Ordinul 5379 Metodol cadre didactice de sprijin/itinerante

Moderators: camel, moderators

Ordinul 5379 Metodol cadre didactice de sprijin/itinerante

Postby jumbo » Tue Jan 04, 2005 10:05 am

ORD nr. 5379 publicat în M.Of. nr. 1151 din data: 12/06/2004

OMEC5379/2004

Ordin nr. 5379 din 25 noiembrie 2004 privind Metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinţe educative speciale, şcolarizaţi în învăţământul de masă


Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ordin nr. 5379
din 25 noiembrie 2004
privind Metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinţe educative speciale, şcolarizaţi în învăţământul de masă
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1151 din 6 decembrie 2004


În baza dispoziţiilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinţe educative speciale, şcolarizaţi în învăţământul de masă, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Prevederile noii metodologii intră în vigoare începând cu anul şcolar 2005-2006.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.653/2001 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale pentru copiii/elevii deficienţi, integraţi în şcoala publică, prin cadre didactice itinerante şi de sprijin.
Art. 5. - Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
Radu Damian,
secretar de stat

Bucureşti, 25 noiembrie 2004.
Nr. 5.379.
ANEXĂ
Metodologie
din 25 noiembrie 2004
de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinţe educative speciale, şcolarizaţi în învăţământul de masă
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1151 din 6 decembrie 2004

CAPITOLUL I
Principii, obiective şi finalităţi ale educaţiei speciale

Art. 1. - Educaţia specială este forma de educaţie adaptată şi destinată tuturor copiilor cu cerinţe educative speciale care nu reuşesc singuri să atingă un nivel de educaţie corespunzător vârstei şi cerinţelor societăţii pentru un om activ, autonom şi independent.
Art. 2. - Principiile care stau la baza educaţiei speciale sunt:
1. Garantarea dreptului la educaţie al oricărui copil
a) Copiii au dreptul să înveţe împreună, indiferent de dificultăţi şi de diferenţe.
b) Fiecare copil este unic şi are un anume potenţial de învăţare şi de dezvoltare.
c) Şcoala şi comunitatea asigură şanse egale de acces la educaţie pentru toţi copiii.
2. Asigurarea de servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu cerinţe educative speciale:
a) corelarea tipurilor de educaţie şi a formelor de şcolarizare în funcţie de scopul educaţiei, obiectivele generale şi specifice, precum şi de finalităţile educaţiei;
b) asigurarea conexiunii educaţionale prin activităţi complexe.
Art. 3. - Finalitatea educaţiei speciale este aceea de a crea condiţiile unei bune integrări sociale şi profesionale a persoanelor cu nevoi speciale.
Art. 4. - (1) Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale este fundamentală pentru realizarea finalităţii educaţiei speciale. Integrarea şcolară se realizează în unităţi de învăţământ de masă şi/sau în unităţi de învăţământ special. Una dintre cerinţele integrării eficiente a copiilor cu cerinţe educative speciale este crearea unor servicii de sprijin, specializate în asistenţă educaţională, de care să beneficieze atât copiii/elevii integraţi, cât şi colectivele didactice din şcolile integratoare.
(2) Unul dintre serviciile specializate necesare în integrarea educaţională a copiilor cu cerinţe educative speciale este realizat de către cadrele didactice de sprijin/itinerante.
CAPITOLUL II
Specificul serviciilor educaţionale oferite de cadrele
didactice de sprijin/itinerante

Art. 5. - Pentru ocuparea unui post de cadru didactic de sprijin/itinerant trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
a) să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu una dintre specializările: psihopedagogie specială, pedagogie sau psihologie;
b) să fie absolvent al colegiului pedagogic, al liceului pedagogic ori al unei şcoli echivalente;
c) în cazul în care nu se îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. a) şi b), să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată care a efectuat un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţia specială.
Art. 6. - (1) Posturile didactice ale cadrelor didactice de sprijin/itinerante sunt normate în învăţământul special.
(2) În situaţia în care într-un judeţ nu există o şcoală specială sau centru de resurse, cadrul didactic de sprijin/itinerant este încadrat într-o unitate de învăţământ care poate fi: şcoală de masă, centru logopedic interşcolar sau centru de asistenţă psihopedagogică.
(3) În funcţie de necesităţile locale, unităţile de învăţământ de masă, centrele logopedice interşcolare, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică din unităţile de învăţământ de masă pot transforma posturi/catedre didactice în posturi de cadre didactice de sprijin/itinerante, în condiţiile respectării art. 5.
Art. 7. - (1) Activitatea unui cadru didactic de sprijin/itinerant este normată ca activitate de învăţământ special, conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
(2) Normarea şi încadrarea cadrelor didactice de sprijin/itinerante se realizează astfel:
a) o normă de 16 ore pentru 8-12 copii/elevi cu cerinţe educative speciale în grupe de grădiniţe/clase din unităţi de învăţământ obişnuit, la acelaşi nivel/palier de studii, echivalentă normei de predare în conformitate cu prevederile art. 43 lit. f) din Legea nr. 128/1997;
b) o normă de 16 ore pentru 4-6 copii/elevi cu deficienţe severe/asociate, integraţi în grupe/clase din şcoala obişnuită la solicitarea expresă a părinţilor, în conformitate cu prevederile art. 4 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 586/1990.
(3) Dacă numărul de elevi este mai mic decât cel prevăzut la alin. (2), catedra se poate fragmenta, această situaţie incluzând cumulul sau plata cu ora.
(4) Cel puţin jumătate din activitatea din cadrul celor 16 ore se desfăşoară în grupă/clasă, în timpul activităţilor/lecţiilor de predare-învăţare, în parteneriat cu educatoarea/învăţătoarea sau profesorul de la grupă/clasă, în situaţiile în care se constată că există probleme de înţelegere.
(5) Numărul de ore de activitate în grupă/clasă este stabilit de cadrul didactic de sprijin/itinerant împreună cu cel de la grupă/clasă.
(6) Celelalte ore din normă se pot desfăşura:
a) în centrul de resurse;
b) în săli multifuncţionale din unitatea de învăţământ unde este înscris copilul;
c) în familia copilului asistat;
d) în instituţii din comunitatea locală (palate ale copiilor, biblioteci, cinematografe, teatre, circ etc.), în care însoţeşte copiii/elevii în diverse contexte educaţionale.
Art. 8. - Normarea posturilor de cadru didactic de sprijin/itinerant se va face în cadrul numărului total de catedre şi posturi didactice ale învăţământului preuniversitar din judeţul/sectorul respectiv.
Art. 9. - (1) Categoriile de copii/elevi care beneficiază de serviciile cadrelor didactice de sprijin/itinerante sunt:
a) copiii/elevii cu certificat de expertiză şi orientare şcolară şi profesională eliberat de comisia de protecţie a copilului;
b) copiii/elevii cu dificultăţi de învăţare sau de dezvoltare care au recomandarea comisiei interne de evaluare continuă din şcoala/centrul de resurse;
c) copiii/elevii cu cerinţe educative speciale pentru care există o solicitare scrisă din partea familiei.
(2) Serviciile educaţionale oferite de cadrele didactice de sprijin/itinerante se asigură în baza unuia dintre următoarele documente:
a) certificat de orientare şcolară şi profesională eliberat de comisia pentru protecţia copilului;
b) recomandarea scrisă a comisiei interne de evaluare continuă, însoţită de evaluarea complexă a copilului/elevului (psihologică, medicală, familială, socială, a nivelului de achiziţii de tip şcolar etc.).
(3) Recomandarea comisiei interne de evaluare continuă se poate obţine numai în urma evaluării complexe a copilului/elevului. Evaluarea copilului/elevului se realizează în baza sesizării comisiei interne de evaluare continuă de pe raza de domiciliu al copilului de către unitatea de învăţământ frecventată de copil/elev, familia sau tutorele legal al acestuia, alte instituţii, organizaţii neguvernamentale sau persoane interesate etc.
Art. 10. - Atribuţiile cadrului didactic de sprijin/itinerant:
a) colaborează cu comisia internă de evaluare continuă din şcoală/centrul de resurse în vederea preluării informaţiilor privind evaluarea şi planul de servicii personalizat al copilului/elevului cu cerinţe educative speciale, integrat în învăţământul de masă;
b) colaborează cu întregul corp profesoral al unităţii de învăţământ în care este înscris copilul/elevul, în vederea realizării unei integrări eficiente în întregul colectiv al şcolii;
c) elaborează şi realizează planul de intervenţie personalizat, precum şi adaptarea curriculară în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă;
d) evaluează, în parteneriat cu echipa, rezultatele aplicării programelor curriculare adoptate;
e) colaborează cu cadrele didactice de la grupa/clasa în care sunt elevi cu cerinţe educative speciale, în vederea stabilirii modalităţilor de lucru pentru fiecare unitate de învăţare:
- participă, în timpul orelor de predare, la activităţile ce se desfăşoară în clasă de către învăţător sau profesor;
- participă la activităţile educative din grupă/clasă în calitate de observator, consultant, coparticipant;
- organizează activităţi de intervenţie personalizată în grupe/clase sau în afara acestora;
- desfăşoară activităţi de tip terapeutic-cognitiv-ocupaţional, individuale sau în grup;
- colaborează cu specialiştii care realizează terapiile specifice în vederea realizării coerente a planului de servicii personalizat;
- propune şi realizează materiale didactice individualizate în funcţie de dificultăţile de învăţare ale copiilor/elevilor;
f) realizează activitatea de evaluare periodică vizând dezvoltarea elevilor şi reproiectează programul de intervenţie personalizat;
g) consiliază familiile copiilor/elevilor care beneficiază de serviciile de sprijin şi colaborează cu acestea;
h) realizează în cadrul celor 16 ore, reprezentând norma didactică de predare, programul săptămânal de asistenţă educaţională în funcţie de:
- necesităţile elevului;
- evoluţia elevului într-o perioadă de timp limitată;
- rezultatele evaluărilor periodice;
- cerinţele grupului de elevi asistaţi;
i) orientează către comisia internă de evaluare continuă toţi acei copii/elevi care au cerinţe educative speciale şi nu beneficiază de servicii educaţionale de sprijin.
Art. 11. - Cadrele didactice de sprijin/itinerante sunt salarizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997.
CAPITOLUL III
Facilităţi acordate unităţilor de învăţământ integratoare

Art. 12. - Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate acorda diminuarea efectivului de elevi la grupa/clasa respectivă cu 1-2 copii/elevi pentru fiecare copil cu cerinţe educative speciale integrat în grupa/clasa respectivă.
Art. 13. - Cadrele didactice din unităţile de învăţământ integratoare beneficiază de cursuri de formare în domeniul educaţiei incluzive, organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Art. 14. - (1) Cadrele didactice din şcolile de masă care au copii/elevi integraţi beneficiază, cu prioritate, de prime acordate din fondul anual de premiere.
(2) Cadrelor didactice care integrează eficient copii/elevi cu cerinţe educative speciale în grupe/clase li se vor acorda în fişa de evaluare anuală şi în fişa de restrângere a activităţii cadrului didactic, după caz, cel puţin 5 puncte pentru fiecare copil/elev integrat, dar nu mai mult de 10 puncte.
(3) Se recomandă inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti ca, la întocmirea grilei cu punctajele prevăzute pentru obţinerea salariului şi a gradaţiei de merit, să stabilească pentru cadrele didactice din învăţământul de masă, care integrează copii/elevi cu cerinţe educative speciale, un punctaj echivalent cu cel acordat pentru obţinerea unor performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursurile şi olimpiadele şcolare.
Art. 15. - Pentru elevii cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţi de învăţământ de masă se asigură servicii educaţionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pe durata învăţământului preşcolar şi pe întreaga perioadă a şcolarizării.
Nascut: Ianuarie 1998.
Diagnostic: note autiste, hiperkinezie.
jumbo
 
Posts: 350
Joined: Wed Jan 07, 2004 1:19 pm
Location: Bucuresti

Postby Guest » Wed Jun 08, 2005 11:10 am

good, very good!
buy cheap bextra online
Guest
 

Postby GuestY » Wed Jun 08, 2005 1:40 pm

avem o lege bunicica, dar de cand se va aplica? :lol:
Fost GuestX
GuestY
 
Posts: 17
Joined: Tue May 24, 2005 11:40 am

Postby jumbo » Wed Jun 08, 2005 2:05 pm

GuestY, dupa cum ai observat, legislatia noastra nu este chiar rea. Problemele apar la aplicare si la urmarire, la coerenta si la consecventa.
Legislatia nu e chiar rea pentru ca si legiuitorul, de mila de sila, trebuie sa se apropie de cerintele internationale.
Din pacate, aplicarea legilor este foarte departe de standarde. E suficient sa vezi de cate ori ne incurcam de gropile din asfalt, de podurile luate de ape, de circul nesfarsit cu medicamentele, de actiunile sleampete ale justitiei, etc. Si nu e mai nimeni penalizat.
Reusitele unor oameni sau organizatii sunt mereu la capitolul "se intampla in Romania" si nu la " e absolut normal sa se fie asa".
Mai avem ceva drum de parcurs.

Sceptic dar increzator...
Nascut: Ianuarie 1998.
Diagnostic: note autiste, hiperkinezie.
jumbo
 
Posts: 350
Joined: Wed Jan 07, 2004 1:19 pm
Location: Bucuresti

Postby GuestY » Wed Jun 08, 2005 2:45 pm

Jumbo dupa cum ai observat era o intrebare ironica. Iar vina cea mare nu cred ca o poarta politicienii ci societate. Sa nu uitam ca "poporul are conducatorii pe care ii merita" cel mai rau e ca eu fac parte din ultima categorie shi nu fac nimic, nici macar la vot nu am fost. Motivele mele (plictis shi sictir) nu sunt justificate, dar de ce oare am primit acesta educatie sociala?
Fost GuestX
GuestY
 
Posts: 17
Joined: Tue May 24, 2005 11:40 am

Intrebare

Postby bi » Tue Jan 10, 2006 6:22 pm

Eu sunt prof titular si din februarie vreau sa intrerup scoala ca sa pot sa lucrez cu baiatul meu, Emanuel , de 4 ani jum . Reamintesc ca el are diagnostic de hiperactivitate si lipsa de atentie. Stiti daca exista vreun mod de a face acest lucru si totodata sa iau bani, ca la un concediu medical?Eu din ce am aflat de la inspectorat nu am dreptul decat ca pana la varsta de 7 ani ai copilului sa iau concediu de ingrijire, neplatit dar sa mi se pastreze postul.
Voi ce stiti? Exista si sub alta forma? Nu ar fii bani multi dar i-as putea investi tot pt nevoile lui Emi: as mai incerca sa-mi angajez un tutore si alte materiale ...
bi
 
Posts: 161
Joined: Tue Nov 01, 2005 12:04 pm

Postby dora » Tue Jan 10, 2006 6:40 pm

bi,
am cercetat si eu hatisul legislativ, concedii medicale 14 zile pt ingrijirea copilului,apoi pt tine, eventual o internare
e complicat,trebuie un doctor cooperant,o conducere intelegatoare
mai bine angajezi 2 fete si-ti pastrezi si serviciul,sunt greu de gasit si de motivat,anunturi in ziar,2 din 40,60 de candidate
Faceti o echipa entuziasta(foste eleve de-ale tale,actuale eleve cand intra in vacanta)
dora
 
Posts: 3777
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby bi » Wed Jan 11, 2006 7:50 am

Draga Dora,
multumesc pt raspuns. Hotararea de a-mi intrerupe activ la sc sem acesta e luata. Nu mai am timp de pierdut. Am anuntat dir, sef de catedra, azi se va face sedinta sa vedem cum vor fi distribuite orele mele si alte lucruri de care raspund. Macar ca pana in toamna sa gasesc eu oamenii potriviti care sa ma ajute cu Emi si de atunci sa reincep scoala, daca o fii posibil. Pur si simplu simt ca asat trebuie sa fac acum . Va multumesc f mult tuturor si astept ajutor din partea voastra, sa ma sfatuiti si orice.
Doamne ajuta!
PS Cine sunt copii de care zici? (banuiesc ca Gabriel_vlad e baiatul tau, celalat?)
bi
 
Posts: 161
Joined: Tue Nov 01, 2005 12:04 pm

Postby dora » Wed Jan 11, 2006 9:30 am

Succes, bi!
Celalalt e fratiorul lui, sanatos,slava Domnului!
dora
 
Posts: 3777
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby zenobia » Wed Jan 11, 2006 9:44 am

Bi, stiu ca suna dureros, dar daca baietelul are certificat de handicap primesti niste bani cu care l-ai putea ajuta. Salariul de insotitor e de aproape 3 milioane, iar alocatia e dubla. Dar e o problema delicata si numai tu poti sa hotarasti.
Eu am refuzat pana la 3 ani sa-i fac fetitei certificat, ma deranja numai gandul ca as putea avea asa ceva in casa, dar treptat mi-am schimbat total perspectiva asupra lucrurilor. Sunt bani cu care o ajut pe ea, si putin ma intereseaza certificatul in sine.
zenobia
 
Posts: 188
Joined: Fri Feb 04, 2005 1:04 am
Location: Bucuresti

Postby didita » Wed Apr 05, 2006 10:50 am

Draga bi , eu sunt profesor de educatie speciala la o Scoala Ajutatoare . Lucrez de 3 ani cu o grupa de prescolari formata din 6 copii , toti diagnosticati cu autism infantil .
Primul pas in a-ti ajuta copilul , este sa recunosti pentru tine in special nevoia sa de ajutor specializat ( treba care te va implica atat emotional , cat si financiar ) . Trebuie sa treci peste orice prejudecati , sa nu conteze gura lumii si singurul scop al tau sa fie evolutia favorabila a copilului . Daca mi-ai da mai multe amanunte , poate te-as putea ajuta si eu !
Subscriu la ce a zis aici Zenobia , timpul pe care tu il vei petrece de acum inainte cu copilul si in sprijinul acestuia , trebuie sustinut financiar si e pacat , ca renuntand la salariul de profesor si asa destul de mic , sa nu ai un suport financiar de la stat . Nu ezita sa faci demersurile pentru a obtine protectia sociala pentru copilul tau .
Este micut inca si deci solutii exista . As mai avea nevoie sa stiu daca merge la o gradinita , sau e inclus in alte programe de terapie ; e foarte important !
Ar fi bine de stiut si locatia ta . Oricum esentialul este sa nu il tii izolat de copii si nici de colectivitatet , chiar daca pana la urma te hotarasti ca aceasta sa fie o scoala ajutatoare ( nu este un babauu , si acolo poti avea ocazia sa discuti cu specialisti - inainte de a lua o decizie , documenteaza-te peste tot - daca pot sa te ajut , intreaba , imi face placere sa fiu de ajutor!) .
Este un mare avantaj pentru copilul tau ca are un frate sanatos , il sprijina integrarea in grupuri de copii si socializarea cu acestia.
Succes si cantareste mult hotararea ce o vei lua !
didita
 
Posts: 3
Joined: Wed Apr 05, 2006 10:35 am
Location: Craiova

Postby lupeanmr » Fri Sep 29, 2006 5:28 pm

buna ziua.am si eu o fetita bolnava diagnosticata cu o forma de autism. Orice sfat imi este de folos.Astept si eu pe urmatoarea adresa orice sfat lupeanmr.yahoo.co.uk
lupeanmr
 
Posts: 5
Joined: Fri Sep 29, 2006 5:22 pm

Postby vali » Thu Jun 07, 2007 3:27 pm

S-au implinit 3 ani de cand a fost dat Ord. nr. 5379, are cineva informatii daca acest ordin se aplica undeva?
Ieri am fost la Protectia Copilului Vaslui pentru o adeverinta si din discutiile pe care am avut acolo (dupa ce am explicat in detaliu ce inseamna "autismul", toti ma ascultau caci era ceva nou pentru ei), am ajuns si la problematica scolarizarii, deoarece anii trec si va veni si timpul sa mearga copilul si la scoala. Mi s-a spus ca sa infiintat o grupa de "autisti" la o Scoala speciala de Surdo-muti din Vaslui. Am sunat ca sa ma conving daca intradevar exista acea grupa la scoala respectiva si mi sa raspuns ca da, exista. M-au intrebat cati ani are copilul si am spus ca 5, dar ma intereseaza pentru scoala nu pentru gradinita deoarece acum este la un centru bun din Barlad unde face terapii ABA. Mi s-a spus ca si acolo se fac terapii ABA (toata lumea acum se pricepe la terapii ABA!). Eu le-am spus ca este f. bine pentru copii din Vaslui, dar eu sunt din Barlad si nu pot sa ma mut in Vaslui din cauza serviciului. Au spus ca nu-i nimic, exista internat acolo si pot sa las copilul toata saptamana si sa-l iau acasa numai in weekend. M-a socat acest lucru si am intrebat daca partea emotionala a copilului nu mai conteaza, copilul este mic si se stie ca un copil cu autism este f. atasat de mama lui, poate duce la regres si as pierde tot ce am parcurs pana acum, este ca si cum l-as lasa intr-un plasament....mi s-a spus sa discut aceasta problema cu Ispectoratul. Am spus ca este o lege cu integrarea copiilor in invatamantul de masa cu profesor de sprijin si mi-au spus ca nu sunt profesori pregatiti pentru asa ceva si nici nu sunt motivati numai cu un spor de 15%, singura solutie ar fi sa ne unim noi parintii si sa aducem pe rand zilnic cate un parinte copii la Vaslui si seara sa luam acasa (va dati seama cat ne-ar costa transportul 20 zile/luna, plus oboseala).
Solutia ar fi sa ne unim toti parintii si sa mergem la Inspectorat, sa cerem profesor de sprijin in invatamantul de masa, in functie de raspunsul primit vom sti unde sa ne adresam pentru faptul ca nu se respecta Ord. 5379 dupa 3 ani de cand a intrat in vigoare...
Bogdan, august 2002, TPD, a facut ABA la "Cristi's Outreach Foundation" .
vali
 
Posts: 398
Joined: Mon Feb 20, 2006 10:51 am

Postby vali » Fri Dec 07, 2007 10:41 pm

Bogdan, august 2002, TPD, a facut ABA la "Cristi's Outreach Foundation" .
vali
 
Posts: 398
Joined: Mon Feb 20, 2006 10:51 am

Postby dora » Wed Feb 11, 2009 5:54 pm

dora
 
Posts: 3777
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Next

Return to GRADINITE,SCOLI, UNIVERSITATI

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron