proiect QATRAIN 2

Moderators: camel, moderators

proiect QATRAIN 2

Postby dora » Thu Dec 17, 2009 11:19 pm

În scopul proiectului QATRAIN2 definim, Instruirea Voca)ională si
Profesională (VET) ca fiind orice formă de învă)are ini)ială sau
instruire si ucenicie care contribuie la obținerea unei calificări,
recunoscute de autoritățile competente în fiecare )ară parteneră, si
în mod normal duce spre angajare. Cei care participă la VET sunt
persoanele care îsi completează educația de bază si au sub 25 de
ani.


Ce este QATRAIN2?
Unul din scopurile principale ale QATRAIN 2 este de a se asigura
că persoanele cu dizabilită)i sunt integrate în educația ini)ială prin
eliminarea barierelor pentru integrarea lor în societate si
participarea cu succes în via)a activă. Proiectul va oferi
persoanelor cu dizabilită)i o multitudine de oportunită)i pentru
învă)are si dezvoltare personală si acesta este un pas important în
reducerea discriminării împotriva lor. Va realiza aceasta prin
permiterea profesorilor si instructorilor din VET să în)eleagă
nevoile persoanelor cu dizabilită)i, si să îi ajute pe promotorii VET
să intensifice oportunită)ile persoanelor cu dizabilită)i.
Scopul principal al proiectului este de a produce o resursă
cuprinzătoare, online, cu motor de căutare pentru profesorii si
instructorii care vor identifica provocările poten)iale pe care elevii
cu dizabilită)i le pot experimenta atunci când se angajează în
cursurile pe care le urmează si de asemenea oferă strategii si
recomandări pentru ajustări în practică. În completare, va fi
disponibil un instrument ce va permite profesorilor si instructorilor
să-si îmbunătă)ească modul de predare fa)ă de elevii cu
dizabilită)i.


Cine beneficiază ?
Proiectul este în mod particular de interes pentru persoanele
implicate în instruirea voca)ională si profesională, si în special
pentru:
• persoane cu dizabilită)i angajate/care doresc să se angajeze
în VET;
• familiile lor;
• profesori si
instructori;
• furnizori VET;
• dezvoltatori de
cursuri;
• policy makers;
• furnizorii de instruiri pentru profesorii si instructorii VET .
Scopurile acestui ghid
Acest ghid va:


• demonstra de ce este necesar proiectul QATRAIN2;
• identica unele bariere reale cu care elevii din VET se
întâlnesc;
• arăta cum aceste bariere pot fi evitate cu adaptări minime în
programele de predare si instruire.
Care sunt barierele cu care se confruntă elevii cu
dizabilităi?
În multe )ări, există defini)ii legale ale dizabilită)ii: adesea este
realizată din nevoia determinată de eligibilitatea fiecărui individ la
beneficiile acordate de stat. Astfel încât, aceste defini)ii sunt
centrate adesea pe ceea ce nu pot face persoanele cu dizabilită)i.
Această abordare nu este de prea mare folos în educa)ie si
instruire. Oricum o persoană cu dizabilită)i poate avea o
imposibilitate ce îi restric)ionează poten)ialul, sau poate influen)a
oricum abilitatea lor de a participa în educa)ia si instruirea
conven)ională, adesea aceste modificări modeste în sistemele de
predare si învă)are sunt necesare pentru eliminarea acestor
restric)ii .
Un alt factor important este nefolositoarea varia)ie în modul în care
este în)eleasă dizabilitatea în diferite păr)i ale Europei. Spre
exemplu, în unele )ări, dislexia nu este recunoscută ca dizabilitate.
Dar, acest lucru nu opreste elevii cu dislexie de a participa la
cursuri: principalul efect este de a-i face să-si atingă poten)ialul lor
maxim. În interesul cui se realizează acest lucru? Este de
asemenea relevant că multe dizabilită)i sunt invizibile si vom stii
despre ele dacă elevii aleg să mărturisească despre ele.
Adesea, se recunosc elevii cu unele aparente dizabilită)i, în mod
actual au diferite poten)iale si pot necesita diferite tipuri de ajustări
pentru a-i ajuta să atingă aceste poten)iale. Astfel încât, din nou, o
prea mare preocupare referitoare la natura dizabilită)ii nu poate fi
de folos .
Acest lucru nu duce la negarea defini)iei formale, care poate fi de
folos: ele oferă bazele pentru statistici si sunt necesare când
resursele pe care au fost făcute se referă la alocarea unor resurse
care nu se găsesc, pentru a decide, spre exemplu, dacă un elev
individual poate da o folosin)ă personală unei piese foarte scumpe,
cum ar fi un laptop. Dar termenii de ob)inere a celor mai bune

rezultate pentru cea mai mare categorie de elevi, este de
concentrare a ceea ce studentul poate face, mai mult decât pe ceea
ce el/ea nu pot face.
Această pozi)ie poate genera confuzie pentru profesori si instructori:
cum pot ei cunoaste nevoile particulare ale elevilor? Răspunsul
determină ca profesorul să elimine cât mai multe din bariere si pe
cât posibil să creeze un mediu în care elevii ce au nevoi speciale să
discute liber.
Intrarea în educa)ia si instruirea avansată este adesea competitivă,
iar unele cursuri nu sunt potrivite pentru to)i elevii. QATRAIN2 nu
încearcă să modifice acest lucru – nu este de a aduce elevii la
cursuri pe care ei nu le pot urmări sau despre prevederea unor
tratamente favorabile pe nedrept. Interesul nostru este de a-i ajuta
pe profesori si instructori să ofere posibilitatea unui număr mare de
elevi să ob)ină cele mai bune rezultate prin eliminarea barierelor
nenecesare la învă)are.
Cele mai cunoscute metode de predare, învă)are si evaluare pot
ridica unele bariere la unii elevi. Acest lucru nu este din cauza că
profesorii si instructorii vor să discrimineze; mai degrabă este
datorită faptului că cultura educa)ională conven)ională nu
încurajează suficient profesorii si instructorii să gândească creativ
atunci când e vorba de nevoile elevilor cu dizabilită)i. Problema se
ridică de la formele inovative de predare care sunt necesare pentru
a înviora experien)a de învă)are a celor mai multor elevi fa)ă de
modelul de predare-învă)are tradi)ional. Acest proiect este destinat
de a vă ajuta în luarea în
considerare a nevoilor
tuturor elevilor, oricare ar
fi tipul de predare în care
sunte)i angrena

http://ro.qatrain2.eu/Promotional%20Guide.pdf
dora
 
Posts: 3770
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Return to GRADINITE,SCOLI, UNIVERSITATI

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests