Statutul de utilitate publica

Moderator: moderators

Statutul de utilitate publica

Postby dora » Mon Mar 23, 2009 1:29 am

Statutul de utilitate publica al asociatiilor si fundatiilor
reglementat de Ordonanta 26/2000Cine poate obtine statutul de organizatie de utilitate publica (OUP)?


Orice fundatie sau asociatie înregistrata legal poate obtine acest statut daca îndeplineste cele 4 conditii impuse de lege.

Organizatiile care nu sunt înregistrate nu pot cere
acordarea statutului de organizatie de interes public.

Care sunt conditiile pentru a obtine statutul de organizatie de utilitate publica?
Organizatiile care au activitati de utilitate publica pot obtine statutul de organizatie de utilitate publica daca fac dovada ca întrunesc conditiile de eligibilitate impuse de lege.
Ordonanta 26/2000 impune 4 conditii cumulative de eligibilitate pentru acordarea statutului de OUP.

Aceasta înseamna ca toate conditiile trebuie întrunite si ca daca o
singura conditie nu e întrunita statutul de OUP nu va fi acordat.

Autoritatea competenta prevazuta de lege va respinge cererea organizatiei care nu întruneste toate conditiile înainte ca aceasta sa fie înaintata Guvernului.
1. Activitatea organizatiei se desfãsoarã în interes general sau comunitar;
Primul dintre cele patru criterii este acela conform caruia activitatea organizatiei trebuie sa fie desfasurata în interes general sau comunitar. Fiecare dintre ministere trebuie sa îsi stabileasca propriile criterii de determinare a activitatilor care sunt de interes general sau
comunitar. În primele 18 luni de la aparitia Ordonantei numai Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale stabilise criterii în acest sens. Este probabil ca, în momentul în care toate ministerele îsi vor fi stabilit propriile criterii - în lipsa unor linii directoare generale
- aceste criterii sa nu fie uniforme.
Potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Muncii si al Protectiei Sociale, câtiva
factori indica interesul general sau comunitar al activitatilor unei organizatii.


· Activitatile de interes general se desfasoara în sfera de competenta a M.M.P.S.;
· Organizatia nu desfasoara activitati exclusiv în interesul personal nepatrimonial al
asociatilor sau fondatorilor;
· Nu desfasoara activitati angajate politic în mod partizan inclusiv acelea de
sprijinire sau promovare a unor partide politice sau aliante electorale, candidati în
alegeri sau persoane care ocupa functii de demnitate publica;
· În obiectul de activitate, activitatile de interes general sau comunitar, din sfera de
competenta a M.M.P.S. sunt preponderente în raport cu activitatile în interes
personal nepatrimonial al asociatilor sau fondatorilor;
· Durata de functionare, conform statutului, permite desfasurarea pe durata
nedeterminata a unor activitati de interes general.sau comunitar.


2. Organizatia functioneazã de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiectivele stabilite;

Organizatia trebuie sa fie înregistrata si sa opereze de cel putin trei ani. Activitatile
desfasurate de la înregistrare trebuie sa fie cele prevazute in statut. Scopul acestei conditii
este de a verifica viabilitatea organizatiei si dedicatia acesteia fata de obiectivele
declarate în statut. Aceasta cerinta are si dezavantaje: indiferent de cât de viabila si
serioasa este o organizatie nu poate beneficia de avantajele disponibile OUP întrucât
trebuie sa treaca minim 3 ani de la înfiintare pâna când poate cere acordarea statutului de
OUP. Textul Ordonantei este imprecis cu privire la conditia realizarii unei parti din
obiectivele stabilite fapt ce poate conduce la abuzuri în exercitarea de catre autoritatile
publice a competentei lor de apreciere. În text nu apare nici o determinare de genul
majoritatii sau a îndeplinirii celei mai mari parti din obiectivele stabilite. Mai mult,
conditia realizarii partiale a obiectivelor stabilite nu poarta neaparat asupra celor de
interes general sau comunitar


3. Organizatia trebuie sa prezinte un raport din care sã rezulte desfãsurarea unei activitãti anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sãu, însotit de bilanturile si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani;

Raportul trebuie sa se concentreze asupra activitatilor principale dar toate activitatile
relevante trebuie în principiu incluse. Raportul va arata modul în care au fost desfasurate
principalele activitati, numarul angajatilor si al voluntarilor implicati, durata programelor
si rezultatele obtinute. Scopul este de a obtine o evaluare generala a activitatii
organizatiei în scopul analizarii capabilitatii viitoare. Balanta contabila si balanta
veniturilor organizatiei reflecta situatia financiara a organizatiei si modul în care au fost
desfasurate operatiunile financiare. Este esential ca o organizatie care doreste sa fie
recunoscuta ca fiind de utilitate publica sa demonstreze ca este capabila sa desfasoare
activitatile de utilitate publica. Este însa la fel de important si ca organizatia sa
demonstreze ca are capacitatea de a-si tine registrele contabile în ordine si de a face
corect toate operatiunile financiare si raportarile cerute de lege.

4. Valoarea activului patrimonial al organizatiei pe fiecare an în parte trebuie sa fie cel putin egalã cu valoarea patrimoniului initial.


Organizatia care doreste sa fie recunoscuta ca fiind de utilitate publica trebuie sa faca dovada unei bune capacitati manageriale. Ordonanta interpreteaza esecul de a pastra patrimoniul avut initial ca fiind un semn de incompetenta în gestionarea resurselor financiare si un indicator al instabilitatii financiare si al neseriozitatii organizatiei.
Nelimitarea în timp a acestei conditii ( în sensul ca valoarea activului patrimonial pe
fiecare an în parte – adica de la înfiintare si pâna în momentul solicitarii statutului de
utilitate publica- trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial) este
nefireasca daca se ia în calcul faptul ca pentru activitatea desfasurata si pentru actele care
trebuie depuse aferent celorlalte conditii se iau în calcul doar ultimii 3 ani de activitate.

.............................................................................................................................


http://www.fdsc.ro/_old/PDF/Q+A-Statutu ... rie%202001).pdf
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Mon Mar 23, 2009 6:40 pm

Care este procedura pentru obtinerea statutului de OUP?


Statutul de OUP nu este acordat în mod automat organizatiilor care întrunesc cele 4 conditii. Organizatia trebuie sa depuna o cerere la autoritatea competenta – la ministerul de resort sau la institutia publica competenta. De exemplu, ministerul de resort în domeniul sanatatii este Ministerul Sanatatii si al Familiei; o organizatie care are activitati în beneficiul persoanelor cu handicap va face cererea catre Oficiul de Stat pentru persoane cu handicap.

Dupa examinarea cererii organul administrativ poate recomanda Guvernului recunoasterea statutului de utilitatea publica organizatiei care a solicitat acest lucru.
daca se decide ca toate conditiile pentru acordare sunt îndeplinite, ca face recomandarea în favoarea acordarii statutul de utilitate publica. Guvernul are puterea absoluta de a decide
acordarea sau refuzul statutului. În termenul de 90 de zile de la depunerea cererii Guvernul trebuie sa ia o decizie. Procedura acordarii este încheiata atunci când Guvernul publica în Monitorul Oficial decizia luata.

Pâna în momentul în care Guvernul îsi publica
decizia de acordare a statutului de utilitate publica unei anumite organizatii (în termenul
de 90 de zile prevazut în articolul 40) aceea organizatie nu se considera a fi dobândit calitatea de utilitate publica.Ce drepturi specifice au organizatiile de utilitate publica?Articolul 41 din Ordonanta recunoaste organizatiilor de utilitate publica trei drepturi esentiale:
1. dreptul de a li se concesiona servicii publice fãrã caracter comercial, în conditiile legii;

Dreptul de li se concesiona servicii publice fara caracter comercial ar putea fi una dintre atractiile majore pentru organizatiile doritoare sa obtina statutul de OUP. Acest drept este benefic
si pentru autoritatile publice care intra în relatii contractuale cu organizatiile neguvernamentale, deoarece statutul de OUP constituie o garantie a capacitatii si seriozitatii organizatiei.
2. dreptul preferential la resurse provenite din bugetul de stat si din bugetelelocale;

Dreptul de a avea acces la resurse bugetare – de stat sau locale – este acordat prin Ordonanta tuturor organizatiilor. Legea acorda însa preferinta organizatiilor de utilitate publica si le da acestora dreptul de a fi tratate cu prioritate atunci când astfel de resurse sunt distribuite. Acest drept poate avea consecinte importante dat fiind faptul ca resursele
bugetare sunt extrem de limitate. Statutul de OUP poate constitui unul din criteriile de selectare a beneficiarilor fondurilor distribuite de institutiile publice.


3. dreptul de a mentiona în toate documentele pe care le întocmeste cã asociatia sau fundatia este recunoscutã ca fiind de utilitate publicã;

Acest drept are un impact asupra credibilitatii si a modului în care sunt percepute organizatiile de utilitate publica. Recunoasterea ca organizatie de interes public sporeste credibilitatea organizatiei si poate constitui un factor important în atragerea de noi fonduri. Faptul ca activitatea si operatiunile financiare ale unei organizatii au fost verificate si aprobate de catre stat – în cadrul procesului de acordare a statutului de OUP
– constituie o garantie a capabilitatii si seriozitatii organizatiei. Aceasta garantie poate fi
de folos finantatorilor, în special celor straini, care nu au posibilitatea de a verifica în profunzime credibilitatea si seriozitatea unei organizatii.Ce obligatii specifice au organizatiile de utilitate publica?


Obligatiile impuse organizatiilor de utilitate publica deriva din beneficiile acordate acestora si din posibilitatea ca aceste organizatii sa fie finantate din fonduri publice.
Ordonanta impune organizatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica trei obligatii
majore:
1. obligatia de a mentine cel putin nivelul activitãtii si performantele care au determinat recunoasterea;

Aceasta obligatie este vaga iar îndeplinirea ei este incerta. Statutul de OUP se acorda dupa o analiza temeinica a activitatilor si performantelor financiare ale organizatiei. Dupa acreditare asociatia sau fundatia trebuie sa mentina acelasi nivel de performanta care a
condus la acordarea statutului de OUP. Ce înseamna în practica acest lucru?

O posibila intrepretare ar fi ca mentinerea aceluiasi nivel al activitatii presupune mentinerea în mare a aceluiasi numar de activitati si proiecte, acelasi numar al personalului angajat, etc.
Exista desigur si exceptii în care o organizatie decide sa elimine o anumita arie de activitate sau sa renunte la o parte din personal din motive legitime. Mentinerea nivelului de performanta obliga organizatia sa pastreze aceleasi standarde de calitate si profesionalism.

O scadere a nivelului activitatilor si în general a profesionalismului
organizatiei face ca organizatia sa fie nedemna de statutul acordat si acesta va fi retras.
Recunoasterea ca OUP a unei organizatii care nu mai îndeplineste conditiile creeaza indoieli asupra întregii comunitati a organizatiilor de utilitate publica, întrucât statutul nu mai reprezinta o garantie a profesionalismului si a utilitatii publice.


2. obligatia de a comunica autoritãtii administrative competente orice
modificãri ale actului constitutiv si ale statutului, precum si rapoartele de
activitate si bilanturile anuale; autoritatea administrativã are obligatia sã
asigure consultarea acestor documente de cãtre orice persoanã interesatã;Aceasta a doua obligatie este mai clara. Organizatia recunoscuta ca fiind de utilitate publica trebuie sa îndeplineasca permanent conditiile impuse de lege OUP. Acest statut a fost acordat dupa ce autoritatile competente au verificat si analizat toate documentele precizate în lege. Orice modificare adusa acestor documente trebuie comunicata
autoritatilor care vor verifica daca modificarile sunt consistente cu calitatea de OUP.

O organizatie de utilitate publica are de asemenea obligatia de a transmite anual rapoartele
de activitate si bilanturile anuale. Legea prevede ca aceste documente (Statutul,rapoartele de activitati, bilanturile anuale) sa fie puse la dispozitia publicului, pentru a asigura transparenta sectorului OUP si a preveni abuzurile si neregularitatile.

3. obligatia de a publica, în extras, rapoartele de activitate si bilanturile anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum si în Registrul national al persoanelor juridice fãrã scop patrimonial.


În combinatie cu obligatia anterioara aceasta obligatie este menita sa asigure transparenta
activitatilor OUP si sa informeze publicul cu privire la activitatea si situatia financiara a
OUP. Asigurarea transparentei si prevenirea neregularitatilor sunt consente firesti ale
avantajelor de care se bucura organizatiile de utilitate publica. Publicarea rapoartelor si a
bilanturilor anuale constituie o buna publicitate pentru organizatie - în special pentru caracterul de utilitate publica al activitatilor acesteia si asigura în acelasi timp informarea publicului cu privire la sectorul OUP. Asigurarea tranparentei activitatilor OUP este
benefica atât pentru publicul larg cât si pentru însesi organizatiile.

http://www.fdsc.ro/_old/PDF/Q+A-Statutu ... rie%202001).pdf
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Mon Mar 30, 2009 5:22 pm

2OO de ONG-uri au semnat pentru schimbarea procedurilor de acordare a utilitatii publice


Data: 27-10-2008 articol din "ONG"


In contextul in care din ce in ce mai multe organizatii, si in speecial organizatii politice, primesc necuvenit statutul de utilitate publica se impune promovarea unei noi reglementari privind statutul de utilitate publica, care sa raspunda nevoilor reale de dezvoltare a sectorului neguvernamental.Recunoscut de mai multe tari, statutul de utilitate publica este un statut acordat ONG-urilor de a caror activitate, se considera ca beneficiaza publicul larg. Prin utilitate publica, in sensul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, se intelege orice activitate care vizeaza atingerea unor scopuri benefice in domenii de interes public general si /sau al unei colectivitati. Orice asociatie, fundatie sau federatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca demonstreaza ca indeplineste anumite conditii de eligibilitate referitoare in principal la activitatea acesteia. Desi procedura prevazuta in OG 26/2000 a suferit ajustari in anul 2003 si 2005, carente majore de fond determina ca acest statut sa nu reprezinte un deosebit interes pentru majoritatea organizatiilor neguvernamentale din Romania. Acest fapt este demonstrat de numarul extreme de redus (doar 82) al organizatiilor recunoscute in cei 7 ani de implementare.


Criticile aduse sistemului actual se refera in principal la procedura greoaie si birocratica, lipsa facilitatilor fiscale acordate acestor organizatii si mai ales favoritismul politic in procedura de acordare a acestui statut.Organizatiile neguvernamentale din Romania au fost preocupate de modificarea si imbunatatirea mecanismului de acordare a statutului de utilitate publica si adaptarea acestui mecanism la modelele si practicile internationale astfel incat sa raspunda nevoilor actuale de dezvoltare a sectorului.


Proiectul de reglementare a Statutului de utilitate publica promovat de catre Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) a fost realizat cu sprijinul unor experti internationali si a trecut printr-un amplu proces de consultare regionala si locala cu organizatiile neguvernamentale.

Proiectul de lege aduce schimbari fundamentale procedurii de acordare a statutului de utilitate publica in Romania si reglementeaza in principal:

activitatile eligibile pentru a putea obtine statutul de utilitate publica;
impartialitatea Comisiei pentru acordarea statutului de utilitate publica si separarea de influenta politicului;
simplificarea si transparenta procesului de acordare a statutului de utilitate publica;
obligativitatea transparentei activitatilor organizatiilor de utilitate publica.

FDSC a strans 200 de semnaturi din partea organizatiilor neguvernamentale din Romania pentru promovarea unei noi legislatii care sa reglementeze mai bine obtinerea acestui statut.


Cititi si:

Guvernul acorda statut de utilitatea publica fundatiei politice "Institutul Social Democrat Ovidiu Sincai"

Inca un ONG politic de utilitate publica

Utilitate publica pe bune


http://www.stiriong.ro/pagini/170-de-on ... arlame.php
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI


Return to LEGI, HOTARARI,ORDONANTE

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron