor de monitorizare şi control, precum şi a celor de evaluare privind respectarea condiţiilor de acreditare şi de încadrare în clase de calitate;
c) elaborarea rapoartelor de evaluare, monitorizare şi control;
d) dispunerea măsurilor de remediere a neregulilor constatate, cu termene şi responsabilităţi precise;
e) aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege, în caz de nerespectare a prevederilor legale în domeniu;
f) propunerea suspendării sau retragerii acreditării, a revizuirii încadrării în clasele de calitate;
g) aplicarea măsurilor stabilite prin decizia de suspendare sau de retragere a acreditării.
(2) Pentru fiecare serviciu social acreditat, pe perioada pentru care a fost acordată licenţa de funcţionare, sunt planificate obligatoriu cel puţin două misiuni de inspecţie, reacreditarea serviciului social realizându-se în baza raportului de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecţie.
(3) Inspectorii sociali pot demara acţiuni de control în regim de urgenţă, la sesizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a beneficiarilor de servicii sociale sau a altor persoane fizice ori juridice interesate.
ART. 25
După caz, pentru realizarea atribuţiilor de evaluare/monitorizare derulate de inspectorii sociali, echipele de inspecţie se completează cu personal de specialitate, cu atribuţii în realizarea activităţilor de standardizare şi acreditare, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
ART. 26
Activităţile de evaluare, monitorizare şi control privind respectarea criteriilor de acreditare, standardelor minime de calitate şi indicatorilor se realizează în baza unor ghiduri standard, aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

SECŢIUNEA a 3-a
Suspendarea şi retragerea acreditării

ART. 27
(1) Suspendarea acreditării serviciului social reprezintă interzicerea funcţionării acestuia pe o perioadă determinată de maximum 3 luni şi se dispune în următoarele situaţii:
a) nerespectarea recomandărilor şi termenelor-limită stabilite pentru remedierea neregulilor constatate şi consemnate în rapoartele de evaluare, monitorizare şi control privind asigurarea calităţii serviciilor sociale;
b) neacceptarea controlului sau refuzul colaborării cu organele de control în efectuarea acestuia;
c) la recomandarea expresă a altor organisme cu atribuţii de control din domeniul sănătăţii publice, al pazei contra incendiilor, al sănătăţii şi securităţii în muncă.
(2) Retragerea acreditării serviciului social reprezintă interzicerea funcţionării acestuia şi se dispune în următoarele situaţii:
a) dacă la expirarea termenului de suspendare nu au fost remediate neregulile constatate care au condus la măsura respectivă;
b) în situaţia prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. d);
c) dacă, din cauza gravităţii faptelor constatate, se apreciază că se încalcă drepturile fundamentale ale beneficiarilor.
ART. 28
În cazul furnizorului se dispune retragerea acreditării, după cum urmează:
a) în situaţia în care furnizorul nu mai îndeplineşte criteriile care au stat la baza acordării certificatului de acreditare;
b) în situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (4) şi (6).
ART. 29
Deciziile privind suspendarea sau retragerea acreditării se pot contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL V
Răspunderea juridică

ART. 30
Acordarea serviciilor sociale, precum şi funcţionarea acestora în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege atrag răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.
ART. 31
Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
b) nerespectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (5) lit. d), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
d) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (10) şi art. 14 alin. (5) şi (7), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
e) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (4) şi art. 11 alin. (4), cu amendă de la 250 lei la 500 lei;
f) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (1), cu amendă de la 200 lei la 400 lei.
ART. 32
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 31 se realizează astfel:
a) pentru contravenţiile prevăzute la lit. a) - c), de către inspectorii sociali;
b) pentru contravenţiile prevăzute la lit. d) - f), de către personalul responsabil cu activitatea de acreditare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) Sumele obţinute din aplicarea amenzilor se constituie venit la bugetul de stat.
(3) Limitele amenzilor contravenţionale se pot actualiza cu rata inflaţiei prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
ART. 33
Dispoziţiile art. 31 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 34
Furnizorii au obligaţia de a elabora şi de a aplica propriile proceduri în vederea evaluării interne a respectării prevederilor prezentei legi privind asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale aflate în administrare.
ART. 35
(1) Furnizorii acreditaţi conform Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările ulterioare, au obligaţia de a depune cererile de acreditare în vederea eliberării certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi a licenţei de funcţionare a serviciilor acordate, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Pentru furnizorii care se încadrează în situaţia prevăzută la alin. (1), evaluarea în vederea acreditării furnizorului şi serviciilor sociale conform prevederilor prezentei legi se realizează până la data de 31 decembrie 2014.
(3) Până la data eliberării, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2), a certificatului de acreditare şi a licenţei de funcţionare, perioada de valabilitate a certificatului de acreditare eliberat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările ulterioare, se prelungeşte de drept.
ART. 36
Dispoziţiile art. 31, cu excepţia lit. e), se aplică furnizorilor prevăzuţi la art. 35 numai în cazul în care faptele contravenţionale sunt constatate ulterior datei la care aceştia au fost acreditaţi în condiţiile prezentei legi.
#M1
ART. 37
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elaborează până la data de 1 martie 2013:
a) normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
b) proiectul de act normativ de completare a Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu atribuţiile referitoare la activităţile de standardizare şi acreditare prevăzute la art. 20.
#M1
ART. 38
Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iunie 2013, cu excepţia dispoziţiilor art. 37, care intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
#B
ART. 39
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) art. 114 - 117 şi art. 148 alin. (5) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările ulterioare;
b) art. 51 alin. (6) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
c) art. 3 alin. (1) pct. 24^6 şi 24^11 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
d) Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2004, cu modificările ulterioare;
e) Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 24 septembrie 2004, cu modificările ulterioare;
f) art. 11 alin. (6) şi art. 47 alin. (1) - (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

-----
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: Acreditarea furnizorilor si serviciilor sociale

Postby camel » Sat Jun 27, 2015 11:07 am

Hotărârea Nr.118 din 19.02.2014
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale


ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 172 din 11 martie 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 37 lit. a) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei,
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul delegat pentru dialog social,
Adriana Doina Pană
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
p. Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Bucureşti, 19 februarie 2014.
Nr. 118.
ANEXA 1
NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Furnizorii de servicii sociale, precum şi serviciile sociale acordate de aceştia se acreditează în condiţiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege.
(2) Procedura de acreditare cuprinde totalitatea activităţilor de evaluare şi certificare a respectării criteriilor şi standardelor definite la art. 5 alin. (2) şi (3) din lege.
(3) În scopul evidenţierii gradului de excelenţă a serviciilor sociale, se poate solicita evaluarea şi încadrarea acestora în clase de calitate, conform prevederilor art. 6 din lege.
ART. 2
În cadrul procesului de acreditare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are responsabilitatea elaborării standardelor, criteriilor şi indicatorilor prevăzuţi de lege, precum şi a organizării, coordonării şi implementării activităţilor de evaluare, certificare, monitorizare şi control al calităţii în domeniul serviciilor sociale.
ART. 3
(1) În scopul realizării activităţilor de evaluare şi certificare a calităţii, precum şi a celor de reglementare privind condiţiile de acreditare prevăzute de lege, în cadrul direcţiei cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se organizează două compartimente de specialitate, denumite în continuare compartiment de acreditare, respectiv compartiment de standardizare.
(2) Planificarea şi realizarea activităţilor de evaluare în teren, de monitorizare şi control se realizează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în continuare Agenţie Naţională, prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale.
(3) Personalul cu atribuţii în realizarea activităţilor prevăzute la alin. (2) este reprezentat de inspectori sociali.
ART. 4
(1) Acreditarea furnizorilor de servicii sociale, denumiţi în continuare furnizori, şi a serviciilor sociale se realizează gratuit.
(2) Evaluarea nivelelor de calitate ale serviciilor sociale se realizează cu respectarea prevederilor art. 17 din lege.
CAPITOLUL II
Procedura de acreditare a furnizorilor şi serviciilor sociale
SECŢIUNEA 1
Acreditarea furnizorilor
ART. 5
(1) Acreditarea furnizorului constă în evaluarea acestuia în baza criteriilor de acreditare aprobate şi elaborate conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) din lege şi atestarea îndeplinirii lor prin certificat de acreditare.
(2) Certificatul de acreditare se identifică prin număr, serie şi data eliberării şi se tipăreşte în format tipizat, după modelul prevăzut în anexa nr. 1.
(3) Certificatul de acreditare autorizează furnizorul să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată.
(4) Perioada de valabilitate a certificatului de acreditare începe de la data eliberării acestuia.
ART. 6
(1) Acreditarea furnizorului se realizează în condiţiile art. 10 din lege.
(2) Evaluarea furnizorului constă în verificarea îndeplinirii criteriilor de acreditare prevăzute la art. 5 alin. (1), denumite în continuare criterii, în baza datelor şi informaţiilor cuprinse în cererea de acreditare a furnizorului şi în documentele justificative solicitate.
(3) Cererea de acreditare a furnizorului, denumită în continuare cerere de acreditare, şi documentele justificative prevăzute la alin. (2) constituie dosarul de acreditare al furnizorului.
ART. 7
(1) Pot solicita acreditarea numai furnizorii prevăzuţi la art. 37 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, denumită în continuare Legea asistenţei sociale.
(2) Cererea de acreditare se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(3) Cererea de acreditare cuprinde, în principal:
a) date de identificare a furnizorului;
b) informaţii privind încadrarea furnizorului în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1);
c) informaţii privind capacitatea managerială în domeniu a furnizorului, respectiv serviciile sociale administrate şi acordate de acesta la data depunerii cererii sau, după caz, serviciile sociale pe care acesta intenţionează să le dea în funcţiune sau să le înfiinţeze;
d) date privind documentele justificative solicitate.
(4) În cererea de acreditare se menţionează opţiunea furnizorului privind modalitatea de intrare în posesie a certificatului de acreditare.
ART. 8
(1) Documentele justificative prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. d) diferă în funcţie de statutul de persoană juridică de drept public sau privat al furnizorului, precum şi de experienţa managerială a acestuia în domeniul serviciilor sociale.
(2) Furnizorii publici şi privaţi care, la data depunerii cererii, sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările şi completările ulterioare, prezintă ca document justificativ certificatul de acreditare sau, în lipsa acestuia, decizia comisiei de acreditare.
(3) În cazul furnizorilor publici care, la data depunerii cererii, nu îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (2), documentul justificativ este actul de înfiinţare al acestuia.
(4) În cazul furnizorilor privaţi, aflaţi în aceeaşi situaţie cu furnizorii prevăzuţi la alin. (3), documentele justificative sunt următoarele:
a) pentru organizaţii neguvernamentale: certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, statutul asociaţiei/fundaţiei;
b) pentru filiale sau sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare: certificatul de înscriere în registrul persoanelor juridice străine fără scop patrimonial, statutul filialei/sucursalei;
c) pentru cultele recunoscute de lege: actul normativ de recunoaştere a cultului, documentul de înfiinţare a unităţii de cult;
d) pentru persoane fizice autorizate în condiţiile legii: certificatul de înregistrare şi certificatul constatator eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
e) pentru operatorii economici, în condiţii speciale prevăzute de lege: certificatul de înregistrare şi certificatul constatator eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, actul de înfiinţare sau actul constitutiv al operatorului economic.
(5) Toate documentele justificative prevăzute la alin. (2) - (4) se prezintă în copie, certificată de către persoana care semnează cererea.
(6) Pe lângă documentele justificative prevăzute la alin. (3) şi (4), furnizorii publici şi privaţi care, la data depunerii cererii nu au înfiinţat un serviciu social, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:
a) CV-ul unei persoane cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale;
b) o copie de pe contractul de muncă sau contractul de prestări servicii încheiat cu persoana prevăzută la lit. a);
c) angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din lege, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 3.
ART. 9
(1) Dosarul de acreditare al furnizorului se poate depune direct la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau poate fi trimis prin poştă, cu confirmare de primire.
(2) În ambele situaţii prevăzute la alin. (1), dosarul de acreditare al furnizorului se prezintă în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea "Solicitare de acreditare furnizor".
(3) Pentru facilitarea colectării şi prelucrării datelor, la data depunerii sau transmiterii, în condiţiile alin. (1), a dosarului de acreditare al furnizorului, un formular al cererii de acreditare se transmite pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare, publicată pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
ART. 10
(1) Dosarele de acreditare ale furnizorilor, precum şi data primirii cererii de acreditare transmisă prin e-mail se înregistrează într-un registru special de evidenţă a solicitărilor de acreditare a furnizorilor.
(2) Soluţionarea dosarelor de acreditare se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora în registrul prevăzut la alin. (1).
(3) Termenul prevăzut la alin. (2) se poate prelungi cu maximum 15 zile, caz în care compartimentul de acreditare notifică furnizorul cu privire la durata de soluţionare a cererii de acreditare şi motivele prelungirii acesteia, înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (2).
(4) Verificarea datelor şi informaţiilor din dosarul de acreditare al furnizorului, precum şi propunerea de aprobare sau respingere a cererii de acreditare se realizează de către persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului de acreditare, denumite în continuare evaluatori.
(5) În cazul în care, în etapa de evaluare, se constată că din dosarul de acreditare al furnizorului lipsesc mai mult de 3 documente justificative, se sistează evaluarea şi se notifică în scris furnizorul cu privire la motivele excluderii dosarului de acreditare din procedura de acreditare, în termen de maximum 5 zile de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (2).
(6) Rezultatele verificării îndeplinirii criteriilor şi motivaţia propunerii de aprobare sau de respingere a cererii de acreditare se înscriu într-un referat de evaluare a furnizorului, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 4.
ART. 11
(1) În situaţia în care sunt îndeplinite criteriile prevăzute de lege, evaluatorul transmite directorului direcţiei în coordonarea căruia se află compartimentul de acreditare, denumit în continuare coordonatorul compartimentului de acreditare, spre avizare, referatul prevăzut la art. 10 alin. (6) şi întocmeşte, în dublu exemplar, decizia de acreditare a furnizorului.
(2) Decizia prevăzută la alin. (1), completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, împreună cu formularul certificatului de acreditare se transmit spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(3) După eliberarea certificatului de acreditare, evaluatorul înregistrează furnizorul acreditat în Registrul electronic unic al serviciilor sociale, denumit în continuare eRegistru.
(4) În termen de maximum 15 zile de la data eliberării certificatului de acreditare, compartimentul de acreditare notifică furnizorul, prin e-mail, telefonic sau fax, cu privire la aprobarea acreditării.
(5) Certificatul de acreditare, în original, precum şi un exemplar al deciziei de acreditare a furnizorului se pot ridica, de furnizor sau de persoana împuternicită de acesta, de la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau de la sediul agenţiei teritoriale pe a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul furnizorul.
ART. 12
(1) În situaţia în care se constată neîndeplinirea criteriilor prevăzute de lege, evaluatorul întocmeşte, în dublu exemplar, decizia de respingere a acreditării furnizorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.
(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se trimite spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(3) În termen de maximum 15 zile de la data emiterii deciziei de respingere a acreditării, compartimentul de acreditare transmite furnizorului care a solicitat acreditarea, prin poştă, un exemplar original al acesteia, precum şi o copie prin e-mail.
ART. 13
(1) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (4) din lege, în termen de maximum 90 de zile de la producerea oricăror modificări privind datele înscrise în documentele justificative, furnizorul notifică în scris Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(2) În termen de 5 zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (1), dacă este cazul, compartimentul de acreditare procedează la actualizarea datelor în eRegistru.
ART. 14
(1) În situaţia în care se constată că furnizorul nu respectă prevederile art. 13 alin. (1), compartimentul de acreditare aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 31 lit. e) din lege şi notifică furnizorul cu privire la obligaţia de a transmite documentele justificative care atestă modificarea unora dintre condiţiile care au stat la baza acreditării. Documentele justificative se transmit prin poştă, cu confirmare de primire, în termen de maximum 7 zile de la data primirii de către furnizor a notificării.
(2) În cazul în care furnizorul nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (1) sau în situaţia în care, ca urmare a verificării documentelor justificative se constată că furnizorul nu mai îndeplineşte criteriile de acreditare prevăzute de lege, compartimentul de acreditare propune conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice retragerea acreditării şi radiază furnizorul din eRegistru.
SECŢIUNEA a 2-a
Acreditarea serviciilor sociale
ART. 15
(1) Acreditarea serviciilor sociale constă în evaluarea acestora în baza standardelor minime de calitate aprobate şi elaborate conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (3) din lege, denumite în continuare standarde minime, şi atestarea respectării lor prin licenţă de funcţionare.
(2) Procedura de acreditare se diferenţiază în funcţie de situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (3) din lege, respectiv acreditare iniţială şi reacreditare.
ART. 16
În cazul acreditării iniţiale, denumită în continuare acreditare, evaluarea serviciului social, conform prevederilor art. 11 alin. (5) lit. a) - c) din lege, se realizează în două etape, după cum urmează:
a) verificarea de către compartimentul de acreditare a documentelor justificative şi a fişei de autoevaluare completată conform prevederilor art. 9 alin. (5) din lege, precum şi a datelor şi informaţiilor din cererea de acreditare a serviciului social, în baza cărora se eliberează licenţa de funcţionare provizorie, denumită în continuare licenţă provizorie sau, după caz, decizia de respingere a acordării acesteia;
b) verificarea în teren de către inspectorii sociali a îndeplinirii standardelor minime, în baza cărora se eliberează licenţa de funcţionare sau, după caz, decizia de respingere a acordării acesteia.
ART. 17
(1) Pot depune cereri de acreditare a serviciilor sociale numai furnizorii acreditaţi în condiţiile legii, pentru serviciile sociale definite la art. 27 alin. (1) din Legea asistenţei sociale.
(2) Cererea de acreditare a serviciului social, denumită în continuare cerere de licenţiere a serviciului, se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 7.
(3) Cererea de licenţiere a serviciului cuprinde, în principal, date şi informaţii despre:
a) serviciul social;
b) furnizorul serviciului social;
c) beneficiarii serviciului social şi situaţiile de dificultate în care aceştia se află;
d) principalele activităţi desfăşurate;
e) clădirea/spaţiul în care funcţionează serviciul social;
f) resursele umane;
g) sursele de finanţare;
h) documentele justificative solicitate.
ART. 18
(1) Documentele justificative solicitate sunt următoarele:
a) certificatul de acreditare al furnizorului serviciului social, eliberat în condiţiile legii;
b) extras de carte funciară pentru informare, valabil la data depunerii cererii;
c) actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului social, după caz;
d) regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social;
e) autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, documentul prevăzut în procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcţionarea activităţilor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei;
f) autorizaţia sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activităţi de preparare şi distribuire a hranei;
g) avizul PSI sau documentul prin care s-a solicitat avizul, înregistrat la instituţia deponentă;
h) certificat de înregistrare fiscală, numai în cazul serviciilor sociale cu personalitate juridică;
i) angajamentul furnizorului de a notifica Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social acreditat, intervenite după acordarea licenţei de funcţionare, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 8;
j) convenţie de colaborare între furnizorul privat şi consiliul judeţean/consiliul local pe a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează serviciul social, numai pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei copilului, înfiinţate şi administrate de furnizorul privat, după caz.
(2) Documentele justificative prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. i) şi j), se prezintă în copie, certificată de persoana care semnează cererea.
ART. 19
Pentru fişa de autoevaluare prevăzută la art. 16 lit. a) se utilizează un formular standard, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.
ART. 20
(1) Cererea de licenţiere a serviciului, fişa de autoevaluare şi documentele justificative prevăzute la art. 18 alin. (1) constituie dosarul de acreditare al serviciului social, denumit în continuare dosarul de acreditare al serviciului.
(2) Dosarul de acreditare al serviciului se depune sau se transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1).
(3) Dosarul de acreditare al serviciului se prezintă în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea "Solicitare de acreditare serviciu social".
(4) Cererea de licenţiere a serviciului şi fişa de autoevaluare se transmit şi pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare, la data depunerii sau transmiterii prin poştă a dosarului de acreditare al serviciului prevăzut la alin. (1).
(5) Dosarele de acreditare ale serviciilor, precum şi data primirii cererilor de licenţiere a serviciilor şi fişelor de autoevaluare transmise în condiţiile prevăzute la alin. (4) se înregistrează într-un registru special de evidenţă a cererilor de acreditare a serviciilor sociale.
(6) Soluţionarea dosarelor de acreditare ale serviciilor se realizează în termen de 60 de zile, stabilit de la data înregistrării cererii de licenţiere a serviciului în registrul prevăzut la alin. (5).
(7) Pentru soluţionarea dosarelor de acreditare ale serviciilor, evaluatorii pot solicita, în scris, telefonic sau electronic, clarificări şi/sau, după caz, completarea dosarelor cu documentele justificative care lipsesc, iar furnizorii serviciilor sociale au obligaţia de a le transmite în termenul comunicat.
(8) În cazul serviciilor nou-înfiinţate, compartimentul de acreditare verifică gradul de îndeplinire a standardelor minime estimat în fişa de autoevaluare, cu excepţia standardelor care privesc personalul existent şi, după caz, a celor referitoare la beneficiari.
(9) Rezultatele evaluării, precum şi propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de licenţiere a serviciului se înscriu într-un referat de evaluare a serviciului social, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.
ART. 21
(1) În cazul în care din dosarul de acreditare al serviciului lipsesc mai mult de 3 documente justificative, se sistează evaluarea şi se notifică în scris furnizorul serviciului cu privire la motivele excluderii dosarului de acreditare al serviciului din procedura de acreditare, în termen de 5 zile de la data constatării.
(2) În situaţia în care din datele şi informaţiile cuprinse în fişa de autoevaluare şi documentele justificative solicitate se constată că nu sunt îndeplinite standardele minime, evaluatorul întocmeşte referatul prevăzut la art. 20 alin. (9), pe care îl prezintă, spre avizare, coordonatorului compartimentului de acreditare şi completează, în dublu exemplar, decizia de respingere a acreditării serviciului.
(3) Decizia prevăzută la alin. (2), completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, se transmite, spre aprobare, conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(4) În termen de maximum 15 zile de la data emiterii deciziei de respingere a acreditării serviciului, compartimentul de acreditare transmite furnizorului care a solicitat acreditarea, prin poştă, un exemplar original al acesteia, precum şi o copie prin e-mail.
ART. 22
(1) În situaţia în care din datele şi informaţiile cuprinse în fişa de autoevaluare şi documentele justificative solicitate se constată faptul că sunt îndeplinite standardele minime, evaluatorul urmează procedura prevăzută la art. 21 alin. (2) şi completează decizia de acordare a licenţei provizorii după modelul prevăzut în anexa nr. 11.
(2) Ambele exemplare ale deciziei prevăzute la alin. (1), însoţite de formularul licenţei provizorii, se transmit spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(3) După eliberarea licenţei provizorii, evaluatorul înregistrează serviciul social acreditat în eRegistru.
(4) Compartimentul de acreditare notifică furnizorul serviciului social cu privire la eliberarea licenţei provizorii în termenul şi în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (4).
(5) Licenţa provizorie se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 12.
(6) Prin licenţa provizorie se autorizează funcţionarea serviciului social pe o perioadă de 1 an.
(7) Licenţa provizorie, în original, precum şi un exemplar al deciziei de acordare a licenţei provizorii se pot ridica de către furnizorul serviciului social sau de către persoana împuternicită de acesta, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (5).
ART. 23
(1) În vederea demarării etapei de acreditare prevăzute la art. 16 lit. b), în termen de maximum 7 zile de la data eliberării licenţei provizorii, compartimentul de acreditare transmite, prin e-mail, agenţiei teritoriale în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul sau funcţionează serviciul social o copie a licenţei provizorii şi fişa de autoevaluare a serviciului social respectiv.
(2) În termen de maximum 30 de zile de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1) agenţia teritorială planifică efectuarea evaluării în teren ce va fi realizată la sediul serviciului social.
(3) Evaluarea în teren priveşte verificarea îndeplinirii standardelor minime, în conformitate cu datele înscrise în fişa de autoevaluare, şi se realizează de o echipă formată din 2 inspectori sociali.
(4) Agenţia teritorială va comunica furnizorului serviciului social data la care va avea loc evaluarea în teren, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea acesteia.
(5) În data de 5 a fiecărei luni, agenţia teritorială transmite Agenţiei Naţionale, prin e-mail, lista serviciilor sociale înregistrate în luna anterioară pentru care va efectua evaluarea în teren, precum şi planificarea vizitelor.
(6) Agenţia Naţională informează trimestrial Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu privire la vizitele de evaluare în teren planificate de agenţiile teritoriale pentru a fi realizate în trimestrul următor celui în care se face raportarea.
ART. 24
(1) La finalizarea evaluării în teren, inspectorii sociali întocmesc, în 3 exemplare, un raport de evaluare în teren, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.
(2) Raportul de evaluare se semnează de ambii inspectori sociali care au efectuat evaluarea în teren, precum şi de furnizorul sau de persoana împuternicită de acesta.
(3) Un exemplar al raportului de evaluare rămâne în posesia furnizorului serviciului social evaluat.
ART. 25
(1) În situaţia prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. b) din lege, un exemplar original al raportului de evaluare împreună cu o notificare în care se consemnează propunerea de acordare a licenţei de funcţionare pentru serviciul social evaluat, semnată de directorul agenţiei teritoriale, denumită în continuare notificare de acreditare, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, se transmit, prin poştă şi prin e-mail, compartimentului de acreditare.
(2) Raportul şi notificarea prevăzute la alin. (1) completează dosarul de acreditare al serviciului constituit conform prevederilor art. 20 alin. (1).
(3) Compartimentul de acreditare, în baza documentelor prevăzute la alin. (1), redactează, în dublu exemplar, decizia de acordare a licenţei de funcţionare, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 15.
(4) Decizia prevăzută la alin. (3) împreună cu formularul licenţei de funcţionare se transmit, spre aprobare, conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(5) Compartimentul de acreditare actualizează eRegistrul şi informează prin fax sau email furnizorul serviciului social cu privire la acordarea licenţei de funcţionare, în termen de maximum 15 zile de la data eliberării acesteia.
(6) Licenţa de funcţionare se identifică prin număr, serie şi data eliberării şi se tipăreşte în format tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16.
(7) Prin licenţa de funcţionare se autorizează serviciul social să funcţioneze pe o perioadă de 5 ani.
(8) Furnizorul serviciului social acreditat poate intra în posesia licenţei de funcţionare în original, precum şi a unui exemplar al deciziei de acordare a licenţei de funcţionare, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (5).
ART. 26
(1) În situaţia prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. c) din lege, inspectorii sociali înscriu în raportul de evaluare următoarele date:
a) constatările referitoare la standardele minime neîndeplinite;
b) termenul acordat pentru remedierea aspectelor care au condus la neîndeplinirea standardelor minime;
c) data următoarei vizite de evaluare în teren;
d) menţinerea licenţei provizorii.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) lit. b) se stabileşte astfel încât următoarea vizită de evaluare în teren, redactarea şi transmiterea documentelor prevăzute la art. 25 alin. (1) să fie realizate cu încadrare în perioada de valabilitate a licenţei provizorii.
(3) În cazul în care la vizita de evaluare în teren prevăzută la alin. (1) lit. c) se constată îndeplinirea integrală a standardelor minime de calitate se procedează conform prevederilor art. 25.
ART. 27
(1) În situaţia prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. d) din lege, inspectorii sociali întocmesc raportul de evaluare şi aplică sancţiunile prevăzute de lege.
(2) Raportul de evaluare se întocmeşte în 3 exemplare, din care unul, împreună cu notificarea în care se consemnează propunerea de retragere a licenţei provizorii, semnată de directorul agenţiei teritoriale, denumită în continuare notificare de retragere a acreditării, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 17, se transmit prin poştă şi prin e-mail compartimentului de acreditare.
(3) Compartimentul de acreditare, în baza documentelor prevăzute la alin. (2), redactează, în dublu exemplar, decizia de retragere a licenţei provizorii, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 18, spre aprobare, conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(4) Un exemplar original al deciziei prevăzute la alin. (3) se transmite furnizorului serviciului social evaluat, în termen de maximum 15 zile de la data eliberării acesteia.
(5) Compartimentul de acreditare radiază serviciul social din eRegistru, în termen de maximum 5 zile de la data aprobării deciziei de retragere a licenţei provizorii.
ART. 28
(1) Reacreditarea serviciilor sociale se realizează în baza datelor şi informaţiilor cuprinse în documentele justificative şi raportul de evaluare în teren, prevăzute la art. 11
alin. (6) lit. a) din lege, precum şi în cererea de reacreditare a serviciului social, denumită în continuare cerere de reacreditare a serviciului.
(2) Cererea de reacreditare a serviciului, documentele justificative solicitate şi raportul de evaluare în teren, denumit în continuare raport de monitorizare, prevăzute la alin. (1), constituie dosarul de reacreditare al serviciului social, denumit în continuare dosar de reacreditare al serviciului.
ART. 29
(1) Cererea de reacreditare a serviciului, denumită în continuare cerere, se completează conform modelului cererii de acreditare prevăzut în anexa nr. 7.
(2) Documentele justificative solicitate sunt următoarele:
a) licenţa de funcţionare, acordată în condiţiile legii, a cărei perioadă de valabilitate expiră, denumită în continuare licenţă precedentă, prezentată în copie;
b) o notificare în care se menţionează propunerea de reacreditare a serviciului social, semnată de directorul agenţiei teritoriale, denumită în continuare notificare de reacreditare, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 19.
(3) În situaţia în care un furnizor intenţionează să depună, cu aceeaşi dată, dosarele de reacreditare pentru mai multe servicii sociale aflate în administrarea sa, se completează o singură notificare de reacreditare în care se consemnează toate serviciile sociale pentru care se propune reacreditarea.
(4) Notificarea de reacreditare se solicită agenţiei teritoriale de către furnizorul serviciului social cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii sau transmiterii dosarului de reacreditare la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
ART. 30
(1) În vederea reacreditării serviciului social, cea mai recentă misiune de inspecţie, planificată conform prevederilor art. 24 alin. (2) din lege, se realizează într-o perioadă de maximum 15 luni anterioare datei de expirare a licenţei de funcţionare.
(2) Raportul de monitorizare, întocmit cu ocazia misiunii de inspecţie realizată în termenul prevăzut la alin. (1), se completează de către inspectorii sociali conform modelului utilizat pentru raportul de evaluare, prevăzut în anexa nr. 13, şi se redactează în 3 exemplare.
(3) Două exemplare originale ale raportului de monitorizare rămân în posesia furnizorului serviciului social.
ART. 31
(1) Dosarul de reacreditare al serviciului se depune sau se transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1), cu 60 de zile anterior datei de expirare a licenţei precedente.
(2) Dosarul de reacreditare al serviciului se prezintă în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea "Solicitare de reacreditare serviciu social".
(3) Un formular al cererii de reacreditare a serviciului se transmite şi pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare, la data depunerii sau transmiterii prin poştă a dosarului de reacreditare al serviciului.
ART. 32
(1) Dosarul de reacreditare al serviciului, precum şi data primirii cererii de reacreditare a serviciului transmisă în condiţiile art. 31 alin. (3) se înregistrează într-un registru special de evidenţă a cererilor de reacreditare a serviciilor sociale.
(2) În baza raportului de monitorizare şi a documentelor justificative solicitate, evaluatorul redactează decizia de reacreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20.
(3) Decizia prevăzută la alin. (2) împreună cu formularul licenţei de funcţionare acordate pentru următorii 5 ani de la data expirării licenţei precedente se transmit pentru aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(4) Compartimentul de acreditare, în termen de maximum 15 zile de la data aprobării licenţei de funcţionare, comunică furnizorului, prin fax sau e-mail, aprobarea reacreditării serviciului social şi înscrie în eRegistru datele de identificare ale licenţei de funcţionare.
(5) Furnizorul serviciului social reacreditat poate intra în posesia licenţei de funcţionare, în original, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (5).
ART. 33
(1) În situaţia în care, la întocmirea raportului de evaluare/monitorizare, inspectorii sociali au opinii diferite cu privire la propunerea de acordare sau neacordare a acreditării/reacreditării serviciului social, directorul agenţiei teritoriale decide efectuarea unei noi misiuni de inspecţie la sediul serviciului social respectiv, echipa de inspecţie fiind completată cu un al treilea inspector social.
(2) După caz, pentru completarea echipei de inspecţie prevăzute la alin. (1), directorul agenţiei teritoriale poate solicita Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nominalizarea unui specialist din cadrul compartimentului de standardizare în locul celui de al treilea inspector social.
ART. 34
(1) În situaţiile în care furnizorii consideră că propunerile de respingere a cererii de acreditare/reacreditare a serviciului social, precum şi cele privind retragerea licenţei de funcţionare provizorii sau a licenţei de funcţionare, formulate de inspectorii sociali în rapoartele de evaluare/monitorizare, denumite în continuare rapoarte iniţiale, nu corespund realităţii, pot solicita, în scris, efectuarea unei noi evaluări în teren.
(2) Solicitarea furnizorului prevăzută la alin. (1), denumită în continuare solicitare de reevaluare, se transmite direcţiei de inspecţie socială din cadrul Agenţiei Naţionale, în termen de maximum 3 zile de la data efectuării raportului iniţial.
(3) În cazul în care motivele prezentate în solicitarea de reevaluare sunt justificate, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea solicitării de reevaluare, directorul inspecţiei sociale organizează o misiune de evaluare/monitorizare în teren la sediul serviciului social care face obiectul solicitării.
(4) Echipa desemnată să efectueze misiunea de evaluare/monitorizare prevăzută la alin. (3) este formată din 3 persoane, după cum urmează:
a) un inspector social din cadrul inspecţiei sociale;
b) un inspector social din cadrul unei agenţii teritoriale din judeţele limitrofe celui pe a cărui rază administrativ-teritorială îşi are sediul sau funcţionează serviciul social supus reevaluării;
c) un specialist desemnat din personalul care completează echipele de inspecţie, prevăzut la art. 25 din lege.
(5) Echipa prevăzută la alin. (4) efectuează vizita în teren şi elaborează un nou raport de evaluare/monitorizare, denumit în continuare raport de reevaluare.
(6) În cazul în care se constată că datele înscrise în raportul iniţial sunt conforme cu realitatea din teren, acesta se transmite, împreună cu raportul de reevaluare, compartimentului de acreditare pentru întocmirea documentaţiei în vederea retragerii sau respingerii cererii de acordare a licenţei provizorii sau licenţei de funcţionare pentru serviciul social reevaluat.
(7) În situaţia în care se constată îndeplinirea standardelor minime de către serviciul social reevaluat, raportul de reevaluare se transmite compartimentului de acreditare, în vederea continuării procedurii de acreditare/reacreditare.
CAPITOLUL III
Procedura de evaluare a nivelurilor de calitate pentru încadrarea serviciilor sociale în clasele de calitate corespunzătoare
ART. 35
(1) În vederea atestării gradului de excelenţă al unui serviciu social, se poate solicita evaluarea şi încadrarea acestuia în una dintre clasele de calitate superioare nivelului de referinţă reprezentat de standardele minime, respectiv în clasa I sau clasa a II-a, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din lege.
(2) Stabilirea nivelurilor de calitate are la bază indicatorii de performanţă, elaboraţi şi aprobaţi în condiţiile art. 15 din lege, denumiţi în continuare indicatori.
ART. 36
(1) Procedura de evaluare în vederea stabilirii nivelurilor de calitate se realizează cu respectarea etapelor prevăzute la art. 14 alin. (2) din lege.
(2) Verificarea îndeplinirii indicatorilor pentru încadrarea în clasele de calitate prevăzute la art. 35 alin. (1) se realizează în baza documentelor justificative solicitate şi a unui raport de evaluare în teren.
(3) Cererea de încadrare în clase de calitate se completează conform modelului din anexa nr. 21.
(4) Documentele justificative solicitate sunt următoarele:
a) licenţa de funcţionare a serviciului social, în copie;
b) regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al serviciului social, în copie;
c) un referat justificativ care cuprinde prezentarea indicatorilor îndepliniţi de serviciul social pentru a fi încadrat în clasa I sau în clasa a II-a de calitate.
(5) Raportul de evaluare în teren prevăzut la alin. (2), denumit în continuare raport de evaluare a calităţii, se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 22.
ART. 37
(1) Cererea de încadrare în clase de calitate şi documentele justificative prevăzute la art. 36 alin. (4) se prezintă în plic închis, format A4, inscripţionat cu numele şi adresa serviciului social şi a furnizorului acestuia, denumirea destinatarului, cu menţiunea "Solicitare de evaluare a serviciilor sociale pentru încadrare în clase de calitate".
(2) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (1) se depun la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau se transmit prin poştă, cu confirmare de primire.
(3) Cererea de încadrare în clase de calitate şi documentele justificative solicitate se înregistrează în cadrul compartimentului de acreditare, într-un registru special de evidenţă al dosarelor de evaluare a calităţii serviciilor sociale.
ART. 38
(1) După verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cererea de încadrare în clase de calitate şi în documentele justificative solicitate se completează, după modelul prevăzut în anexa nr. 23, un referat de evaluare a calităţii serviciului social prin care se propune efectuarea vizitei de evaluare în teren sau, după caz, respingerea cererii.
(2) Evaluarea în teren se efectuează de o echipă, denumită în continuare echipă de evaluare, constituită conform prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b) din lege.
(3) În vederea desemnării specialiştilor din cadrul echipei de evaluare, se constituie lista persoanelor cu experienţă în domeniul serviciilor sociale, care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.
(4) Coordonatorul compartimentului de acreditare stabileşte, în colaborare cu directorul agenţiei teritoriale pe a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul sau funcţionează serviciul social, componenţa nominală a echipei prevăzute la alin. (2) şi planifică vizita de evaluare în teren.
(5) Data la care are loc evaluarea în teren se comunică furnizorului/conducătorului serviciului social, prin fax sau prin e-mail, cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea vizitei la sediul acestuia.
ART. 39
(1) În raportul de evaluare a calităţii, în funcţie de situaţia constatată, se menţionează următoarele:
a) nivelul de calitate stabilit în baza indicatorilor îndepliniţi şi propunerea de încadrare în clasa de calitate corespunzătoare;
b) neîndeplinirea indicatorilor şi propunerea de respingere a cererii.
(2) Raportul de evaluare a calităţii se întocmeşte în două exemplare, semnate de membrii echipei de evaluare prevăzute la art. 38 alin. (2), precum şi de furnizorul serviciului social.
(3) Cererea de încadrare în clase de calitate, raportul de evaluare a calităţii şi documentele justificative solicitate constituie dosarul de evaluare a nivelurilor de calitate a serviciilor sociale, denumit în continuare dosar de evaluare a calităţii.
(4) În baza datelor şi informaţiilor din documentele care constituie dosarul prevăzut la alin. (3), evaluatorul redactează, în dublu exemplar, decizia de încadrare în una dintre clasele de calitate prevăzute la art. 35 alin. (1) sau, după caz, de respingere a cererii, pe care le trimite spre avizare coordonatorului compartimentului de acreditare.
(5) Deciziile prevăzute la alin. (4) se transmit spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(6) Decizia de încadrare a serviciului social într-o clasă de calitate se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 24.
(7) Decizia de respingere a cererii de încadrare în clase de calitate a serviciului social se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 25.
(8) Compartimentul de acreditare actualizează eRegistrul în conformitate cu clasa de calitate în care este încadrat serviciul social, în termen de maximum 30 de zile de la data eliberării deciziei prevăzute la alin. (6).
(9) Aprobarea sau respingerea încadrării în clase de calitate se comunică furnizorului serviciului social prin fax sau prin e-mail, în termen de 15 zile de la eliberarea deciziilor aprobate în condiţiile alin. (5).
(10) Furnizorul poate intra în posesia deciziilor prevăzute la alin. (6) şi (7) în condiţiile art. 11 alin. (5).
(11) În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (4) din lege, furnizorul utilizează sigla corespunzătoare clasei de calitate în care este încadrat serviciul social prevăzută în anexa nr. 26.
CAPITOLUL IV
SECŢIUNEA 1
Monitorizarea şi controlul calităţii în domeniul serviciilor sociale
ART. 40
(1) Monitorizarea şi controlul calităţii în domeniul serviciilor sociale se realizează de inspectorii sociali, conform prevederilor cap. IV secţiunea a 2-a din lege, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012, şi ale Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Misiunile de inspecţie care au ca obiectiv monitorizarea şi controlul calităţii serviciilor sociale, altele decât cele efectuate în cadrul procedurilor de acreditare/reacreditare a serviciilor sociale, se planifică anual de către inspecţia socială, pe baza propunerilor înaintate de agenţiile teritoriale în luna noiembrie din anul anterior.
(3) Efectuarea misiunilor de inspecţie prevăzute la alin. (2) se comunică în scris furnizorului serviciului social cu cel puţin 7 zile înainte de data planificată pentru realizarea acestora.
(4) În situaţia în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau Agenţia Naţională este sesizată, de orice persoană fizică sau juridică, cu privire la nerespectarea criteriilor, standardelor minime sau indicatorilor prevăzuţi de lege, precum şi cu privire la existenţa altor nereguli în acordarea serviciilor sociale, indiferent de natura acestora, misiunile de control se realizează inopinat, în regim de urgenţă, respectiv în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării.
ART. 41
Elaborarea rapoartelor de evaluare, monitorizare şi control prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. c) din lege se efectuează obligatoriu de o echipă formată din cel puţin 2 inspectori sociali.
ART. 42
(1) Sancţiunile contravenţionale se aplică numai dacă la expirarea termenului menţionat în rapoartele de evaluare, monitorizare sau control nu au fost remediate neregulile constatate.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru faptele prevăzute la art. 31 lit. b) din lege.
SECŢIUNEA a 2-a
Suspendarea şi retragerea acreditării
ART. 43
(1) În aplicarea prevederilor art. 27 din lege, inspectorii sociali întocmesc, în 3 exemplare, un raport de constatare în care consemnează propunerea de suspendarea/retragere a acreditării serviciilor sociale.
(2) Raportul de constatare, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 27, asumat de inspectorii care au realizat misiunea de monitorizare sau control, se transmite Agenţiei Naţionale în termen de maximum 5 zile de la efectuarea acesteia.
(3) În vederea aprobării deciziei de suspendare/retragere a acreditării unui serviciu social, la nivelul Agenţiei Naţionale se constituie o comisie de evaluare a propunerilor de suspendare/retragere a acreditării serviciilor sociale.
(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei prevăzute la alin. (3) se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale.
(5) În situaţia în care comisia prevăzută la alin. (3) consideră că propunerea de suspendare/retragere a acreditării înaintată de inspectorii sociali este fundamentată, propune acordarea deciziei de suspendare/retragere a acreditării serviciului social.
(6) Decizia de suspendare a acreditării serviciului social, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 28, sau, după caz, decizia de retragere a acreditării serviciului social, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 29, acompaniată de raportul de constatare, se transmite spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(7) Deciziile prevăzute la alin. (6) se comunică, în termen de maximum 5 zile de la emitere, furnizorului serviciului social, precum şi agenţiei teritoriale care a înaintat propunerea de suspendare/retragere a acreditării, pentru punere în aplicare.
(8) După emiterea deciziei de retragere a acreditării serviciului social, respectiv a licenţei de funcţionare a acestuia, compartimentul de acreditare radiază serviciul social respectiv din eRegistru.
ART. 44
(1) În cazul în care furnizorul de servicii sociale se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 din lege, compartimentul de acreditare poate propune retragerea acreditării acestuia.
(2) Decizia de retragere a acreditării furnizorului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 30, avizată de coordonatorul compartimentului de acreditare, se transmite spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(3) Decizia prevăzută la alin. (2) se comunică furnizorului în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.
(4) După eliberarea deciziei de retragere a acreditării, compartimentul de acreditare radiază furnizorul din eRegistru.
CAPITOLUL V
Dispoziţii finale şi tranzitorii
ART. 45
În aplicarea prevederilor art. 22 din lege, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice poate desemna, prin ordin, un secretar de stat.
ART. 46
(1) În aplicarea prevederilor art. 35 alin. (1) şi (2) din lege, în scopul evitării oricăror posibile blocaje în desfăşurarea procesului de acreditare, compartimentul de acreditare elaborează un calendar de depunere a cererilor de acreditare pentru furnizori, care se publică pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(2) La data planificată, conform calendarului prevăzut la alin. (1), furnizorul depune sau transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice dosarul de acreditare al furnizorului, cu respectarea prevederilor art. 9.
ART. 47
(1) În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării certificatului de acreditare, a licenţei de funcţionare provizorii sau a licenţei de funcţionare, compartimentul de acreditare eliberează un duplicat, la solicitarea furnizorului.
(2) În situaţia în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nu dispune de formatele tipizate prevăzute în anexele nr. 1 şi 16, până la eliberarea certificatului de acreditare a furnizorului, respectiv a licenţei de funcţionare a serviciului, documentul doveditor este decizia prevăzută la art. 11 alin. (2), respectiv cea prevăzută la art. 25 alin. (2).
ART. 48
Deciziile privind respingerea acreditării furnizorului, respingerea acreditării serviciului, decizia de respingere a cererii de încadrare în clase de calitate a serviciului social, precum şi deciziile privind suspendarea şi retragerea acreditării se pot contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 49
(1) Dosarul de acreditare al furnizorului, precum şi dosarul de acreditare sau de reacreditare a serviciului se pot depune şi la registratura agenţiilor teritoriale care, în termen de 5 zile lucrătoare, le transmit, prin poştă, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(2) Soluţionarea dosarelor prevăzute la alin. (1) se realizează în termenele stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (6).
ART. 50
În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice poate emite precizări sau instrucţiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.
ART. 51
Aplicaţia informatică aferentă eRegistrului, creată în baza Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 280/2006 privind aprobarea Procedurii de lucru în vederea constituirii, actualizării şi accesării Registrului electronic unic al serviciilor sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 12 aprilie 2006, se revizuieşte în termen de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.
ART. 52
Anexele nr. 1 - 30 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
ANEXA 1
la normele metodologice
- Model -
CERTIFICAT DE ACREDITARE FURNIZOR DE SERVICII SOCIALE
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
CERTIFICAT DE ACREDITARE
seria ...... nr ........
Furnizorul, ..............................................................
..............................................................................
.............................................................................,
cu sediul/domiciliul în localitatea ........................................., str. .......................... nr. ........, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ...................., cod unic de înregistrare/cod fiscal (CUI/CIF) ............................., este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, şi este autorizat să acorde servicii sociale.
În baza prezentului certificat de acreditare, furnizorul este autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată.
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
___
/ \
( L.S.)
\___/
..............................
Data eliberării:
Anul ............ luna ............... ziua ..........
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: Acreditarea furnizorilor si serviciilor sociale

Postby camel » Sat Jun 27, 2015 11:12 am

CONTINUARE

Hotărârea Nr.118 din 19.02.2014
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale


ANEXA 2
la normele metodologice
- Model -
Cerere de acreditare a furnizorului de servicii sociale
Secţiunea 1. Informaţii despre solicitantul acreditării ca furnizor de servicii sociale
1.1. Denumirea solicitantului: ...........................................
..............................................................................
1.2. Adresa solicitantului:
Strada: ..................................................................
Nr. ......., bl ......., sc. .......... ap. ...........
Localitatea: ........................., judeţul/sectorul: ..............., cod poştal: ................
Telefon: ........................, fax: .................................
E-mail: ........................., pagina de internet: ..................
1.3. Actul de înfiinţare al solicitantului (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre judecătorească, hotărâre a consiliului judeţean/hotărâre a consiliului local/hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti etc. - se completează titlul, numărul şi data aprobării):
..............................................................................
..............................................................................
1.4. Codul unic de înregistrare al solicitantului/Codul de înregistrare fiscală (CUI/CIF) ............................................................
1.5. Tipul de furnizor în care se încadrează solicitantul (se bifează căsuţa corespunzătoare):
Public:
_
|_| structuri specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale
organizate la nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti
_
|_| autorităţi ale administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari
_
|_| unităţi sanitare, unităţi de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate
Privat:
_
|_| organizaţii neguvernamentale, respectiv asociaţii şi fundaţii
_
|_| culte recunoscute de lege
_
|_| filiale şi sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare
_
|_| persoane fizice autorizate în condiţiile legii
_
|_| operatori economici, în condiţii speciale, prevăzute de lege
Secţiunea 2. Informaţii privind cunoştinţele în managementul serviciilor sociale
2.1. Solicitantul deţine certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale eliberat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările şi completările ulterioare:
_
|_| DA
_
|_| NU
2.2. Solicitantul a deţinut certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, dar acesta i-a fost retras, în condiţiile art. 10 alin. (4) sau (6) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare:
_
|_| DA
_
|_| NU
2.3. Solicitantul acordă sau are înfiinţate servicii sociale la data depunerii cererii:
_
|_| DA
_
|_| NU
2.4. Servicii sociale acordate/înfiinţate de solicitant la data depunerii cererii
(Tabelul se completează numai de solicitanţii care au bifat DA la pct. 2.3.)
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea | Tipul serviciului | Categoria de | Certificatul de |
|crt.| serviciului| social (centru de zi,| beneficiari | acreditare/ |
| | social | centru rezidenţial, | (copii, persoane | Decizia comisiei|
| | | serviciu de îngrijire| vârstnice, | de acreditare |
| | | la domiciliu, cantină| persoane cu | (serie/număr/ |
| | | socială etc.) | dizabilităţi etc.)| data eliberării/|
| | | | | perioada de |
| | | | | valabilitate) |
|____|____________|______________________|___________________|_________________|
| 1 | | | | |
|____|____________|______________________|___________________|_________________|
| 2 | | | | |
|____|____________|______________________|___________________|_________________|
| 3 | | | | |
|____|____________|______________________|___________________|_________________|
| ...| | | | |
|____|____________|______________________|___________________|_________________|
2.5. Servicii sociale pe care solicitantul intenţionează să le înfiinţeze în următorii 3 ani
(Tabelul se completează numai de solicitanţii care au bifat NU la pct. 2.3.)
______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea |Tipul |Categoria de|Resurse |Resurse |Resurse |
|crt.|serviciului|serviciului |beneficiari |materiale |umane |financiare |
| |social |(centru de zi,|(copii, |(spaţiul |(personal |(sume |
| | |rezidenţial, |persoane |în care va|deja |cheltuite |
| | |cantină |vârstnice, |funcţiona,|angajat/ |şi/sau |
| | |socială ...) |persoane cu |dotări |contractat|planificate|
| | | |dizabilităţi|etc.) |şi/sau |pentru |
| | | |...) | |planificat|următoarea |
| | | | | |pentru |perioadă) |
| | | | | |următoarea| |
| | | | | |perioadă) | |
|____|___________|______________|____________|__________|__________|___________|
| 1.| | | | | | |
|____|___________|______________|____________|__________|__________|___________|
| 2.| | | | | | |
|____|___________|______________|____________|__________|__________|___________|
2.6. Dispuneţi de personal calificat în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale
(Se completează numai de solicitanţii care au completat tabelul prevăzut la pct. 2.5.)
_
|_| DA
_
|_| NU
Secţiunea 3. Documente justificative solicitate
(Se bifează numai căsuţele corespunzătoare documentelor ataşate la prezenta cerere.)
3.1. Pentru solicitanţii cu statut de persoane fizice sau juridice de drept public ori privat care, la data depunerii cererii, sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările şi completările ulterioare:
_
|_| certificatul de acreditare sau, după caz, decizia comisiei de acreditare (copie)
3.2. Pentru solicitanţii cu statut de persoane fizice sau juridice de drept public care, la data depunerii cererii, nu sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau, după caz, nu au înfiinţat ori nu acordă servicii sociale:
_
|_| actul de înfiinţare al solicitantului, cu excepţia actelor normative cu rang de lege sau hotărâre a Guvernului care se prezintă la pct. 1.3 (copie)
_
|_| angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)
_
|_| CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)
_
|_| contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)
3.3. Pentru solicitanţii cu statut de persoane fizice sau juridice de drept privat care, la data depunerii cererii, nu sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările şi completările ulterioare
3.3.1. Pentru asociaţii şi fundaţii:
_
|_| certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (copie)
_
|_| statutul asociaţiei/fundaţiei (copie)
_
|_| angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)
_
|_| CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)
_
|_| contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)
3.3.2. Pentru filiale sau sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare:
_
|_| certificat de înscriere în Registrul persoanelor străine fără scop patrimonial (copie)
_
|_| statutul filialei/sucursalei asociaţiei/fundaţiei (copie)
_
|_| angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)
_
|_| CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)
_
|_| contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)
3.3.3. Pentru cultele recunoscute de lege:
_
|_| actul normativ de recunoaştere a cultului (copie)
_
|_| documentul de înfiinţare a unităţii de cult (copie)
_
|_| angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)
_
|_| CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)
_
|_| contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)
3.3.4. Pentru persoane fizice autorizate în condiţiile legii:
_
|_| certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie)
_
|_| certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie)
_
|_| angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)
_
|_| CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)
_
|_| contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)
3.3.5. Pentru operatorii economici în condiţii speciale, prevăzute de lege:
_
|_| certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie)
_
|_| certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie)
_
|_| actul de înfiinţare/actul constitutiv
_
|_| angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)
_
|_| CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)
_
|_| contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)
Secţiunea 4. Solicitare acreditare
Subsemnatul/Subsemnata, ................................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... seria ....... nr. ......, eliberat la data de ................... de către ................, în calitate de reprezentant al ..................................., solicit acreditarea ca furnizor de servicii sociale.
Cunoscând prevederile art. 292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii.
Reprezentant,
.......................
(semnătura şi ştampila)
Data ...............
Doresc să ridic certificatul de acreditare de la:
_
|_| sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
_
|_| sediul agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială a judeţului .......................
ANEXA 3
la normele metodologice
- Model -
ANGAJAMENT FURNIZOR SERVICII SOCIALE
[conform prevederilor art. 8 alin. (6) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014]
______________________________________________________________________________
| ANGAJAMENT |
| |
| Furnizorul ................................................................, |
| (denumirea furnizorului) |
| |
| reprezentat de ............................................................, |
| (numele şi prenumele) |
| posesor al CI seria ........... nr. ......................, având funcţia de |
| .............................., mă angajez ca, în termen de maximum 3 ani de |
| la data eliberării certificatului de acreditare, să înfiinţez servicii |
| sociale şi să acord servicii sociale care deţin licenţă de funcţionare. |
| |
| Reprezentant, |
| ....................... |
| (semnătura şi ştampila) |
| |
| Data ............... |
|______________________________________________________________________________|
ANEXA 4
la normele metodologice
- Model -
REFERAT DE EVALUARE A FURNIZORULUI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
Direcţia generală .....................................
Direcţia ..............................................
Compartiment de acreditare
Nr. .........../data ...................
(zi, lună, an)
Avizat
Director,
.................
Referat de evaluare a furnizorului
Evaluatorul ..............................................................
(numele şi prenumele)
am verificat dosarul de acreditare a furnizorului
.................................................
(denumirea furnizorului)
înregistrat în Registrul special de evidenţă a solicitărilor de acreditare a furnizorilor cu nr. ................ din data de ........................... .
În urma verificării datelor şi informaţiilor cuprinse în cererea de acreditare a furnizorului şi în următoarele documente justificative:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
(se specifică documentele)
se constată îndeplinirea/neîndeplinirea criteriilor de acreditare prevăzute de lege, respectiv:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
etc.
Având în vedere cele prezentate propun acreditarea furnizorului/respingerea acreditării furnizorului.
Semnătura evaluatorului
...........................
ANEXA 5
la normele metodologice
- Model -
DECIZIE ACREDITARE FURNIZOR DE SERVICII SOCIALE
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
CABINET MINISTRU
DECIZIE
Nr. ............. din .................
(zi, lună, an)
Având în vedere:
- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;
- propunerea de acordare a acreditării furnizorului de servicii sociale din Referatul de evaluare a furnizorului nr. .../.................,
se acreditează, în condiţiile legii, furnizorul de servicii sociale:
.............................................................................,
(denumirea)
cu sediul în
..............................................................................
(adresa completă)
În baza prezentei decizii se eliberează certificatul de acreditare.
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
___
/ \
( L.S.)
\___/
..............................
ANEXA 6
la normele metodologice
- Model -
DECIZIE DE RESPINGERE A ACREDITĂRII FURNIZORULUI DE SERVICII SOCIALE/SERVICIULUI SOCIAL
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
CABINET MINISTRU
DECIZIE
Nr. ............. din .................
(zi, lună, an)
Având în vedere:
- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;
- propunerea de respingere a acreditării furnizorului de servicii sociale/serviciului social din Referatul de evaluare a furnizorului/al serviciului nr. .............. din data de ..................................,
se respinge acreditarea furnizorului de servicii sociale/serviciului social:
.............................................................................,
(denumirea)
din următoarele motive: ..................................................
..............................................................................
..............................................................................
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
___
/ \
( L.S.)
\___/
..............................
ANEXA 7
la normele metodologice
- Model -
CERERE DE ACREDITARE/REACREDITARE SERVICIU SOCIAL
Secţiunea 1. Informaţii referitoare la furnizorul serviciului social
1.1. Denumirea furnizorului: .............................................
1.2. Adresa furnizorului: ................................................
..............................................................................
1.3. Date de contact furnizor: Telefon .............., fax .............., e-mail ...........................
1.4. Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare
Seria ............... nr. .......... Data eliberării .....................
1.5. Data la care s-a transmis către compartimentul de acreditare cererea de acreditare ca furnizor de servicii sociale .....................
(Se completează numai dacă prezenta cerere s-a transmis concomitent cu cererea de acreditare pentru furnizorul serviciului social.)
1.6. Categoria furnizorului:
(Se bifează căsuţa corespunzătoare.)
_
|_| Furnizor public de servicii sociale
_
|_| Furnizor privat de servicii sociale
Secţiunea 2. Informaţii generale referitoare la serviciul social pentru care se solicită acreditarea
2.1. Denumirea serviciului social: .......................................
2.2. Adresa serviciului social:
Strada: ........................................ nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ......., ap. .......
Localitatea (municipiu/oraş/comună): .....................................
Judeţul/Sectorul: ..........................
Cod poştal: ....................................
Telefon: ..........................................
Fax: .................................................
E-mail:.............................................
Pagina de internet: ..........................
2.3. Statut
(Se bifează căsuţa corespunzătoare.)
_
|_| cu personalitate juridică, respectiv instituţie de asistenţă socială
_
|_| fără personalitate juridică, respectiv unitate de asistenţă socială
2.4. Cod unic de înregistrare fiscală/cod de înregistrare fiscală (CUI/CIF) .................................
(Se completează numai pentru serviciile sociale cu personalitate juridică.)
2.5. Licenţă de funcţionare seria ............. nr. ..................... eliberată la data de: .............................
(Se completează doar de solicitanţii de reacreditare a serviciului social.)
Secţiunea 3. Specificul serviciului social
3.1. Forma de organizare a serviciului social:
(Se bifează căsuţa corespunzătoare.)
_
|_| Centru rezidenţial cu cazare pe perioadă nedeterminată
_
|_| Centru rezidenţial cu cazare pe perioadă determinată
_
|_| Locuinţă protejată
_
|_| Centru de zi
_
|_| Unitate de îngrijiri la domiciliu
_
|_| Serviciu acordat în comunitate (specificaţi: consiliere, informare, orientare vocaţională, intervenţie în stradă, ambulanţă socială):
_
|_| Cantină socială
_
|_| Masă pe roţi
_
|_| Unitate medico-socială
_
|_| Altă formă (descrieţi) ...............................................
..............................................................................
3.2. Beneficiarii serviciului social:
3.2.1. Categorii de beneficiari:
(Se bifează căsuţa corespunzătoare.)
_
|_| B.1. Copii
_
|_| B.1.1. Copii: 0 - 3 ani
_
|_| B.1.2. Copii: peste 3 ani - 6 ani
_
|_| B.1.3. Copii: peste 6 ani - 16 ani
_
|_| B.1.4. Copii: peste 16 ani - 18 ani
_
|_| B.2. Tineri
_
|_| B.2.1 Tineri: peste 18 ani - 26 ani
_
|_| B.2.2 Tineri: peste 26 ani - 35 ani
_
|_| B.3. Adulţi: peste 35 ani - 65 ani
_
|_| B.4. Vârstnici: peste 65 ani
_
|_| B.5. Familie
_
|_| B.6. Grup
_
|_| B.7. Comunitate
3.2.2. Domiciliul/Reşedinţa beneficiarilor
(Se bifează una sau ambele căsuţe.)
Beneficiarii serviciului social sunt:
_
|_| cu domiciliul/reşedinţa în aceeaşi localitate pe a cărei rază administrativ-teritorială funcţionează/îşi are sediul serviciul social
_
|_| cu domiciliul/reşedinţa în alte localităţi decât cea pe a cărei rază administrativ-teritorială funcţionează/îşi are sediul serviciul social
3.3. Situaţii în care se află beneficiarii
(Se bifează una sau mai multe căsuţe.)
_
|_| S.1. Abandon copii
_
|_| S.1.1. Copii orfani/copii separaţi de părinţi
_
|_| S.1.2. Copii în risc de separare de părinţi
_
|_| S.1.3. Copii în stradă
_
|_| S.2. Adicţii
_
|_| S.2.1. Droguri
_
|_| S.2.2. Alcool
_
|_| S.2.3. Alte substanţe toxice
_
|_| S.3. Abuz şi neglijare
_
|_| S.3.1. Copii
_
|_| S.3.2. Tineri
_
|_| S.3.3. Femei
_
|_| S.3.4. Adulţi
_
|_| S.3.5. Vârstnici
_
|_| S.4. Boală
_
|_| S.4.1. Boli neurodegenerative
_
|_| S.4.2. Boli psihice
_
|_| S.4.3. Boli cronice grave
_
|_| S.4.4. Boli incurabile
_
|_| S.5. Dependenţă (necesită ajutor pentru efectuarea activităţilor de viaţă zilnice)
_
|_| S.6. Dizabilitate (handicap)
_
|_| S.6.1. Mental
_
|_| S.6.2. Psihic
_
|_| S.6.3. Vizual
_
|_| S.6.4. Auditiv
_
|_| S.6.5. Surdocecitate
_
|_| S.6.6. Somatic
_
|_| S.6.7. Fizic
_
|_| S.6.8. Asociat
_
|_| S.6.9. HIV/SIDA
_
|_| S.6.10. Boli rare
_
|_| S.7. Delincvenţă
_
|_| S.7.1. Delincvenţă juvenilă
_
|_| S.7.2. Persoane private de libertate
_
|_| S.8. Fără adăpost
_
|_| S.8.1. Trăiesc în stradă
_
|_| S.8.2. Sunt evacuaţi/nu au locuinţă şi trăiesc în stradă
_
|_| S.8.3. Sunt evacuaţi/nu au locuinţă şi trăiesc în adăposturi improvizate
_
|_| S.8.4. Sunt evacuaţi/nu au locuinţă şi trăiesc la rude (cu excepţia rudelor de gradul I), prieteni, cunoştinţe
_
|_| S.9. Familii vulnerabile
_
|_| S.9.1. În risc de dezintegrare
_
|_| S.9.2. Monoparentală
_
|_| S.9.3. Situaţii conflictuale
_
|_| S.9.4. Violenţă în familie
_
|_| S.10. Imigranţi
_
|_| S.10.1. Refugiaţi
_
|_| S.10.2. Aflaţi în protecţie subsidiară
_
|_| S.10.3. Aflaţi în protecţie temporară
_
|_| S.11. Izolare socială
_
|_| S.11.1. Copii
_
|_| S.11.2. Adolescenţi şi tineri
_
|_| S.11.3. Adulţi
_
|_| S.11.4. Vârstnici
_
|_| S.12. Risc de sărăcie şi excluziune socială
_
|_| S.12.1. Şomaj de lungă durată
_
|_| S.12.2. Venituri reduse
_
|_| S.12.3. Locuinţă precară
_
|_| S.12.4. Analfabetism sau educaţie precară (nu a absolvit învăţământul obligatoriu)
_
|_| S.12.5. Exploatare prin muncă
_
|_| S.13. Trafic de persoane
_
|_| S.13.1. Copii
_
|_| S.13.2. Adolescenţi şi tineri
_
|_| S.13.3. Femei
_
|_| S.13.4. Persoane cu dizabilităţi şi vârstnici
_
|_| S.13.5. Adulţi
_
|_| S.14. Urgenţă socială
3.4. Activităţi desfăşurate în cadrul serviciului social:
(Se bifează una sau mai multe căsuţe.)
_
|_| A.I. Administrative şi hoteliere
_
|_| A.I.1. Cazare
_
|_| A.I.1.1. Cazare pe perioadă nedeterminată
_
|_| A.I.1.2. Cazare pe perioadă determinată (temporară)
_
|_| A.I.1.3. Cazare pe timp de noapte
_
|_| A.I.2. Acordare masă (3 mese/zi)
_
|_| A.I.3. Preparare hrană caldă
_
|_| A.I.4. Distribuire hrană caldă şi rece
_
|_| A.I.5. Menaj: spălătorie, uscătorie
_
|_| A.I.6. Curăţenie
_
|_| A.I.7. Pază
_
|_| A.I.8. Întreţinere
_
|_| A.II. Asistenţă socială
_
|_| A.II.1. Diagnoză socială
_
|_| A.II.2. Elaborare plan de intervenţie/de asistenţă şi îngrijire
_
|_| A.II.3. Îndrumare către alte servicii
_
|_| A.II.4. Consiliere socială
_
|_| A.II.5. Informare
_
|_| A.II.6. Suport emoţional
_
|_| A.II.7. Management de caz, monitorizare cazuri sociale, supervizare activităţi de asistenţă socială
_
|_| A.II.8. Altele (numiţi, descrieţi) .................................
_
|_| A.III. Asistenţă şi suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale
_
|_| A.III.1. Orientare profesională/vocaţională
_
|_| A.III.2. Consiliere psihologică/psihosocială
_
|_| A.III.3. Consiliere juridică
_
|_| A.III.4. Terapii de integrare/reintegrare socială
_
|_| A.III.5. Supraveghere
_
|_| A.III.6. Suport emoţional-religios
_
|_| A.III.7. Terapii de reabilitare/reintegrare socială:
_
|_| A.III.7.1. Ergoterapie/terapie ocupaţională
_
|_| A.III.7.2. Logopedie
_
|_| A.III.7.3. Limbaj mimico-gestual
_
|_| A.III.7.4. Terapii de relaxare
_
|_| A.III.8. Altele (numiţi, descrieţi) ..............................
_
|_| A.IV. Asistenţă medicală şi recuperare
_
|_| A.IV.1. Asistenţă medicală acordată de medic - consultaţii şi tratament (menţionaţi specialitatea medicului) ...............................
_
|_| A.IV.2. Asistenţă medicală acordată de asistenta medicală
_
|_| A.IV.3. Îngrijire medicală la domiciliu
_
|_| A.IV.4. Recuperare medicală:
_
|_| A.IV.4.1. Kinetoterapie
_
|_| A.IV.4.2. Fizioterapie
_
|_| A.IV.4.3. Psihoterapie
_
|_| A.IV.4.4. Gimnastică medicală
_
|_| A.IV.4.5. Masaj
_
|_| A.IV.4.6. Altele (numiţi) ........................................
_
|_| A.V. Îngrijire personală
_
|_| A.V.1. Ajutor efectuare activităţi de bază ale vieţii zilnice (ADL)
_
|_| A.V.2. Ajutor efectuare activităţi instrumentale ale vieţii zilnice (IADL)
_
|_| A.VI. Îngrijiri paliative
_
|_| A.VII. Educare şi formare
_
|_| A.VII.1. Supraveghere pedagogică
_
|_| A.VII.2. Educare copil 0 - 3 ani
_
|_| A.VII.3. Educare pentru abilităţi de viaţă independentă
_
|_| A.VII.4. Educare pentru inserţie/reinserţie în familie şi comunitate
_
|_| A.VII.5. Educare pentru integrare/reintegrare socială
_
|_| A.VII.6. Facilitare acces la educaţie generală
_
|_| A.VII.7. Facilitare acces la formare profesională
_
|_| A.VIII. Socializare, activităţi culturale şi de petrecere a timpului liber
(numiţi, descrieţi) .......................................
_
|_| A.IX. Alte activităţi
_
|_| A.IX.1. Linie telefonică
_
|_| A.IX.2. Intervenţii în stradă
_
|_| A.IX.3. Mediere socială
_
|_| A.IX.4. Acte de caritate: depozitare şi distribuire alimente, ajutoare materiale şi financiare
_
|_| A.IX.5. Amenajare mediu de locuit, mici reparaţii etc.
_
|_| A.IX.6. Manichiură, pedichiură, frizerie, coafură
_
|_| A.IX.7. Altele (numiţi, descrieţi) .................................
3.5. Date tehnice:
3.5.1. Capacitate, respectiv numărul de beneficiari asistaţi/zi sau numărul de paturi în cazul centrelor rezidenţiale care acordă cazare pe perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată şi pe timp de noapte
..........................................................................
3.5.2. Caracteristici clădire/spaţiu
_
|_| Clădire cu destinaţie exclusivă pentru serviciul social (detaliaţi cu informaţii privind regimul de proprietate, contract de închiriere/concesiune/altele, durata contractului etc.)
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
_
|_| Spaţiu destinat serviciului social aflat în altă clădire (detaliaţi cu informaţii privind regimul de proprietate al spaţiului, cine este proprietarul clădirii în care se află spaţiul respectiv, ce tip de contract priveşte acordarea spaţiului respectiv, pe ce perioadă etc.) ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Suprafaţa totală aferentă clădirii/spaţiului (în mp) .....................
Compartimentare: (specificaţi: etaje, număr de camere şi destinaţie, holuri, număr grupuri sanitare, număr camere cu destinaţie de baie şi/sau duşuri, bucătărie, spaţiu pentru depozite de alimente, sală de mese, curte, gospodărie anexă etc.)
..........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
3.6. Resurse umane care activează în cadrul serviciului social
Personalul care lucrează în cadrul serviciului social/acordă serviciul social:
______________________________________________________________________________
| | Număr | Număr |
| | personal | personal |
| | cu studii | cu studii|
| | superioare| medii |
|_______________________________________________________|___________|__________|
| 0 | 1 | 2 |
|_______________________________________________________|___________|__________|
| Personal angajat cu contract individual de muncă, din | | |
| care: | | |
|_______________________________________________________|___________|__________|
| Personal angajat cu normă întreagă | | |
|_______________________________________________________|___________|__________|
| Personal angajat pe fracţiuni de normă | | |
|_______________________________________________________|___________|__________|
| Personal cu contract de achiziţie servicii | | |
|_______________________________________________________|___________|__________|
| Voluntari | | |
|_______________________________________________________|___________|__________|
| TOTAL | | |
|_______________________________________________________|___________|__________|
| TOTAL (1 + 2), din care: | | |
|_______________________________________________________|___________|__________|
| Nr. personal cu funcţii de conducere | | |
|_______________________________________________________|___________|__________|
| Nr. personal administrativ | | |
|_______________________________________________________|___________|__________|
| Nr. personal de specialitate | | |
|_______________________________________________________|___________|__________|
3.7. Convenţii de colaborare/parteneriate cu autorităţile administraţiei publice locale
(Se completează numai de furnizorii privaţi.)
..........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
3.8. Proiecte/programe care privesc sau au privit înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului social
(Numiţi şi descrieţi pe scurt.)
..........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Secţiunea 4. Finanţare serviciu social
4.1. Surse de finanţare ale serviciului social:
______________________________________________________________________________
| Sursa de finanţare | Se bifează | % din bugetul total|
| | rândul | aferent serviciului|
| | corespunzător| social reprezentat |
| | | de suma provenită |
| | | din fiecare sursă |
| | | de finanţare, în |
| | | anul anterior |
| | | depunerii cererii |
|__________________________________________|______________|____________________|
| Din bugetul de stat | | |
|__________________________________________|______________|____________________|
| Din bugetul local | | |
|__________________________________________|______________|____________________|
| Din fonduri proprii | | |
|__________________________________________|______________|____________________|
| Din subvenţii de la bugetul de stat | | |
|__________________________________________|______________|____________________|
| Din subvenţii de la bugetele locale | | |
|__________________________________________|______________|____________________|
| Din contribuţii ale beneficiarilor | | |
|__________________________________________|______________|____________________|
| Din donaţii-sponsorizări | | |
|__________________________________________|______________|____________________|
| Din alte venituri extrabugetare | | |
|__________________________________________|______________|____________________|
| Din bugetul de stat prin programe de | | |
| interes naţional sau alte | | |
| programe/proiecte | | |
|__________________________________________|______________|____________________|
| Din fonduri structurale prin | | |
| proiecte/programe | | |
|__________________________________________|______________|____________________|
| Din alte proiecte cu finanţare externă | | |
|__________________________________________|______________|____________________|
| TOTAL: | | |
|__________________________________________|______________|____________________|
4.2. Data înregistrării/publicării, pe site-ul structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a ultimei situaţii financiare a serviciului social cu personalitate juridică sau a furnizorului de servicii sociale pentru serviciul social fără personalitate juridică ................................................................
Secţiunea 5. Documente justificative solicitate
(Se bifează căsuţele corespunzătoare documentelor justificative anexate la prezenta cerere.)
_
|_| certificatul de acreditare al furnizorului serviciului social (în copie)
_
|_| licenţa de funcţionare, numai în cazul reacreditării serviciului social (în copie)
_
|_| extras de carte funciară pentru informare, valabil la data depunerii cererii (în original)
_
|_| actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului social (în copie)
_
|_| certificat de înregistrare fiscală, numai pentru serviciile sociale cu personalitate juridică (în copie)
_
|_| regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social (în copie)
_
|_| convenţie de colaborare dintre furnizorul privat şi consiliul judeţean/consiliul local pe a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează serviciul social, numai pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei copilului, înfiinţate şi administrate de furnizorul privat (în copie)
_
|_| autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, documentul prevăzut în procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcţionarea activităţilor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei (în copie)
_
|_| autorizaţia sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activităţi de preparare şi distribuire a hranei (în copie)
_
|_| aviz PSI sau cererea înaintată pentru obţinerea avizului PSI (în copie)
_
|_| angajamentul furnizorului serviciului social de a respecta obligaţia prevăzută la art. 11 alin. (10) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (în original)
_
|_| angajamentul furnizorului de a notifica compartimentul de acreditare asupra oricăror modificări care privesc serviciul social licenţiat (în original)
Secţiunea 6. Persoană de contact din cadrul serviciului social
(Persoană de contact care poate oferi informaţii suplimentare, alta decât reprezentantul legal al furnizorului)
Numele şi prenumele: ....................................
Funcţia: ................................................
Telefon: ................................................
E-mail: .................................................
Secţiunea 7. Solicitare acreditare serviciu social
Subsemnatul/Subsemnata .................................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ..... seria .... nr. ..........., eliberat/eliberată la data de ................. de către ...................., în calitate de reprezentant al furnizorului, solicit acreditarea/reacreditarea serviciului social
..............................................................................
(denumirea, localitatea, judeţul/sectorul)
Cunoscând prevederile art. 292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii.
Reprezentant,
................................
(semnătura şi ştampila)
Data ............................
ANEXA 8
la normele metodologice
- Model -
ANGAJAMENT FURNIZOR SERVICII SOCIALE
[prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. i) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014]
______________________________________________________________________________
| ANGAJAMENT |
| |
| Furnizorul ............................................................., |
| (denumirea furnizorului) |
| |
| reprezentat de ............................................................, |
| (numele şi prenumele) |
| posesor al CI seria .... nr. ............, având funcţia de ..............., |
| mă angajez să notific Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi |
| Persoanelor Vârstnice asupra oricăror modificări referitoare la serviciul |
| social acreditat, intervenite după acordarea licenţei de funcţionare. |
| |
| Reprezentant, |
| .............................. |
| (semnătura şi ştampila) |
| |
| Data ............... |
|______________________________________________________________________________|
ANEXA 9
la normele metodologice
- Model -
FIŞĂ DE AUTOEVALUARE
Prezenta fişă de autoevaluare este întocmită de doamna/domnul ................................, având funcţia de .........................., pentru serviciul social
.............................................................................,
(denumirea)
cu sediul în localitatea
.............................................................................,
(municipiu, oraş, comună)
str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................., cod poştal ........................, telefon ................., fax ................., e-mail ..................... pagina de internet ..............................
________________________________________
|Punctaj |Punctaj rezultat|Observaţii|
|maxim al |în urma | |
|standardelor|autoevaluării | |
|minime de |îndeplinirii | |
|calitate |standardelor | |
| |minime de | |
| |calitate | |
_____________________________________|____________|________________|__________|
| MODUL I (definire) | | | |
|_____________________________________|____________|________________|__________|
| Standard 1 (definire/misiune) | TOTAL: | TOTAL: | |
|_____________________________________|____________|________________|__________|
| S1.1. (condiţie minimă, procedură de| | | |
| implementare - definire) | | | |
|_____________________________________|____________|________________|__________|
| S1.2. (condiţie minimă, procedură de| | | |
| implementare - definire) | | | |
|_____________________________________|____________|________________|__________|
| Standard 2 (definire/misiune) | TOTAL: | TOTAL: | |
|_____________________________________|____________|________________|__________|
| S2.1. (condiţie minimă, procedură de| | | |
| implementare - definire) | | | |
|_____________________________________|____________|________________|__________|
| S2.2. (condiţie minimă, procedură de| | | |
| implementare - definire) | | | |
|_____________________________________|____________|________________|__________|
| MODUL II (definire) | | | |
|_____________________________________|____________|________________|__________|
| Standard 1 (definire/misiune) | TOTAL: | TOTAL: | |
|_____________________________________|____________|________________|__________|
| S1.1. (condiţie minimă, procedură de| | | |
| implementare - definire) | | | |
|_____________________________________|____________|________________|__________|
| S1.2. (condiţie minimă, procedură de| | | |
| implementare - definire) | | | |
|_____________________________________|____________|________________|__________|
| Standard 2 (definire/misiune) | TOTAL: | TOTAL: | |
|_____________________________________|____________|________________|__________|
| S2.1. (condiţie minimă, procedură de| | | |
| implementare - definire) | | | |
|_____________________________________|____________|________________|__________|
| S2.2. (condiţie minimă, procedură de| | | |
| implementare - definire) | | | |
|_____________________________________|____________|________________|__________|
| Standard 3 (definire/misiune) | TOTAL: | TOTAL: | |
|_____________________________________|____________|________________|__________|
| S3.1. (condiţie minimă, procedură de| | | |
| implementare - definire) | | | |
|_____________________________________|____________|________________|__________|
| S3.2 (condiţie minimă, procedură de | | | |
| implementare - definire) | | | |
|_____________________________________|____________|________________|__________|
| PUNCTAJ TOTAL: | | | |
|_____________________________________|____________|________________|__________|
Data:
Reprezentant furnizor serviciu social
.............................................
(numele şi prenumele)
Semnătura şi ştampila
ANEXA 10
la normele metodologice
- Model -
REFERAT DE EVALUARE A SERVICIULUI SOCIAL
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
Direcţia Generală .....................................
Direcţia ..............................................
Compartiment de acreditare
Nr. ......./data ............
Avizat
Director
Referat de evaluare a serviciului social
Evaluatorul
..............................................................................
(numele şi prenumele)
am verificat dosarul de acreditare a serviciului social
..............................................................................
(denumirea serviciului)
înregistrat în Registrul special de evidenţă a solicitărilor de acreditare a serviciilor sociale cu nr. .......... din data de ............................
În urma verificării datelor şi informaţiilor cuprinse în fişa de autoevaluare şi în următoarele documente justificative:
..............................................................................
(se specifică documentele)
se constată:
a) îndeplinirea standardelor minime de calitate aferente serviciului social evaluat;
b) neîndeplinirea standardelor minime de calitate, respectiv:
..............................................................................
..............................................................................
Având în vedere cele prezentate, propun acordarea/respingerea cererii de acreditare a serviciului social evaluat.
Semnătura evaluatorului
............................
ANEXA 11
la normele metodologice
- Model -
DECIZIE DE ACORDARE A LICENŢEI DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE SERVICIU SOCIAL
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
CABINET MINISTRU
DECIZIE
Nr. ......... din ......................
(zi, lună, an)
Având în vedere:
- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;
- propunerea de acordare a licenţei de funcţionare provizorie a serviciului social din Referatul de evaluare al serviciului nr. ........../...............,
se acordă licenţa de funcţionare provizorie a serviciului social
..............................................................................
(denumirea)
cu sediul în .................................................................
.............................................................................,
(adresa completă)
Avizat
Director .......................
Direcţia .......................
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
___
/ \
( L.S.)
\___/
............................
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: Acreditarea furnizorilor si serviciilor sociale

Postby camel » Sat Jun 27, 2015 11:16 am

CONTINUARE

Hotărârea Nr.118 din 19.02.2014
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale


ANEXA 12
la normele metodologice
- Model -
LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE
Nr. .................
Serviciul social .........................................................
..............................................................................
.............................................................................,
cu sediul/domiciliul în localitatea ...................., str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..............., este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare.
În baza prezentei licenţe de funcţionare provizorie, serviciul social este autorizat să funcţioneze pe o perioadă de 1 an, de la data ................... la data ....................... .
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Data eliberării:
Anul ............... luna ..................... ziua ........
___
/ \
( L.S.)
\___/
............................
ANEXA 13
la normele metodologice
- Model -
RAPORT
de evaluare/monitorizare în teren servicii sociale
Prezentul raport de evaluare/monitorizare în teren s-a realizat pentru verificarea îndeplinirii standardelor minime de calitate care stau la baza acreditării/reacreditării pentru:
Serviciul social
..............................................................................
(denumirea)
..............................................................................
cu sediul în localitatea
..............................................................................
(municipiu, oraş, comună)
Str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .......................
Cod poştal: .....................................
Telefon: ........................................
Fax: ............................................
E-mail: .........................................
Pagina de internet: .............................
Serviciul social deţine licenţă de funcţionare seria ...... nr. .........., eliberată la data de ........................... (se completează numai în cazul reacreditării serviciului social)
Serviciul social este acordat de
..............................................................................
(denumirea furnizorului)
.............................................................................,
cu sediul în localitatea
..............................................................................
(municipiu, oraş, comună)
.............................................................................,
Str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .....................
Cod poştal: .....................................
Telefon: ........................................
Fax: ............................................
E-mail: .........................................
Pagina de internet: .......................................................
Pentru verificarea îndeplinirii standardelor minime de calitate echipa de evaluare desfăşoară următoarele activităţi:
1. Consultă următoarele documente: .......................................
..............................................................................
..............................................................................
2. Vizitează imobilul aferent serviciului social (concluzii):
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
3. Poartă discuţii cu personalul aferent serviciului social (concluzii)
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
4. Aplică chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor (concluzii): ..................................................
..............................................................................
..............................................................................
În urma activităţilor desfăşurate în cadrul vizitei de evaluare în teren, echipa de evaluare completează fişa de evaluare după modelul:
____________________________________________________________
|Punctaj |Punctaj |Punctaj |Punctaj |Punctaj |
|maxim al |rezultat |acordat de|acordat de|acordat de |
|standardelor|în urma |inspector/|inspector/|inspector/ |
|minime de |autoevaluării|evaluator |evaluator |evaluator 3|
|calitate |îndeplinirii |1 |2 |(după caz) |
| |standardelor | | | |
| |minime de | | | |
| |calitate | | | |
_________________|____________|_____________|__________|__________|___________|
|MODUL I | | | | | |
|(definire) | | | | | |
|_________________|____________|_____________|__________|__________|___________|
|Standard 1 |TOTAL: |TOTAL: | | | |
|(definire/ | | | | | |
|misiune) | | | | | |
|_________________|____________|_____________|__________|__________|___________|
|S1.1 (condiţie | | | | | |
|minimă, procedură| | | | | |
|de implementare -| | | | | |
|definire) | | | | | |
|_________________|____________|_____________|__________|__________|___________|
|S1.2 (condiţie | | | | | |
|minimă, procedură| | | | | |
|de implementare -| | | | | |
|definire) | | | | | |
|_________________|____________|_____________|__________|__________|___________|
|Standard 2 |TOTAL: |TOTAL: | | | |
|(definire/ | | | | | |
|misiune) | | | | | |
|_________________|____________|_____________|__________|__________|___________|
|S2.1 (condiţie | | | | | |
|minimă, procedură| | | | | |
|de implementare -| | | | | |
|definire) | | | | | |
|_________________|____________|_____________|__________|__________|___________|
|S2.2 (condiţie | | | | | |
|minimă, procedură| | | | | |
|de implementare -| | | | | |
|definire) | | | | | |
|_________________|____________|_____________|__________|__________|___________|
|MODUL II | | | | | |
|(definire) | | | | | |
|_________________|____________|_____________|__________|__________|___________|
|Standard 1 |TOTAL: |TOTAL: | | | |
|(definire/ | | | | | |
|misiune) | | | | | |
|_________________|____________|_____________|__________|__________|___________|
|S1.1 (condiţie | | | | | |
|minimă, procedură| | | | | |
|de implementare -| | | | | |
|definire) | | | | | |
|_________________|____________|_____________|__________|__________|___________|
|S1.2 (condiţie | | | | | |
|minimă, procedură| | | | | |
|de implementare -| | | | | |
|definire) | | | | | |
|_________________|____________|_____________|__________|__________|___________|
|Standard 2 |TOTAL: |TOTAL: | | | |
|(definire/ | | | | | |
|misiune) | | | | | |
|_________________|____________|_____________|__________|__________|___________|
|S2.1 (condiţie | | | | | |
|minimă, procedură| | | | | |
|de implementare -| | | | | |
|definire) | | | | | |
|_________________|____________|_____________|__________|__________|___________|
|S2.2 (condiţie | | | | | |
|minimă, procedură| | | | | |
|de implementare -| | | | | |
|definire) | | | | | |
|_________________|____________|_____________|__________|__________|___________|
|Standard 3 |TOTAL: |TOTAL: | | | |
|(definire/ | | | | | |
|misiune) | | | | | |
|_________________|____________|_____________|__________|__________|___________|
|S3.1 (condiţie | | | | | |
|minimă, procedură| | | | | |
|de implementare -| | | | | |
|definire) | | | | | |
|_________________|____________|_____________|__________|__________|___________|
|S3.2 (condiţie | | | | | |
|minimă, procedură| | | | | |
|de implementare -| | | | | |
definire) | | | | | |
|_________________|____________|_____________|__________|__________|___________|
|PUNCTAJ TOTAL | | | | | |
|_________________|____________|_____________|__________|__________|___________|
În urma evaluării se constată:
A. îndeplinirea integrală a standardelor minime de calitate;
B. îndeplinire în proporţie de 75% a standardelor minime de calitate;
C. neîndeplinirea standardelor minime de calitate.
Standardele minime de calitate neîndeplinite sunt următoarele:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
(Se menţionează pentru situaţiile prevăzute la lit. B şi C.)
Recomandări:
- ........................................................................
- ........................................................................
- ........................................................................
- ........................................................................
- ........................................................................
Propunerea formulată de echipa de evaluare în urma evaluării în teren:
_
|_| acordarea licenţei de funcţionare
_
|_| menţinerea licenţei de funcţionare provizorie şi reevaluarea serviciului în termen de .........................................
_
|_| retragerea licenţei de funcţionare provizorie a serviciului social
_
|_| neacordarea reacreditării serviciului social
Prezentul raport este întocmit de către:
1. Inspector .............................................................
(nume, prenume)
2. Inspector .............................................................
(nume, prenume)
3. După caz, inspector sau alt evaluator
..............................................................................
(nume, prenume)
Prezentul raport s-a întocmit în prezenţa doamnei/domnului ............................................................................., în calitate de reprezentant al furnizorului/conducătorului serviciului social evaluat.
Data: ..............................
Inspector 1 Inspector 2 Inspector/evaluator 3 Reprezentant
(după caz) furnizor/conducător
serviciu
Semnătura Semnătura Semnătura Semnătura
ANEXA 14
la normele metodologice
- Model -
NOTIFICARE DE ACORDARE A LICENŢEI DE FUNCŢIONARE SERVICIU SOCIAL
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială .....................
NOTIFICARE
Nr. ......../..................
(data)
În cadrul procedurii de acreditare iniţială a serviciului social
..............................................................................
(denumirea)
.............................................................................,
în data de ................... a avut loc vizita în teren la sediul serviciului social din localitatea
.............................................................................,
(municipiu, oraş, comună)
str. ................................. nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................., deţinător al Licenţei de funcţionare provizorie nr. ................, eliberată la data de ......................., în scopul efectuării evaluării în teren a îndeplinirii standardelor minime de calitate.
Evaluarea s-a realizat de inspectorii:
1. .......................................................................
(nume, prenume)
2. .......................................................................
(nume, prenume)
Raportul de evaluare în teren consemnează faptul că fişa de autoevaluare este întocmită corect şi standardele minime de calitate sunt îndeplinite.
În baza celor constatate se propune acordarea licenţei de funcţionare pentru serviciul social evaluat.
Prezenta notificare se transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu raportul de evaluare în teren în original.
Director executiv,
.....................
(semnătura, ştampila)
ANEXA 15
la normele metodologice
- Model -
DECIZIE DE ACORDARE A LICENŢEI DE FUNCŢIONARE SERVICIU SOCIAL
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
CABINET MINISTRU
DECIZIE
Nr. ......... din ......................
(zi, lună, an)
Având în vedere:
- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;
- propunerea de acordare a licenţei de funcţionare a serviciului social formulată în Raportul de evaluare în teren nr. ...... din data de ............ şi în Notificarea nr. ...... din data de ................ înaintată de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială .................................,
se acordă licenţa de funcţionare a serviciului social
..............................................................................
(denumirea) ............................................................................., cu sediul în
..............................................................................
(adresa completă)
Avizat
Director ...............................
Direcţia ...............................
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
___
/ \
( L.S.)
\___/
............................
ANEXA 16
la normele metodologice
- Model -
LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE
seria ..... nr. ............
Serviciul social .........................................................
..............................................................................
.............................................................................,
cu sediul/domiciliul în localitatea ................., str. .................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..............., este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare.
În baza prezentei licenţe de funcţionare, serviciul social este autorizat să funcţioneze pe o perioadă de 5 ani, de la data ................................ la data ......................... .
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
___
/ \
( L.S.)
\___/
............................
Data eliberării:
Anul .......luna .................. ziua .....
ANEXA 17
la normele metodologice
- Model -
NOTIFICARE DE RETRAGERE A LICENŢEI DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE SERVICIU SOCIAL
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ......................
NOTIFICARE
Nr. ........./..................
(data)
În cadrul procedurii de acreditare iniţială a serviciului social
.............................................................................,
(denumirea)
în data de .................. a avut loc vizita în teren la sediul serviciului social din localitatea
.............................................................................,
(municipiu, oraş, comună)
str. ................................. nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................., deţinător al Licenţei de funcţionare provizorie nr. .............., eliberată la data de ................, în scopul efectuării evaluării în teren a îndeplinirii standardelor minime de calitate.
Evaluarea s-a realizat de inspectorii:
1. .......................................................................
(nume, prenume)
2. ..................................................................... .
(nume, prenume)
Raportul de evaluare în teren consemnează următoarele:
1. informaţii privind corectitudinea şi conformitatea datelor din fişa de autoevaluare cu realitatea din teren ........................................;
2. informaţii privind gradul de îndeplinire a standardelor minime de calitate (se menţionează standardele care nu sunt îndeplinite) ............................................................................ .
În baza celor constatate, se propune retragerea licenţei de funcţionare provizorie a serviciului social evaluat.
Prezenta notificare se transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu raportul de evaluare în teren în original.
Director executiv,
.....................
(semnătura, ştampila)
ANEXA 18
la normele metodologice
- Model -
DECIZIE DE RETRAGERE LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE SERVICIU SOCIAL
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
CABINET MINISTRU
DECIZIE
Nr. ......... din ......................
(zi, lună, an)
Având în vedere:
- prevederile art. 11 alin. (5) lit. d) şi ale art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;
- propunerea de retragere a licenţei de funcţionare provizorie prevăzută în Raportul de evaluare în teren nr. ............ din data de .................... şi în Notificarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ............................., nr. ........./......................,
se retrage Licenţa de funcţionare provizorie nr. .............., eliberată la data de ..................., a serviciului social
.............................................................................,
(denumirea)
din următoarele motive: ......................................................
............................................................................ .
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
___
/ \
( L.S.)
\___/
............................
ANEXA 19
la normele metodologice
- Model -
NOTIFICARE DE REACREDITARE SERVICIU SOCIAL
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ......................
NOTIFICARE
Nr. ........../..................
(data)
În cadrul procedurii de reacreditare a serviciului social
.............................................................................,
(denumirea)
în perioada
..............................................................................
(perioada de licenţiere de 5 ani)
au fost efectuate
..............................................................................
(numărul)
de vizite în teren, în scopul evaluării şi monitorizării respectării standardelor minime de calitate care au stat la baza acreditării serviciului social.
Vizitele în teren au fost realizate la sediul serviciului social din localitatea
.............................................................................,
(municipiu, oraş, comună)
str. ................................. nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....................... .
Serviciul social evaluat deţine Licenţa de funcţionare seria ............. nr. .................., valabilă pe perioada ............................... .
Raportul de monitorizare, având ca scop verificarea respectării standardelor minime de calitate care au stat la baza acreditării serviciului social, întocmit conform prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, a fost realizat de către inspectorii:
1. .......................................................................
(nume, prenume)
2. .......................................................................
(nume, prenume)
Raportul de monitorizare consemnează faptul că standardele minime de calitate aferente serviciului social evaluat sunt îndeplinite.
În baza celor constatate se propune reacreditarea serviciului social şi acordarea licenţei de funcţionare pe o nouă perioadă de 5 ani.
Director executiv,
.....................
(semnătura, ştampila)
ANEXA 20
la normele metodologice
- Model -
DECIZIE DE REACREDITARE SERVICIU SOCIAL
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
CABINET MINISTRU
DECIZIE
Nr. ......... din ......................
(zi, lună, an)
Având în vedere:
- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;
- propunerea de reacreditare a serviciului social formulată în Raportul de evaluare în teren nr. ......... din data de ................ şi în Notificarea nr. ........ din data de................., întocmită de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială .................................., se reacreditează serviciul social
..............................................................................
(denumirea)
cu sediul în
............................................................................ .
(adresa completă)
În baza prezentei decizii se acordă licenţa de funcţionare pe perioada ...................................... .
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
___
/ \
( L.S.)
\___/
............................
ANEXA 21
la normele metodologice
- Model -
CERERE DE ÎNCADRARE ÎN CLASE DE CALITATE SERVICIU SOCIAL
Secţiunea 1. Informaţii despre furnizorul care solicită încadrarea în clase de calitate a serviciilor sociale acordate
1.1. Denumirea solicitantului: ...........................................
..............................................................................
..............................................................................
1.2. Adresa solicitantului:
Strada: ..................................................................
Nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. .....
Localitatea: ...................., judeţul/sectorul: ...................., cod poştal: ..........................
Telefon: ........................, fax: ..................................
E-mail: ..................., pagina de internet: .........................
1.3. Actul de înfiinţare al solicitantului (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre judecătorească, hotărâre a consiliului judeţean/hotărâre a consiliului local/hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti etc. - se completează titlul, numărul şi data aprobării):
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
1.4. Cod unic de înregistrare al solicitantului/Cod de înregistrare fiscală (CUI/CIF): ........................
1.5. Tipul de furnizor în care se încadrează solicitantul (Se bifează căsuţa corespunzătoare.):
_
|_| Public
_
|_| Privat
Secţiunea 2. Informaţii generale referitoare la serviciul social pentru care se solicită evaluarea nivelelor de calitate
2.1. Denumirea serviciului social: .......................................
..............................................................................
2.2 Adresa serviciului social:
Strada: ................................
Nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....
Localitatea (municipiu/oraş/comună): ....................
Judeţul/Sectorul: .......................................
Cod poştal: .............................................
Telefon: ................................................
Fax: ....................................................
E-mail: .................................................
Pagina de internet: .....................................
2.3. Statut
(Se bifează căsuţa corespunzătoare.)
_
|_| cu personalitate juridică, respectiv instituţie de asistenţă socială
_
|_| fără personalitate juridică, respectiv unitate de asistenţă socială
2.4. Cod unic de înregistrare fiscală/Cod fiscal al serviciului social .........................................
(Se completează numai pentru serviciile sociale cu personalitate juridică.)
2.5. Licenţă de funcţionare seria ........................ nr. .........., eliberată la data de: ......................
(Se completează doar de solicitanţii de reacreditare a serviciului social.)
Secţiunea 3. Documente justificative solicitate
(Se bifează căsuţele corespunzătoare documentelor justificative anexate la prezenta cerere.)
_
|_| licenţa de funcţionare a serviciului social (în copie)
_
|_| regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al serviciului social (în copie)
_
|_| referat justificativ cu prezentarea indicatorilor îndepliniţi de serviciul social pentru a fi încadrat în clasa I sau în clasa a II-a de calitate
Secţiunea 4. Persoană de contact din cadrul serviciului social
(Persoană de contact care poate oferi informaţii suplimentare, alta decât reprezentantul legal al furnizorului)
Nume şi prenume: ................................
Funcţie: ........................................
Telefon: ........................................
E-mail: .........................................
Secţiunea 5. Solicitare de încadrare în clase de calitate ale serviciilor sociale
Subsemnatul(a), .................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ..... seria ..... nr. .............., eliberat/eliberată la data de .......................... de către .............................., în calitate de reprezentant al furnizorului, solicit încadrarea serviciului social (denumire, localitate, judeţ/sector) ..................................
..............................................................................
..............................................................................
în clasa de calitate ................................. .
Cunoscând prevederile art. 292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii.
Reprezentant
...........................
(semnătura şi ştampila)
Data: .....................
ANEXA 22
la normele metodologice
- Model -
RAPORT
de evaluare în teren pentru încadrarea în clase de calitate
Prezentul raport de evaluare în teren în scopul verificării îndeplinirii indicatorilor de performanţă pentru încadrarea în clase de calitate s-a realizat pentru:
Serviciul social
..............................................................................
(denumirea)
..............................................................................
.............................................................................,
cu sediul în localitatea
..............................................................................
(municipiu, oraş, comună)
Strada: .......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...................
Cod poştal: ..............................
Telefon: .................................
Fax: .....................................
E-mail: ..................................
Pagina de internet: ......................
Serviciul social deţine Licenţa de funcţionare seria ...... nr. ........., eliberată la data de ..................
Serviciul social este acordat de
..............................................................................
(denumirea furnizorului)
.............................................................................,
cu sediul în localitatea
..............................................................................
(municipiu, oraş, comună)
..............................................................................
Strada: ..................................................................
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul: ..........................
Cod poştal: ..............................
Telefon: .................................
Fax: .....................................
E-mail: ..................................
Pagina de internet: ......................
Pentru realizarea raportului de evaluare, echipa de evaluare desfăşoară următoarele activităţi:
1. Consultă următoarele documente: .......................................
..............................................................................
..............................................................................
2. Vizitează imobilul aferent serviciului social:
..............................................................................
(concluzii)
..............................................................................
..............................................................................
3. Poartă discuţii cu personalul aferent serviciului social:
..............................................................................
(concluzii)
..............................................................................
..............................................................................
4. Aplică chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor:
..............................................................................
(concluzii)
..............................................................................
..............................................................................
În urma activităţilor desfăşurate în cadrul vizitei de evaluare în teren, echipa de evaluare constată îndeplinirea următorilor indicatori de performanţă:
1. ........................................
2. ........................................
etc.
şi propune încadrarea serviciului social evaluat în clasa de calitate: .......................................
Prezentul raport este întocmit de către:
1. Inspector .............................................................
(nume, prenume)
2. Evaluator ............................................................,
(nume, prenume)
funcţie ..............................
3. Evaluator ............................................................,
(nume, prenume)
funcţie ..............................
Prezentul raport s-a întocmit în prezenţa doamnei/domnului .............................................., în calitate de reprezentant al furnizorului/conducătorului serviciului social evaluat.
Data:
Inspector 1 Evaluator 2 Evaluator 3 Reprezentant
furnizor/conducător serviciu
Semnătura Semnătura Semnătura Semnătura
ANEXA 23
la normele metodologice
- Model -
REFERAT DE EVALUARE A CALITĂŢII SERVICIULUI SOCIAL
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
Direcţia Generală ..........................
Direcţia ...............................
Compartiment de acreditare
Nr. ......./data ............
Referat de evaluare a calităţii serviciului social
Evaluatorul ..............................................................
(nume şi prenume)
am verificat dosarul de evaluare a nivelelor de calitate al serviciului social
.............................................................................,
(denumirea serviciului)
înregistrat în Registrul special de evidenţă al dosarelor de evaluare a calităţii serviciilor sociale cu nr. ........ din data de .................. .
În urma verificării datelor şi informaţiilor cuprinse în cererea de încadrare în clase de calitate a serviciului social şi în documentele justificative
..............................................................................
(se specifică documentele)
.............................................................................,
se constată următoarele:
............................................................................ .
(se prezintă indicatorii de performanţă posibil a fi îndepliniţi)
Recomandări
(în funcţie de rezultatele verificării documentelor, se poate face una dintre următoarele propuneri):
1. Având în vedere că serviciul social poate îndeplini indicatorii de performanţă aferenţi uneia dintre clasele de calitate superioare nivelului de
referinţă reprezentat de standardele minime de calitate, propun efectuarea vizitei de evaluare în teren la sediul serviciului social.
2. Deoarece, din documentele prezentate, nu reiese posibilitatea îndeplinirii indicatorilor de performanţă pentru încadrarea în clase de calitate, propun respingerea cererii de încadrare în clase de calitate, din următoarele motive: ........................................................ .
Semnătura evaluatorului
.......................
ANEXA 24
la normele metodologice
- Model -
DECIZIE DE ÎNCADRARE ÎN CLASE DE CALITATE SERVICIU SOCIAL
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
CABINET MINISTRU
DECIZIE
Nr. ......... din ......................
(zi, lună, an)
Având în vedere:
- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;
- propunerea de încadrare în clase de calitate a serviciilor sociale formulată în Raportul de evaluare în teren a calităţii serviciului social cu nr. .................. din data de ................,
se încadrează serviciul social
.............................................................................,
(denumirea)
cu sediul ...................................................................,
(adresa completă)
............................................................................., în clasa de calitate: ...................................
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
___
/ \
( L.S.)
\___/
............................
ANEXA 25
la normele metodologice
- Model -
DECIZIE DE RESPINGERE A CERERII DE ÎNCADRARE ÎN CLASE DE CALITATE SERVICIU SOCIAL
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
CABINET MINISTRU
DECIZIE
Nr. ......... din ......................
(zi, lună, an)
Având în vedere:
- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;
- propunerea de respingere a încadrării în clase de calitate formulată în Referatul de evaluare a calităţii serviciului social nr. ........ din data de .................. sau în Raportul de evaluare în teren a calităţii serviciului social cu nr. ........... din data de ................,
se respinge cererea de încadrare în clase de calitate a serviciului social
..............................................................................
(denumirea)
.............................................................................,
cu sediul ....................................................................
(adresa completă)
.............................................................................,
din următoarele motive: ......................................................
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
___
/ \
( L.S.)
\___/
............................
ANEXA 26
la normele metodologice
- Model -
SIGLĂ DISTINCTIVĂ PENTRU CLASELE DE CALITATE*)
*) Modelul siglei este reprodus în facsimil.
________
/ SERVICII \
| I | Clasa I
| SOCIALE |
\__________/
________
/ SERVICII \
| II | Clasa a-II-a
| SOCIALE |
\__________/
________
/ SERVICII \
| III | Clasa a-III-a
| SOCIALE |
\__________/
Figura 1Lex: Siglă distinctivă pentru clasele de calitate
ANEXA 27
la normele metodologice
- Model -
RAPORT DE CONSTATARE
Nr. ...........
Prezentul raport de constatare s-a întocmit cu ocazia misiunii de inspecţie realizate la sediul:
Serviciului social
..............................................................................
(denumirea)
..............................................................................
..............................................................................
adresa ...................................................................
(municipiu, oraş, comună)
Str.: .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul: ..........................
Cod poştal: ..............................
Telefon: .................................
Fax: .....................................
E-mail: ..................................
Pagina de internet: ......................
Serviciul social deţine Licenţa de funcţionare seria ....... nr. ......... eliberată la data de .........................
Serviciul social este acordat de
..............................................................................
(denumirea furnizorului)
.............................................................................,
cu sediul în localitatea
..............................................................................
(municipiu, oraş, comună)
..............................................................................
Str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul: ..........................
Cod poştal: ..............................
Telefon: .................................
Fax: .....................................
E-mail: ..................................
Pagina de internet: ......................
Misiunea de inspecţie a fost anunţată prin Adresa nr. ......... din data de ..................
sau
Misiunea de inspecţie este inopinată .....................................
Misiunea de inspecţie este realizată în scop de evaluare, monitorizare sau control:
..............................................................................
(detalii)
..............................................................................
În cadrul misiunii de inspecţie s-au realizat următoarele activităţi:
1. Verificarea următoarelor documente:
..............................................................................
..............................................................................
2. Vizitarea centrului/imobilului în care funcţionează serviciul - spaţii de cazare, oficii, grupuri sanitare, bucătărie, spaţiu de servire a mesei, cabinete, birouri etc.:
..............................................................................
(concluzii)
..............................................................................
3. Discuţii cu personalul aferent serviciului social:
..............................................................................
(concluzii)
..............................................................................
4. Discuţii cu beneficiarii:
..............................................................................
(concluzii)
..............................................................................
În urma activităţilor desfăşurate în cadrul misiunii de inspecţie s-au evidenţiat următoarele:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Faptele sau neregulile constatate se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare (detalii):
1. ..............................................................
2. ..............................................................
etc.
Având în vedere cele constatate, propunem:
1. Suspendarea acreditării serviciului social pe o perioadă de ............., începând cu data de ..............
Pentru remedierea neregulilor constatate, în perioada menţionată furnizorul/conducătorul serviciului social trebuie să realizeze următoarele:
a) Sarcina (recomandare explicită formulată de echipa de inspecţie)
b) Sarcina
etc.
2. Retragerea acreditării serviciului social din următoarele motive:
..............................................................................
..............................................................................
Prezentul raport este întocmit de către:
1. Inspector .............................................................
(nume, prenume)
2. Inspector .............................................................
(nume, prenume)
3. Altă persoană nominalizată, în condiţiile legii, să facă parte din echipa de inspecţie
.............................................................................,
(nume, prenume)
funcţie .........................
Raportul s-a întocmit în prezenţa doamnei/domnului ......................, având funcţia de ............................., în calitate de reprezentant al furnizorului/serviciului social.
Raportul este întocmit în 3 exemplare originale.
Data:
Inspector 1 Inspector 2 Inspector 3/ Reprezentant
altă persoană furnizor/serviciu social
Semnătura Semnătura Semnătura Semnătura
ANEXA 28
la normele metodologice
- Model -
DECIZIE DE SUSPENDARE A ACREDITĂRII SERVICIU SOCIAL
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
CABINET MINISTRU
DECIZIE
Nr. ......... din ......................
(zi, lună, an)
Având în vedere:
- prevederile art. 22 şi ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;
- propunerea de suspendare a acreditării serviciului social prevăzută în raportul de constatare al misiunii de inspecţie efectuată în data de ............, precum şi propunerea Comisiei de evaluare a propunerilor de suspendare/retragere a
acreditării serviciilor sociale din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, înaintată prin Adresa nr. ....... din data de ....................,
pe perioada ............................... se suspendă acreditarea pentru serviciul social:
..............................................................................
(denumirea, adresa)
din următoarele motive: ..................................................
..............................................................................
Prezenta decizie se poate contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
___
/ \
( L.S.)
\___/
............................
ANEXA 29
la normele metodologice
- Model -
DECIZIE DE RETRAGERE ACREDITARE SERVICIU SOCIAL
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
CABINET MINISTRU
DECIZIE
Nr. ......... din ......................
(zi, lună, an)
Având în vedere:
- prevederile art. 22 şi ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;
- propunerea de retragere a acreditării serviciului social prevăzută în Raportul de constatare al misiunii de inspecţie efectuată în data de ............, precum şi propunerea Comisiei de evaluare a propunerilor de suspendare/retragere a acreditării serviciilor sociale din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, înaintată prin Adresa nr. ....... din data de ......................,
se retrage acreditarea serviciului social, respectiv Licenţa de funcţionare seria ............. nr. ...... eliberată la data de ...................., pentru serviciul social:
..............................................................................
(denumirea, adresa)
..............................................................................
din următoarele motive: ..................................................
..............................................................................
Prezenta decizie se poate contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
..................................
ANEXA 30
la normele metodologice
- Model -
DECIZIE DE RETRAGERE ACREDITARE FURNIZOR DE SERVICII SOCIALE
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
CABINET MINISTRU
DECIZIE
Nr. ......... din ......................
(zi, lună, an)
Având în vedere:
- prevederile art. 22 şi ale art. 28 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;
- propunerea de retragere a acreditării furnizorului de servicii sociale formulată de compartimentul de acreditare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Adresa nr. ...... din data de ........................,
se retrage acreditarea furnizorului de servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare seria ...... nr. ............. eliberat la data de ...................., pentru furnizorul:
..............................................................................
(denumirea, adresa)
..............................................................................
din următoarele motive: ..................................................
..............................................................................
Prezenta decizie se poate contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
___
/ \
( L.S.)
\___/
............................
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: Acreditarea furnizorilor si serviciilor sociale

Postby camel » Sat Jun 27, 2015 11:17 am

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
– Model –
Cerere de acreditare a furnizorului de servicii sociale
Secţiunea 1. Informaţii despre solicitantul acreditării ca furnizor de servicii sociale
1.1. Denumirea solicitantului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................
1.2. Adresa solicitantului: Strada: ........ ................ ................ ................ ........ ............ Nr. ......., bl ......., sc. .......... ap. ........... Localitatea: ........ ................ ........, judeţul/sectorul: ........ ........ ........, cod poştal: ........ ........ ............ Telefon: ........ ................ ................, fax: ........ ................ ........ .............. E-mail: ....................................................., pagina de internet: ........ ................ ................ ................ .............
1.3. Actul de înfiinţare al solicitantului (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre judecătorească, hotărâre a consiliului judeţean/hotărâre a consiliului local/hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti etc. - se completează titlul, numărul şi data aprobării): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................
1.4. Codul unic de înregistrare al solicitantului/Codul de înregistrare fiscală (CUI/CIF) ........ ................ ................ ........ ........
1.5. Tipul de furnizor în care se încadrează solicitantul (se bifează căsuţa corespunzătoare): Public:
 structuri specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti
 autorităţi ale administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari
 unităţi sanitare, unităţi de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate
Privat:
organizaţii neguvernamentale, respectiv asociaţii şi fundaţii
 culte recunoscute de lege
 filiale şi sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare
 persoane fizice autorizate în condiţiile legii
 operatori economici, în condiţii speciale, prevăzute de lege
Secţiunea 2. Informaţii privind cunoştinţele în managementul serviciilor sociale
2.1. Solicitantul deţine certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale eliberat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările şi completările ulterioare:
 DA
 NU
2.2. Solicitantul a deţinut certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, dar acesta i-a fost retras, în condiţiile art. 10 alin. (4) sau (6) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare:
 DA
 NU
2.3. Solicitantul acordă sau are înfiinţate servicii sociale la data depunerii cererii:
 DA
 NU
2.4. Servicii sociale acordate/înfiinţate de solicitant la data depunerii cererii (Tabelul se completează numai de solicitanţii care au bifat DA la pct. 2.3.)
Nr. crt. Denumirea serviciului social Tipul serviciului social (centru de zi, centru rezidenţial, serviciu de îngrijire la domiciliu, cantină socială etc.) Categoria de beneficiari (copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi etc.) Certificatul de acreditare/ Decizia comisiei de acreditare (serie/număr/data eliberării/ perioada de valabilitate)
1
2
3
...


2.5. Servicii sociale pe care solicitantul intenţionează să le înfiinţeze în următorii 3 ani (Tabelul se completează numai de solicitanţii care au bifat NU la pct. 2.3.)
Nr. crt. Denumirea serviciului social Tipul serviciului (centru de zi, rezidenţial, cantină socială ...) Categoria de beneficiari (copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi ...) Resurse materiale (spaţiul în care va funcţiona, dotări etc.) Resurse umane (personal deja angajat/ contractat şi/sau planificat pentru următoarea perioadă) Resurse financiare (sume cheltuite şi/sau planificate pentru următoarea perioadă)
1.
2.
2.6. Dispuneţi de personal calificat în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (Se completează numai de solicitanţii care au completat tabelul prevăzut la pct. 2.5.)
 DA
 NU
Secţiunea 3. Documente justificative solicitate (Se bifează numai căsuţele corespunzătoare documentelor ataşate la prezenta cerere.)
3.1. Pentru solicitanţii cu statut de persoane fizice sau juridice de drept public ori privat care, la data depunerii cererii, sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările şi completările ulterioare:
 certificatul de acreditare sau, după caz, decizia comisiei de acreditare (copie)
3.2. Pentru solicitanţii cu statut de persoane fizice sau juridice de drept public care, la data depunerii cererii, nu sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau, după caz, nu au înfiinţat ori nu acordă servicii sociale:
 actul de înfiinţare al solicitantului, cu excepţia actelor normative cu rang de lege sau hotărâre a Guvernului care se prezintă la pct. 1.3 (copie)  angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)
 CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)
 contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)
3.3. Pentru solicitanţii cu statut de persoane fizice sau juridice de drept privat care, la data depunerii cererii, nu sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările şi completările ulterioare
3.3.1. Pentru asociaţii şi fundaţii:
 certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (copie)
 statutul asociaţiei/fundaţiei (copie)
 angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)
 CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)
 contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)
3.3.2. Pentru filiale sau sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare:
 certificat de înscriere în Registrul persoanelor străine fără scop patrimonial (copie)
 statutul filialei/sucursalei asociaţiei/fundaţiei (copie)  angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)
 CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)
 contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)
3.3.3. Pentru cultele recunoscute de lege:
 actul normativ de recunoaştere a cultului (copie)
 documentul de înfiinţare a unităţii de cult (copie)
 angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)
 CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)
 contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)
3.3.4. Pentru persoane fizice autorizate în condiţiile legii:
 certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie)
 certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie)
 angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)
 CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)
 contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)
3.3.5. Pentru operatorii economici în condiţii speciale, prevăzute de lege:
 certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie)
 certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie)
 actul de înfiinţare/actul constitutiv  angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)
 CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)
 contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)
Secţiunea 4. Solicitare acreditare Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... seria ......... nr. ........ ............, eliberat la data de ........ ........ .......... de către .................... ................ ............, în calitate de reprezentant al ..............................................., solicit acreditarea ca furnizor de servicii sociale. Cunoscând prevederile art. 292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii.

Reprezentant, ........ ................ ................ .............
(semnătura şi ştampila)
Data ...............
Doresc să ridic certificatul de acreditare de la:
 sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
 sediul agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială a judeţului ........ ........ ...............
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: Acreditarea furnizorilor si serviciilor sociale

Postby camel » Sat Jun 27, 2015 11:17 am

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice
–Model -ANGAJAMENT FURNIZOR SERVICII SOCIALE
[conform prevederilor art. 8 alin. (6) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014]
ANGAJAMENT Furnizorul ........ ................ ................ ................ ..................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................., (denumirea furnizorului) reprezentat de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............., (numele şi prenumele) posesor al CI seria ........... nr. ........ ........ .............., având funcţia de ........ ......................., mă angajez ca, în termen de maximum 3 ani de la data eliberării certificatului de acreditare, să înfiinţez servicii sociale şi să acord servicii sociale care deţin licenţă de funcţionare.
Reprezentant, ........ ................ ................ .............


(semnătura şi ştampila)

Data ...............
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: Acreditarea furnizorilor si serviciilor sociale

Postby camel » Sat Jun 27, 2015 11:21 am

http://www.mmssf.ro/pub/imagemanager/im ... 7-2005.pdf

HOTARÂRE Nr. 1007 din 1 septembrie 2005
privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului
institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentuluicadru
de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 822 din 12 septembrie 2005
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
ART. 1
Hotarârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de
asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de
organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 23 iunie
2005, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 1
Se aproba Nomenclatorul institutiilor de asistenta sociala si structura orientativa de
personal de specialitate, prevazute în anexa nr. 1."
2. Articolul 5 se abroga.
3. Alineatul (4) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
"(4) În cazul institutiilor de asistenta sociala din domeniile protectiei si promovarii
drepturilor copilului, protectiei speciale a persoanelor cu handicap si prevenirii si
combaterii violentei în familie, consiliile judetene, consiliile locale, precum si persoanele
juridice prevazute de lege aproba regulamentele de organizare si functionare a institutiilor
pe care le înfiinteaza, pe baza Regulamentului-cadru de organizare si functionare a
institutiilor de asistenta sociala, prevazut în anexa nr. 2, precum si a prevederilor
regulamentelor-cadru specifice."
4. Anexele nr. 1 si 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarâre.
ART. 2
Hotarârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de
asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de
organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 23 iunie
2005, cu modificarile aduse prin prezenta hotarâre, va fi republicata în Monitorul Oficial
al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
p. Ministrul muncii,
solidaritatii sociale si familiei,
Mihai Constantin Seitan,
secretar de stat
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
ANEXA 1*)
*) Anexa nr. 1 este reprodusa în facsimil.
NOMENCLATORUL
institutiilor de asistenta sociala si structura orientativa de personal de specialitate
______________________________________________________________________________
| CATEGORII DE | TIPURI DE UNITATI SPECIALIZATE SI | STRUCTURA ORIENTATIVA DE |
| BENEFICIARI | SERVICIILE SOCIALE ACORDATE | PERSONAL DE SPECIALITATE |
|_______________|___________________________________|__________________________|
|1. COPII |1.1. Centre de plasament |- medic medicina generala/|
| SEPARATI |(centre cu module de tip familial, |medic specialist |
| SAU CU RISC |centre/case de tip familial, |- psiholog/psihopedagog |
| DE SEPARARE |apartamente pentru tinerii care |special |
| DE PARINTI |urmeaza sa paraseasca sistemul de |- asistent social |
| |protectie, centre specializate |- logoped |
| |pentru copiii cu dizabilitati, |- defectolog |
| |centre specializate pentru copiii |- kinetoterapeut |
| |care savârsesc fapte penale si nu |- fizioterapeut/ |
| |raspund penal s.a.) |fiziokinetoterapeut |
| |Tipuri de servicii sociale: |- asistent medical |
| |- gazduire pe perioada |- asistent medical |
| |nedeterminata |fizioterapie |
| |- asistenta medicala si îngrijire |- asistenta puericultoare/|
| |- suport emotional si dupa caz, |educator puericultor |
| |consiliere psihologica |- educator/educator |
| |- recuperare si reabilitare |specializat |
| |- educare |- pedagog social/pedagog |
| |- socializare si petrecere a |de recuperare |
| |timpului liber |- instructor de educatie |
| |- reintegrare familiala si |- interpret în limbaj |
| |comunitara |mimico-gestual |
| | |- maseur |
| | |- infirmiera |
| | |- personal administrativ |
| |___________________________________|__________________________|
| |1.2. Centre de primire în regim de |- educator |
| |urgenta |- pedagog social |
| |(centre pentru copii abuzati, |- instructor de educatie |
| |neglijati si exploatati, copii |- interpret în limbaj |
| |victime ale traficului de persoane,|mimico-gestual |
| |copii repatriati, copiii strazii, |- educator puericultor/ |
| |adaposturi de noapte pentru copiii |asistenta puericultoare |
| |strazii s.a.) |- asistent medical |
| |Tipuri de servicii sociale: |- medic medicina generala/|
| |- primire si gazduire temporara |medic specialist |
| |- asistenta medicala si îngrijire |- asistent social |
| |- suport emotional si dupa caz, |- psiholog |
| |consiliere psihologica |- infirmiera |
| |- educare |- personal administrativ |
| |- reintegrare familiala si | |
| |comunitara | |
| |___________________________________|__________________________|
| |1.3. Centre maternale |- educator |
| |(centre pentru cuplu mama - copil |- pedagog social |
| |aflat în risc de separare |- educator puericultor/ |
| |familiala, abuzat sau neglijat, |asistenta puericultoare |
| |centre pentru gravide în |- asistent medical |
| |dificultate) |- asistent social |
| |Tipuri de servicii sociale: |- psiholog/psihopedagog |
| |- primire si gazduire temporara |- personal administrativ |
| |- protectie si îngrijire | |
| |- suport emotional si dupa caz, | |
| |consiliere psihologica | |
| |- educare | |
| |- reintegrare familiala si | |
| |comunitara | |
| |___________________________________|__________________________|
| |1.4. Centre de zi |- educator/educator |
| |(Centre de zi pentru copii din |specializat |
| |familii în dificultate, pentru |- pedagog social/pedagog |
| |copii cu dizabilitati, pentru |de recuperare |
| |copiii strazii, adaposturi de zi |- instructor de educatie |
| |pentru copiii strazii s.a.) |- interpret în limbaj |
| |Tipuri de servicii sociale: |mimico-gestual |
| |- educare |- educator puericultor/ |
| |- asistenta si îngrijire |asistenta puericultoare |
| |- consiliere psihologica pentru |- asistent medical |
| |copil si familie |- asistent social |
| |- socializare si petrecere a |- psiholog/psihopedagog |
| |timpului liber |- logoped |
| |- reintegrare familiala si |- defectolog |
| |comunitara |- personal administrativ |
| |___________________________________|__________________________|
| |1.5. Centre de asistenta si sprijin|- asistent social |
| |pentru readaptarea copilului cu |- psiholog/psihopedagog |
| |probleme psihosociale |- personal administrativ |
| |Tipuri de servicii sociale: | |
| |- consiliere sociala | |
| |- informare | |
| |- suport emotional si dupa caz, | |
| |consiliere psihologica pentru copil| |
| |si familie | |
| |- reintegrare comunitara | |
| |___________________________________|__________________________|
| |1.6. Centre de consiliere si |- asistent social |
| |sprijin pentru parinti si copii |- psiholog/psihopedagog |
| |(pentru familiile în risc de |- personal administrativ |
| |abandon al copilului, în risc de | |
| |dezintegrare familiala, pentru | |
| |familiile monoparentale s.a.) | |
| |Tipuri de servicii sociale: | |
| |- consiliere sociala | |
| |- informare | |
| |- consiliere psihologica pentru | |
| |copil si familie | |
| |- consiliere juridica | |
| |___________________________________|__________________________|
| |1.7. Centre de consiliere pentru |- asistent social |
| |copilul abuzat, neglijat, exploatat|- psiholog/psihopedagog |
| |Tipuri de servicii sociale: |- personal administrativ |
| |- consiliere sociala | |
| |- informare | |
| |- consiliere psihologica pentru | |
| |copil si familie | |
| |- linie telefonica de urgenta | |
| |- consiliere juridica | |
| |___________________________________|__________________________|
| |1.8. Centre pentru prevenirea |- asistent social |
| |abuzului, neglijarii si exploatarii|- psiholog/psihopedagog |
| |Tipuri de servicii sociale: |- personal administrativ |
| |- consiliere sociala | |
| |- informare | |
| |- consiliere psihologica pentru | |
| |copil si familie | |
| |- consiliere juridica | |
| |___________________________________|__________________________|
| |1.9. Centre pentru pregatirea si |- asistent social |
| |sprijinirea integrarii sau |- psiholog/psihopedagog |
| |reintegrarii copilului în familie |- personal administrativ |
| |Tipuri de servicii sociale: | |
| |- consiliere sociala si informare | |
| |- suport emotional si dupa caz, | |
| |consiliere psihologica pentru copil| |
| |si familie | |
| |- reintegrare familiala si | |
| |comunitara | |
| |___________________________________|__________________________|
| |1.10. Centre de coordonare si |- asistent social |
| |informare pentru copiii strazii |- psiholog/psihopedagog |
| |Tipuri de servicii sociale: |- personal administrativ |
| |- consiliere sociala | |
| |- informare | |
| |- suport emotional si dupa caz, | |
| |consiliere psihologica | |
| |- reintegrare familiala si | |
| |comunitara | |
| |___________________________________|__________________________|
| |1.11. Centre de monitorizare, |- asistent social |
| |asistenta si sprijin al femeii |- psiholog/psihopedagog |
| |gravide predispuse sa îsi | |
| |abandoneze copilul | |
| |Tipuri de servicii sociale: | |
| |- suport emotional si dupa caz, | |
| |consiliere psihologica | |
| |- consiliere sociala | |
| |- informare | |
| |- reintegrare familiala | |
| |___________________________________|__________________________|
| |1.12. Centre care acorda servicii |- asistent social |
| |pentru dezvoltarea deprinderilor de|- psiholog/psihopedagog |
| |viata independenta | |
| |Tipuri de servicii sociale: | |
| |- suport emotional si dupa caz, | |
| |consiliere psihologica | |
| |- consiliere sociala | |
| |- informare | |
| |- orientare profesionala | |
| |- integrare comunitara | |
| |___________________________________|__________________________|
| |1.13. Centre care acorda servicii |- asistent social |
| |privind adoptia |- psiholog |
| |Tipuri de servicii sociale: |- jurist |
| |- informare | |
| |- consiliere juridica | |
| |___________________________________|__________________________|
| |1.14. Centre care acorda servicii |- asistent maternal |
| |de tip familial |- asistent social |
| |Tipuri de servicii sociale: | |
| |- asistenta si îngrijire de tip | |
| |familial | |
| |- educare | |
| |- socializare | |
|_______________|___________________________________|__________________________|
|2. PERSOANE CU |2.1. Centre de îngrijire si |- medic medicina generala/|
| HANDICAP |asistenta |medic specialist |
| |(centre pentru persoane cu |- asistent social |
| |Alzheimer, persoane cu handicap |- psiholog |
| |care necesita asistenta paleativa |- psihopedagog special |
| |s.a.) |- fizioterapeut |
| |Tipuri de servicii sociale |(kinetoterapeut, |
| |specializate: |fiziokinetoterapeut, |
| |- gazduire |asistent medical |
| |- îngrijire personala |fizioterapie etc., în |
| |- recuperare |functie de nevoile |
| |- socializare |individuale ale |
| | |beneficiarilor) |
| | |- instructor ergoterapie |
| | |- pedagog de recuperare |
| | |- animator socio-educativ |
| | |- interpret în limbaj |
| | |mimico-gestual |
| | |- asistent medical |
| | |- infirmiera |
| | |- personal administrativ |
| |___________________________________|__________________________|
| |2.2. Centre de recuperare si |- medic medicina generala/|
| |reabilitare (Centre Pilot, Centre |medic specialist |
| |de Recuperare si Reabilitare |- asistent social |
| |Persoane cu Handicap/Tineri cu |- psiholog |
| |Handicap, Centre de Recuperare si |- psihopedagog special |
| |Reabilitare Neuropsihiatrica) |- logoped |
| |Tipuri de servicii sociale |- fizioterapeut |
| |specializate: |(kinetoterapeut, |
| |- gazduire |fiziokinetoterapeut, |
| |- îngrijire personala |asistent medical |
| |- recuperare |fizioterapie etc., în |
| |- integrare/reintegrare |functie de nevoile |
| |profesionala |individuale ale |
| | |beneficiarilor) |
| | |- instructor ergoterapie |
| | |- animator socio-educativ |
| | |- interpret în limbaj |
| | |mimico-gestual |
| | |- pedagog de recuperare |
| | |- asistent medical |
| | |- infirmiera |
| | |- personal administrativ |
| |___________________________________|__________________________|
| |2.3. Centru Pilot de servicii |- medic medicina generala/|
| |comunitare pentru persoanele cu |medic specialist |
| |handicap si formare de personal |- asistent social |
| |Tipuri de servicii sociale |- psiholog |
| |specializate: |- psihopedagog special |
| |- gazduire |- logoped |
| |- îngrijire personala |- fizioterapeut |
| |- recuperare |(kinetoterapeut, |
| |- integrare/reintegrare sociala |fiziokinetoterapeut, |
| |- formare/pregatire personal |asistent medical |
| | |fizioterapie etc., în |
| | |functie de nevoile |
| | |individuale ale |
| | |beneficiarilor) |
| | |- instructor ergoterapie |
| | |- animator socio-educativ |
| | |- interpret în limbaj |
| | |mimico-gestual |
| | |- pedagog de recuperare |
| | |- asistent medical |
| | |- infirmiera |
| | |- personal administrativ |
| | |- personal necesar |
| | |formarii/pregatirii de |
| | |personal (formator de |
| | |formatori, documentarist, |
| | |operator calculator etc.) |
| |___________________________________|__________________________|
| |2.4. Centru de Integrare prin |- medic medicina generala/|
| |Terapie Ocupationala |medic specialist |
| |Tipuri de servicii sociale |- asistent social |
| |specializate: |- psiholog |
| |- gazduire |- psihopedagog special |
| |- îngrijire personala |- logoped |
| |- recuperare |- fizioterapeut |
| |- integrare/reintegrare sociala |(kinetoterapeut, |
| | |fiziokinetoterapeut, |
| | |asistent medical |
| | |fizioterapie etc., în |
| | |functie de nevoile |
| | |individuale ale |
| | |beneficiarilor) |
| | |- instructor ergoterapie |
| | |- animator socio-educativ |
| | |- interpret în limbaj |
| | |mimico-gestual |
| | |- pedagog de recuperare |
| | |- asistent medical |
| | |- infirmiera |
| | |- personal administrativ |
| |___________________________________|__________________________|
| |2.5. Centre de pregatire pentru o |- asistent social |
| |viata independenta |- psiholog |
| |Tipuri de servicii sociale |- psihopedagog special |
| |specializate: |- logoped |
| |- gazduire |- fizioterapeut |
| |- îngrijire personala |(kinetoterapeut, |
| |- recuperare |fiziokinetoterapeut, |
| |- integrare/reintegrare sociala |asistent medical |
| | |fizioterapie etc., în |
| | |functie de nevoile |
| | |individuale ale |
| | |beneficiarilor) |
| | |- consilier de orientare |
| | |profesionala |
| | |- interpret în limbaj |
| | |mimico-gestual |
| | |- instructor ergoterapie |
| | |- animator socio-educativ |
| | |- pedagog de recuperare |
| | |- asistent medical |
| | |- infirmiera |
| | |- personal administrativ |
| |___________________________________|__________________________|
| |2.6. Centre de tip respiro/centre |- asistent social |
| |de criza |- psiholog |
| |Tipuri de servicii sociale |- psihopedagog special |
| |specializate: |- fizioterapeut |
| |- gazduire |(kinetoterapeut, |
| |- îngrijire personala |fiziokinetoterapeut, |
| |- recuperare |asistent medical |
| |- integrare/reintegrare sociala |fizioterapie etc., în |
| | |functie de nevoile |
| | |individuale ale |
| | |beneficiarilor) |
| | |- interpret în limbaj |
| | |mimico-gestual |
| | |- instructor ergoterapie |
| | |- animator socio-educativ |
| | |- asistent medical |
| | |- infirmiera |
| | |- personal administrativ |
| |___________________________________|__________________________|
| |2.7. Locuinte protejate |- personal administrativ |
| |Tipuri de servicii sociale | |
| |specializate: | |
| |- gazduire | |
| |- îngrijire personala | |
| |- integrare/reintegrare sociala | |
| |___________________________________|__________________________|
| |2.8. Centre de zi |- instructor ergoterapie |
| |Tipuri de servicii sociale |- fizioterapeut |
| |specializate: |(kinetoterapeut, |
| |- îngrijire personala |fiziokinetoterapeut, |
| |- recuperare |asistent medical |
| |- integrare/reintegrare sociala |fizioterapie etc., în |
| | |functie de nevoile |
| | |individuale ale |
| | |beneficiarilor) |
| | |- pedagog de recuperare |
| | |- animator socio-educativ |
| | |- asistent social |
| | |- psiholog |
| | |- psihopedagog special |
| | |- infirmiera |
| | |- personal administrativ |
| |___________________________________|__________________________|
| |2.9. Centre de servicii de |- asistent social |
| |îngrijire si asistenta la domiciliu|- instructor ergoterapie |
| |Tipuri de servicii sociale |- fizioterapeut |
| |specializate: |(kinetoterapeut, |
| |- îngrijire personala |fiziokinetoterapeut, |
| |- recuperare |asistent medical |
| |- integrare/reintegrare sociala |fizioterapie etc., în |
| | |functie de nevoile |
| | |individuale ale |
| | |beneficiarilor) |
| | |- pedagog de recuperare |
| | |- psihopedagog special |
| | |- psiholog |
| | |- asistent personal al |
| | |persoanei cu handicap grav|
| | |- asistent medical |
| | |- personal administrativ |
| |___________________________________|__________________________|
| |2.10. Centre de servicii de |- fizioterapeut |
| |recuperare neuromotorie (de tip |(kinetoterapeut, |
| |ambulatoriu) |fiziokinetoterapeut, |
| |Tipuri de servicii sociale |asistent medical |
| |specializate: |fizioterapie etc., în |
| |- terapie de recuperare |functie de nevoile |
| |neuromotorie (kinetoterapie, |individuale ale |
| |terapie prin masaj, hidroterapie, |beneficiarilor) |
| |termoterapie, balneoterapie, |- personal administrativ |
| |fizioterapie etc.) | |
|_______________|___________________________________|__________________________|
|3. PERSOANE |3.1. Camine pentru persoane |- medic medicina generala/|
| VÂRSTNICE |vârstnice |medic specialist |
| |Tipuri de servicii sociale: |- asistent social |
| |- gazduire pe perioada |- psiholog |
| |nedeterminata |- instructor animator |
| |- asistenta medicala si îngrijire |- asistent medical |
| |- asistenta paleativa |- infirmiera |
| |- consiliere psihologica |- personal administrativ |
| |- socializare si petrecere a | |
| |timpului liber | |
| |___________________________________|__________________________|
| |3.2. Locuinte protejate |- asistent social |
| |Tipuri de servicii sociale: |- psiholog |
| |- gazduire pe perioada |- personal administrativ |
| |nedeterminata | |
| |- sprijin pentru o viata | |
| |independenta | |
| |___________________________________|__________________________|
| |3.3. Centre de zi |- asistent social |
| |Tipuri de servicii sociale: |- psiholog |
| |- consiliere psihologica |- instructor animator |
| |- socializare si petrecere a |- infirmiera |
| |timpului liber |- personal administrativ |
| |___________________________________|__________________________|
| |3.4. Centre care acorda servicii de|- asistent social |
| |îngrijire si asistenta la domiciliu|- psiholog |
| |Tipuri de servicii sociale: |- îngrijitor la domiciliu |
| |- asistenta medicala si îngrijire |- asistent pentru |
| |- suport emotional si dupa caz, |îngrijirea persoanelor |
| |consiliere psihologica |vârstnice |
| |- asistenta paleativa |- asistent medical |
| |- menaj la domiciliu |- personal administrativ |
| |- transport | |
|_______________|___________________________________|__________________________|
|4. PERSOANE |4.1. Centre de primire în regim de |- medic medicina generala/|
| VICTIME ALE |urgenta |medic specialist |
| VIOLENTEI |Tipuri de servicii sociale: |- asistent social |
| ÎN FAMILIE |- primire si gazduire temporara |- psiholog |
| |- asistenta medicala si îngrijire |- asistent medical |
| |- consiliere psihologica |- infirmiera |
| | |- personal administrativ |
| |___________________________________|__________________________|
| |4.2. Centre de recuperare |- psiholog |
| |Tipuri de servicii sociale: |- asistent social |
| |- primire si gazduire temporara |- jurist |
| |- asistenta si îngrijire |- asistent/a medical/a |
| |- consiliere juridica |- infirmiera |
| |- consiliere psihologica |- personal administrativ |
| |___________________________________|__________________________|
| |4.3. Centre de asistenta destinate |- psiholog |
| |agresorilor |- asistent social |
| |Tipuri de servicii sociale: |- jurist |
| |- consiliere psihologica |- personal administrativ |
| |- informare si orientare | |
| |- consiliere juridica | |
| |___________________________________|__________________________|
| |4.4. Centre pentru prevenirea si |- psiholog |
| |combaterea violentei în familie |- asistent social |
| |Tipuri de servicii sociale: |- personal administrativ |
| |- consiliere psihologica | |
| |- informare si orientare | |
| |- consiliere juridica | |
| |___________________________________|__________________________|
| |4.5. Centre care acorda servicii de|- asistent social |
| |informare si sensibilizare a | |
| |populatiei | |
| |Tipuri de servicii sociale: | |
| |- informare si educare | |
| |- linie telefonica de urgenta | |
|_______________|___________________________________|__________________________|
|5. PERSOANE |5.1. Centre de reabilitare sociala |- instructor de |
| TOXICO- |Tipuri de servicii sociale: |ergoterapie |
| DEPENDENTE |- gazduire temporara |- terapeut ocupational |
| |- asistenta medicala si îngrijire |- psiholog |
| |- consiliere psihologica |- asistent social |
| |- socializare |- consilier de orientare |
| |- orientare profesionala |profesionala |
| | |- medic medicina generala/|
| | |medic specialist |
| | |- asistent medical |
| | |- infirmiera |
| | |- personal administrativ |
| |___________________________________|__________________________|
| |5.2. Centre de prevenire, evaluare |- psiholog/psihopedagog |
| |si consiliere antidrog |special |
| |Tipuri de servicii sociale: |- asistent social |
| |- consiliere psihologica |- personal administrativ |
| |- consiliere sociala | |
| |- informare si orientare | |
| |- linie telefonica de urgenta | |
|_______________|___________________________________|__________________________|
|6. PERSOANE |6.1. Centre de reabilitare sociala |- psiholog |
| VICTIME ALE |Tipuri de servicii sociale: |- psihopedagog |
| TRAFICULUI |- gazduire temporara |- asistent social |
| DE PERSOANE |- asistenta si îngrijire |- consilier de orientare |
| |- suport emotional si dupa caz, |profesionala |
| |consiliere psihologica |- jurist |
| |- consiliere juridica |- asistent medical |
| |- socializare |- personal administrativ |
| |- orientare profesionala | |
| |___________________________________|__________________________|
| |6.2. Centre de primire în regim de |- psiholog |
| |urgenta |- asistent social |
| |Tipuri de servicii sociale: |- asistent medical |
| |- primire si gazduire temporara |- personal administrativ |
| |- asistenta si îngrijire | |
| |- suport emotional si dupa caz, | |
| |consiliere psihologica | |
| |___________________________________|__________________________|
| |6.3. Centre de consiliere, |- psiholog |
| |informare si sprijin |- asistent social |
| |Tipuri de servicii sociale: |- jurist |
| |- consiliere psihologica |- consilier de orientare |
| |- consiliere juridica |profesionala |
| |- orientare profesionala |- personal administrativ |
|_______________|___________________________________|__________________________|
|7. PERSOANE |7.1. Centre de primire si asistenta|- asistent medical |
| IMIGRANTE SI|Tipuri de servicii sociale: |- asistent social |
| REFUGIATI |- primire si gazduire temporara |- personal administrativ |
| |- asistenta si îngrijire | |
| |- informare | |
|_______________|___________________________________|__________________________|
|8. PERSOANE |8.1. Adaposturi de noapte |- asistent social |
| FARA ADAPOST|Tipuri de servicii sociale: |- personal administrativ |
| |- gazduire temporara | |
| |- prepararea si servirea hranei | |
| |___________________________________|__________________________|
| |8.2. Centre de gazduire temporara |- asistent social |
| |Tipuri de servicii sociale: |- psiholog |
| |- gazduire temporara |- asistent medical |
| |- asistenta medicala |- animator socio-educativ |
| |- resocializare |- infirmiera |
| | |- personal administrativ |
|_______________|___________________________________|__________________________|
|9. ALTE |9.1. Centre de primire în regim de |- asistent social |
| PERSOANE ÎN |urgenta |- psiholog |
| SITUATII DE |Tipuri de servicii sociale: |- psihopedagog |
| DIFICULTATE |- primire si gazduire temporara |- asistent medical |
| |- asistenta medicala si îngrijire |- personal administrativ |
| |- suport emotional si dupa caz, | |
| |consiliere psihologica | |
| |- informare si orientare | |
| |___________________________________|__________________________|
| |9.2. Locuinte protejate |- asistent social |
| |Tipuri de servicii sociale: |- psiholog |
| |- gazduire pe perioada | |
| |nedeterminata | |
| |- sprijin pentru o viata | |
| |independenta | |
| |___________________________________|__________________________|
| |9.3. Adaposturi de noapte |- asistent social |
| |Tipuri de servicii sociale: |- psiholog |
| |- gazduire temporara |- asistent medical |
| |- asistenta medicala si îngrijire |- infirmiera |
| | |- personal administrativ |
| |___________________________________|__________________________|
| |9.4. Centre de asistenta |- asistent medical |
| |medico-sociala |- infirmiera |
| |Tipuri de servicii sociale: |- medic medicina generala/|
| |- gazduire temporara |medic specialist |
| |- asistenta medicala si îngrijire |- psiholog |
| |- suport emotional si dupa caz, |- asistent social |
| |consiliere psihologica |- personal administrativ |
| |___________________________________|__________________________|
| |9.5. Centre de asistenta paleativa |- asistent medical |
| |Tipuri de servicii sociale: |- infirmiera |
| |- gazduire temporara |- medic medicina generala/|
| |- asistenta paleativa |medic specialist |
| |- suport emotional si dupa caz, |- psiholog |
| |consiliere psihologica |- asistent social |
| | |- personal administrativ |
| |___________________________________|__________________________|
| |9.6. Centre de informare si |- asistent social |
| |consiliere |- psiholog |
| |Tipuri de servicii sociale: |- personal administrativ |
| |- informare si orientare | |
| |- consiliere sociala | |
| |___________________________________|__________________________|
| |9.7. Centre de orientare |- asistent social |
| |profesionala |- consilier de orientare |
| |Tipuri de servicii sociale: |profesionala |
| |- orientare si integrare |- personal administrativ |
| |profesionala | |
| |- sprijin si orientare pentru | |
| |integrarea, readaptarea si | |
| |reeducarea profesionala | |
| |___________________________________|__________________________|
| |9.8. Cantine sociale |- asistent social |
| |Tipuri de servicii sociale: |- personal administrativ |
| |- prepararea si servirea mesei | |
| |- pregatirea si distribuirea hranei| |
| |___________________________________|__________________________|
| |9.9. Centre de consiliere si |- asistent social |
| |sprijin pentru victimele |- psiholog |
| |dezastrelor naturale | |
| |Tipuri de servicii sociale: | |
| |- consiliere si sprijin | |
| |- gazduire temporara | |
|_______________|___________________________________|__________________________|
ANEXA 2
REGULAMENT-CADRU
de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala
ART. 1
Institutiile de asistenta sociala, denumite în continuare institutii, furnizeaza servicii
sociale cu titlu permanent ori temporar, cu sau fara gazduire.
ART. 2
Principiile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale de catre institutii sunt
urmatoarele:
a) respectarea drepturilor si a demnitatii omului;
b) asigurarea autodeterminarii si a intimitatii persoanelor beneficiare;
c) asigurarea dreptului de a alege;
d) abordarea individualizata si centrarea pe persoane;
e) participarea persoanelor beneficiare;
f) cooperarea si parteneriatul;
g) recunoasterea valorii fiecarei persoane;
h) abordarea comprehensiva, globala si integrata;
i) orientarea pe rezultate;
j) îmbunatatirea continua a calitatii;
k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul institutiilor.
ART. 3
Institutiile au urmatoarele atributii:
a) asigura furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului si în baza contractului
încheiat cu acesta;
b) asigura furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar, cu sau fara
gazduire;
c) asigura întretinerea si folosirea eficienta a bazei materiale si a bunurilor din dotare;
d) întocmesc proiecte si programe proprii care sa asigure cresterea calitatii activitatii,
potrivit politicilor si strategiilor nationale, judetene si locale;
e) organizeaza activitati de socializare în vederea relationarii beneficiarilor cu mediul
exterior institutiilor;
f) acorda sprijin si asistenta de specialitate în vederea prevenirii situatiilor care pun în
pericol siguranta beneficiarilor;
g) dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii, institutii si orice forme organizate
ale societatii civile, în conditiile legii, în vederea diversificarii serviciilor sociale furnizate;
h) asigura îndeplinirea masurilor de aducere la cunostinta atât personalului, cât si
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare si functionare;
i) elaboreaza carta drepturilor, specifica tipurilor de beneficiari carora li se adreseaza;
j) instituie masuri de prevenire si combatere a traficului si consumului ilicit de droguri.
ART. 4
(1) Structura organizatorica, numarul de posturi si categoriile de personal ale institutiilor
publice de asistenta sociala se aproba de catre autoritatea administratiei publice locale care
asigura administrarea si finantarea acestora.
(2) Functiile de conducere se ocupa prin concurs sau, dupa caz, prin examen, în
conditiile legii.
(3) Candidatii pentru ocuparea functiei de conducere trebuie sa fie absolventi cu
diploma de învatamânt superior în domeniul stiintelor socioumane, juridice, medicale,
administrative sau economice, cu o vechime în domeniu de cel putin 3 ani.
ART. 5
În functie de complexitatea problematicii sociale si a serviciilor sociale acordate de
institutiile publice de asistenta sociala, autoritatile administratiei publice locale care
asigura administrarea si finantarea acestora organizeaza consilii consultative compuse din
reprezentanti ai beneficiarilor si ai partenerilor sociali, în conditiile prezentului
regulament-cadru.
ART. 6
(1) Conducatorul institutiei publice raspunde de buna functionare si administrare a
acesteia si îndeplineste, în conditiile legii, urmatoarele atributii principale:
a) propune autoritatii administratiei publice locale care asigura administrarea si
finantarea institutiei aprobarea structurii organizatorice si a numarului de personal;
b) elaboreaza rapoartele generale privind activitatea institutiei, stadiul implementarii
obiectivelor si întocmeste informari pe care le prezinta autoritatii administratiei publice
locale care asigura administrarea si finantarea sau, dupa caz, consiliului consultativ;
c) elaboreaza si implementeaza proiecte care au ca scop îmbunatatirea activitatii de
asistenta sociala în institutie;
d) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire si
perfectionare;
e) colaboreaza cu formele organizate ale societatii civile la actiuni care vizeaza
ameliorarea asistentei sociale a grupurilor vulnerabile;
f) întocmeste raportul anual de activitate;
g) asigura respectarea prevederilor legale din domeniul furnizarii serviciilor sociale;
h) îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege în sarcina sa.
(2) Conducatorul institutiei publice de asistenta sociala, care, la data intrarii în vigoare a
prezentei hotarâri are personalitate juridica, exercita si alte atributii ce îi revin, în conditiile
legii.
ART. 7
(1) Consiliul consultativ este alcatuit din 7 membri, dupa cum urmeaza:
a) 2 reprezentanti ai autoritatilor sau persoanelor juridice care au înfiintat ori, dupa caz,
care finanteaza institutia;
b) 2 reprezentanti ai beneficiarilor;
c) un reprezentant al consiliului local pe a carui raza administrativ-teritoriala
functioneaza institutia;
d) 2 reprezentanti alesi de catre si din cadrul organizatiilor neguvernamentale din
domeniul serviciilor sociale si din unitatea administrativ-teritoriala pe a carei raza
functioneaza institutia.
(2) Consiliul consultativ se întruneste în sedinta ordinara trimestrial, la convocarea
conducatorului institutiei publice de asistenta sociala, precum si în sedinta extraordinara
ori de câte ori este necesar.
(3) Reprezentantii prevazuti la alin. (1) lit. a) si c) sunt desemnati, conform prevederilor
legale, de catre autoritatile sau persoanele juridice în cadrul carora acestia îsi desfasoara
activitatea.
(4) Reprezentantii prevazuti la alin. (1) lit. b) sunt desemnati, anual sau ori de câte ori
este necesar, de catre beneficiarii serviciilor sociale furnizate în institutiile respective sau,
dupa caz, de reprezentantii legali ai acestora.
(5) Membrii consiliului consultativ nu beneficiaza de indemnizatie de sedinta.
(6) Desemnarea membrilor consiliului consultativ, precum si activitatea acestuia se
realizeaza cu respectarea dispozitiilor legale privind eliminarea conflictului de interese.
(7) Sedintele sunt valabil întrunite în cazul în care sunt prezenti cel putin 5 membri ai
consiliului consultativ.
ART. 8
Consiliul consultativ îndeplineste urmatoarele atributii principale:
a) avizeaza proiectul bugetului institutiei;
b) avizeaza structura organizatorica si numarul de personal;
c) analizeaza activitatea institutiei si propune masuri si programe de îmbunatatire a
activitatii;
d) avizeaza statul de functii si salarizarea personalului;
e) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin hotarâre a autoritatilor ori
persoanelor juridice care au înfiintat sau, dupa caz, care finanteaza institutia.
ART. 9
Sanctionarea disciplinara sau eliberarea din functie a conducatorilor institutiei se face în
conditiile legii.
ART. 10
Beneficiarii de servicii sociale furnizate în institutii au urmatoarele drepturi:
a) sa li se respecte drepturile si libertatile fundamentale, fara discriminare pe baza de
rasa, sex, religie, opinie sau orice alta circumstanta personala ori sociala;
b) sa participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv
la luarea deciziilor privind interventia sociala care li se aplica;
c) sa li se asigure pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor furnizate si primite;
d) sa li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mentin
conditiile care au generat situatia de dificultate;
e) sa fie protejati de lege atât ei, cât si bunurile lor atunci când nu au capacitate de
decizie;
f) sa li se garanteze demnitatea, intimitatea si respectarea vietii intime;
g) sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) sa li se respecte toate drepturile speciale în situatia în care sunt minori sau persoane
cu handicap.
ART. 11
Beneficiarii de servicii sociale furnizate în institutii au urmatoarele obligatii:
a) sa furnizeze informatii concrete cu privire la identitate, situatie familiala, sociala,
medicala si economica;
b) sa participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
c) sa contribuie, în conformitate cu legislatia în vigoare, la plata serviciilor sociale
furnizate, în functie de tipul serviciului si de situatia lor materiala;
d) sa comunice orice modificare intervenita în legatura cu situatia lor personala.
ART. 12
Conducerea institutiei asigura încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a
serviciilor sociale în institutia respectiva.
ART. 13
Salarizarea personalului institutiei se stabileste potrivit legislatiei aplicabile
functionarului public si personalului contractual din sectorul bugetar.
ART. 14
Finantarea cheltuielilor institutiei se asigura, în conditiile legii, din urmatoarele surse:
a) bugetul de stat;
b) bugetul local al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv bugetele locale ale
sectoarelor municipiului Bucuresti;
d) donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice ori juridice din
tara si din strainatate;
e) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;
f) contributia persoanelor beneficiare sau a întretinatorilor acestora, dupa caz;
g) alte surse de finantare, în conformitate cu legislatia în vigoare.
-------------
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: Acreditarea furnizorilor si serviciilor sociale

Postby camel » Wed Jul 08, 2015 12:25 pm

ORDIN Nr. 25 din 9 martie 2004
pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitatihttp://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/ ... 5-2004.pdf
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: Acreditarea furnizorilor si serviciilor sociale

Postby camel » Tue Sep 08, 2015 11:55 pm

http://lege5.ro/Gratuit/gu3danbxhe/ordi ... zabilitati

ORDIN Nr. 67 din 21 ianuarie 2015
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi*)

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 116 bis din 13 februarie 2015

*) Ordinul nr. 67/2015 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 13 februarie 2015 şi este reprodus şi în acest număr bis.

În temeiul:
- art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;
- art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, după cum urmează:
a) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, prevăzute în anexa nr. 1;
b) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, prevăzute în anexa nr. 2;
c) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, prevăzute în anexa nr. 3;
d) Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilităţi, prevăzute în anexa nr. 4.
ART. 2
Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 se aplică serviciilor sociale, după cum urmează:
1. Standardele minime de calitate prevăzute la lit. a) se aplică serviciilor sociale reglementate la art. 30 alin. (4) lit. c) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 şi acordate în centrele rezidenţiale specificate la art. 51 alin. (3) lit. a), b), c), d), e) şi f) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. b) se aplică serviciilor sociale reglementate la art. 30 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 292/2011 şi acordate în locuinţele protejate specificate la art. 51 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 448/2006;
3. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. c) se aplică serviciilor sociale reglementate la art. 30 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 292/2011 şi acordate în centrele de zi specificate la art. 51 alin. (1) din Legea nr. 448/2006;
4. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. d) se aplică serviciilor de îngrijire la domiciliu, reglementate la art. 30 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 292/2011 şi la art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 448/2006 destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.
ART. 3
În cazul centrelor multifuncţionale de servicii sociale, se aplică standardele minime de calitate specifice fiecărui tip/fiecărei categorii de servicii sociale care funcţionează în cadrul centrului respectiv, cu excepţia standardelor referitoare la management şi resurse umane care sunt comune.
ART. 4
Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 sunt structurate după cum urmează:
a) Module: denumire şi numerotare cu cifre romane;
b) Standarde: definire, rezultate aşteptate şi numerotare cu cifre arabe;
c) Condiţii/criterii ale fiecărui standard: enunţ, detaliere şi numerotare compusă din litera S şi cifre arabe corespunzătoare numărului standardului şi numărului condiţiei/criteriului;
d) Indicatori de monitorizare (Im): documente şi modalităţi de evidenţiere a respectării standardului.
ART. 5
(1) Pentru completarea fişei de autoevaluare, definită la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, cu punctajul aferent standardelor minime de calitate, se acordă câte un punct pentru fiecare condiţie/criteriu ce trebuie îndeplinit obligatoriu. Modelul fişei de autoevaluare menţionat la alin. (1) este prevăzut în anexa la fiecare standard.
(2) Punctajul minim obligatoriu pentru fiecare categorie de standarde minime de calitate este prevăzut în secţiunea a 2-a a fiecăreia din anexele nr. 1 - 4.
ART. 6
Serviciile sociale publice şi private prevăzute la art. 30 alin. (4) din Legea nr. 292/2011, înfiinţate ca servicii sociale cu sau fără personalitate juridică, au obligaţia de a îndeplini standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 pentru a fi acreditate.
ART. 7
Pentru serviciile sociale publice, prevăzute la art. 30 alin. (4) din Legea nr. 292/2011, autorităţile administraţiei publice judeţene/locale vor asigura alocările financiare şi vor lua toate măsurile necesare respectării standardelor minime de calitate prevăzute la art. 1.
ART. 8
Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 9
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 559/2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 7 noiembrie 2008.
ART. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei, protecţiei
sociale şi persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

Bucureşti, 21 ianuarie 2015.
Nr. 67.

de listat si completat ANEXA 1 sau ANEXA 2 sau ANEXA 3, dupa caz, in functie de serviciul social pentru care se doreste licentierea
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: Acreditarea furnizorilor si serviciilor sociale

Postby camel » Wed Sep 09, 2015 12:24 am

ORDIN Nr. 31 din 14 ianuarie 2015
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi*)


EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 86 bis din 2 februarie 2015

*) Ordinul nr. 31/2015 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2015 şi este reprodus şi în acest număr bis.

Având în vedere:
- art. 9 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;
- art. 16, 19 şi 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014,
în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Instrucţiunile privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei,
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

Bucureşti, 14 ianuarie 2015.
Nr. 31.

ANEXA 1

Instrucţiuni privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi

ART. 1
(1) Pentru completarea formularului standard, aprobat prin anexa nr. 9 a Hotărârii Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu punctajul aferent standardelor minime de calitate, se acordă câte un punct pentru fiecare condiţie/criteriu ce trebuie îndeplinit obligatoriu.
(2) Punctajul minim obligatoriu pentru fiecare categorie de serviciu destinat prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi este prevăzut în fişele de autoevaluare a serviciilor menţionate la art. 2 - 19.
ART. 2
(1) Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă funcţionează în baza Ordinului secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 14/2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 28 februarie 2007.
(2) Fişa de autoevaluare pentru serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni.
(3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare, serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă trebuie să îndeplinească 85 puncte.
ART. 3
(1) Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii funcţionează în baza Ordinului secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 2 august 2006.
(2) Fişa de autoevaluare pentru Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentele instrucţiuni.
(3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare, Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii trebuie să îndeplinească 30 puncte.
ART. 4
(1) Centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie funcţionează în baza Ordinului Secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 287/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 27 iulie 2006.
(2) Fişa de autoevaluare pentru Centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 3 la prezentele instrucţiuni.
(3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare, Centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie trebuie să îndeplinească 69 puncte.
ART. 5
(1) Centrul maternal funcţionează în baza Ordinului Secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 26 mai 2006.
(2) Fişa de autoevaluare pentru Centrul maternal care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 4 la prezentele instrucţiuni.
(3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare, Centrul maternal trebuie să îndeplinească 123 puncte.
ART. 6
(1) Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii funcţionează în baza Ordinului secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 16 august 2005.
(2) Fişa de autoevaluare pentru Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 5 la prezentele instrucţiuni.
(3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare, Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii trebuie să îndeplinească 69 puncte.
ART. 7
(1) Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copiii străzii funcţionează în baza Ordinului secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 16 august 2005.
(2) Fişa de autoevaluare pentru Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copiii străzii care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 6 la prezentele instrucţiuni.
(3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare, Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copiii străzii trebuie să îndeplinească 75 puncte.
ART. 8
(1) Centrul de zi pentru copiii străzii funcţionează în baza Ordinului secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 16 august 2005.
(2) Fişa de autoevaluare pentru Centrul de zi pentru copiii străzii care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 7 la prezentele instrucţiuni.
(3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare, Centrul de zi pentru copiii străzii trebuie să îndeplinească 40 puncte.
ART. 9
(1) Centrul de coordonare şi informare pentru copiii străzii funcţionează în baza Ordinului secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 16 august 2005.
(2) Fişa de autoevaluare pentru Centrul de coordonare şi informare pentru copiii străzii care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 8 la prezentele instrucţiuni.
(3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare, Centrul de coordonare şi informare pentru copiii străzii trebuie să îndeplinească 14 puncte.
ART. 10
(1) Serviciul social stradal pentru copiii străzii funcţionează în baza Ordinului secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 16 august 2005.
(2) Fişa de autoevaluare pentru Serviciul social stradal pentru copiii străzii care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 9 la prezentele instrucţiuni.
(3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare, Serviciul social stradal pentru copiii străzii trebuie să îndeplinească 40 puncte.
ART. 11
(1) Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat funcţionează în baza Ordinului secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 19 august 2004.
(2) Fişa de autoevaluare pentru Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 10 la prezentele instrucţiuni.
(3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare, Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat trebuie să îndeplinească 110 puncte.
ART. 12
(1) Serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi funcţionează în baza Ordinului secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 8 iunie 2004.
(2) Fişa de autoevaluare pentru Serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 11 la prezentele instrucţiuni.
(3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare Serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi trebuie să îndeplinească 135 puncte.
ART. 13
(1) Centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi funcţionează în baza Ordinului secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 22 martie 2004.
(2) Fişa de autoevaluare pentru Centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 12 la prezentele instrucţiuni.
(3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare Centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi trebuie să îndeplinească 62 puncte.
ART. 14
(1) Centrele de zi funcţionează în baza Ordinului secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 22 martie 2004.
(2) Fişa de autoevaluare pentru Centrele de zi care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 13 la prezentele instrucţiuni.
(3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare Centrele de zi trebuie să îndeplinească 56 puncte.
ART. 15
(1) Serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial funcţionează în baza Ordinului secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 15 martie 2004.
(2) Fişa de autoevaluare pentru Serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 14 la prezentele instrucţiuni.
(3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare Serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial trebuie să îndeplinească 129 puncte.
ART. 16
(1) Telefonul copilului funcţionează în baza Ordinului secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie 2004.
(2) Fişa de autoevaluare pentru Telefonul copilului care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 15 la prezentele instrucţiuni.
(3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare Telefonul copilului trebuie să îndeplinească 58 puncte.
ART. 17
(1) Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat funcţionează în baza Ordinului secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie 2004.
(2) Fişa de autoevaluare pentru Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 16 la prezentele instrucţiuni.
(3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat trebuie să îndeplinească 33 puncte.
ART. 18
(1) Centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului funcţionează în baza Ordinului secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie 2004.
(2) Fişa de autoevaluare pentru Centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 17 la prezentele instrucţiuni.
(3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare Centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului trebuie să îndeplinească 28 puncte.
ART. 19
(1) Serviciul care asigură protecţia copilului la asistent maternal profesionist funcţionează în baza Ordinului secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 27 mai 2003.
(2) Fişa de autoevaluare pentru Serviciul care asigură protecţia copilului la asistent maternal profesionist care cuprinde punctajul minim obligatoriu este prevăzută în anexa nr. 18 la prezentele instrucţiuni.
(3) Pentru a obţine licenţa de funcţionare Serviciul care asigură protecţia copilului la asistent maternal profesionist trebuie să îndeplinească 119 puncte.
ART. 20
Anexele nr. 1 - 18 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

(pt a studia si lista corect anexele 1-18, cautati pe net, aici pe forum, daca se copiaza, ies deformate si nu se intelege nimic din tabele)
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: Acreditarea furnizorilor si serviciilor sociale

Postby camel » Tue Nov 10, 2015 11:51 pm

http://lege5.ro/en/Gratuit/haztenrrg4/h ... or-sociale

Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
În vigoare de la 09.11.2015
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea


Return to LEGI, HOTARARI,ORDONANTE

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron